Általános Közzétételi lista
1. Szervezeti, személyzeti adatok
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1

Elérhetőségi adatok


Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Leírás: Cím 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40.
Leírás: Leírás: Telefon 06-24/505-505

Leírás: Leírás: Telefon06-24/505-504
Leírás: Fax 06-24/505-500
Leírás: E-mail varoshaza@szigetszentmiklos.hu
Leírás: Web www.szigetszentmiklos.hu

Az adatvédelmi tisztviselőnk: Dr. Remete Sándor
Leírás: E-mail dpo@szigetszentmiklos.hu

Polgármesteri Hivatal Alapító okirata

1.1.2 A szervezeti struktúra

Szervezeti ábra

Az egyes szervezeti egységek feladatai:

Polgármesteri kabinet

A polgármesteri kabinet az egyes kiemelt önkormányzati részfeladatok és a polgármester saját feladat- és hatáskörei gyakorlását segítő, az egyes osztályok feladatkörébe nem sorolt feladatokat ellátó belső szervezeti egység.

A Kabinet feladata a polgármester programjainak, közéleti szerepléseinek szervezése, a polgármester eseti megbízása alapján rendezvények szervezése, protokolláris feladatok ellátása, reprezentatív ajándékok beszerzése, valamint a polgármester rendezvényeken és médiában való megjelenésének tervezése, szervezése, a szükséges háttéranyagok összegyűjtése, az önkormányzatot érintő sajtóhírek figyelemmel kísérése.

Feladata továbbá a sajtó és kommunikációs feladatok ellátása, önkormányzat nevében írt közlemények előkészítése, Kisváros című újság hirdetési szerződéseinek előkészítése, a Polgármesteri Hivatal által megjelentetni kívánt újságcikkek, felhívások határidőben való továbbítása a szerkesztőséghez. Ezen felül a www.szszm.hu honlap szerkesztése, aktualizálása, a helyi rádióval és televízióval kapcsolatos szerződések figyelemmel kísérése, a várost érintő könyvek, kiadványok előkészítésében való részvétel, a Kabinet feladatkörébe tartozóan jogi jellegű ügyintézői és polgármesteri titkársági ügyintézői feladatok ellátása.

Jegyzői Referatúra

A jegyzői Referatúra a jegyző egyes saját feladat- és hatáskörei gyakorlását segítő, az egyes osztályok feladatkörébe nem sorolt feladatokat ellátó belső szervezeti egység. Ellátja a szakmailag illetékes szervezeti egységek által készített képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések törvényességi szempontból történő ellenőrzését, rendeletek felülvizsgálatának előkészítését, a hivatal működését érintő szabályzatok folyamatos felülvizsgálatát. A jegyző utasítása alapján az önkormányzat által kötendő szerződéseket jogi szempontból véleményezi.

A Jegyzői Referatúra vezetője koordinálja a Városgazdálkodási Osztály és a Településrendezési és Építéshatósági Osztály szakmai tevékenységét.

A jegyzői kabinet feladata az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásának, valamint a helyi és országos népszavazásnak a lebonyolításában való részvétel, egyes jogi jellegű feladatok ellátása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézői feladatok, az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos jogi jellegű ügyintézői feladatok ellátása.

A Jegyzői Referatúra a jegyző egyes saját feladat- és hatáskörei gyakorlását segítő, az egyes osztályok feladatkörébe nem sorolt feladatokat ellátó belső szervezeti egység. Ellátja különösen a Hivatal egészét érintő munkajogi, humán-erőforrás gazdálkodási és ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat, a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, illetve a közmunkával kapcsolatos teljeskörű ügyintézést.

Biztosítja az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések jogi szempontból történő ellenjegyzését. Feladatai közé tartozik az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jog gyakorlásával kapcsolatos jogi segítségnyújtás.

A referatúra ellátja továbbá a közérdekű bejelentések és panaszok nyilvántartásának vezetését, illetve a jegyzői titkársági ügyintézői feladatokat.

Pénzügyi Osztály

A Pénzügyi Osztály ellátja a költségvetési rendelet előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá könyvelési és számviteli feladatokat lát el. Előkészíti önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervenként a költségvetést, az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót a zárszámadási rendelettel. Adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére az elemi költségvetésről, a gazdálkodás éves végrehajtásáról. Időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Magyar Államkincstár Igazgatóságának megküldi. Időközi mérlegjelentést készít negyedévente a tárgynegyedévet követő 20-áig valamint az éves elszámolásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-éig szervezeti egységenként külön a Magyar Államikincstár részére. Konszolidált elszámolást készít a költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatás formájában az Igazgatóság részére. Ellátja a normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, állami és egyéb támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos teendőket. Egyes pályázati források lehívásával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat végzi. Elvégzi a beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvételek előkészítését, hitelek lehívását, hitelszerződések teljesítését. Feladata a számlázás, számlaiktatás, ÁFA nyilvántartás, és az ÁFA bevallások havi benyújtása, különös tekintettel a beruházásokhoz kapcsolódó fordított adózás szabályainak betartására. Banki tranzakciók bonyolítása az OTP Elektra terminálon keresztül, együttműködik a bankokkal és házipénztár kezelési feladatokat lát el.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletét megelőzően a kormány előzetes hozzájárulásához a Magyar Államkincstár részére adatot szolgáltat, melynek alapján benyújtja a Kormány hozzájárulása iránti kérelmet a fejlesztési célú ügylethez.

Az Európai Uniós forrásból elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi-számviteli nyilvántartásokat vezeti, vérgehajtja a támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat, a vagyonváltozást számvitelileg rendezi.

Ellátja a a vagyonkataszter nyilvántartással, a gazdasági statisztika összeállításával, önkormányzati részvényekkel és leltározással kapcsolatos feladatokat.

I. fokú adóhatóságként nyilvántartja és előírja a helyi adókat , a gépjárműadót, az adók módjára behajtandó köztartozásokat és a talajterhelési díjat. Hivatalból vagy kérelemre hatósági bizonyítványt, valamint  adó- és értékbizonyítványt állít ki. Az adók és az adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában folyamatosan intézkedik a kintlévőségek behajtása iránt. Az adóbeszedés hatékonysága érdekében felderíti az új adózókat, helyszíni ellenőrzéseket, adóellenőrzéseket végez. A jövedéki adókról szóló törvény szabályai szerint ellátja a magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével, valamint a magánfőzés adóbevallásával kapcsolatos feladatokat.

Szervezési Osztály

Az alábbi feladatokat látja el:

A képviselő-testület és bizottságok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei üléseinek előkészítése, szervezése, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása a törvényességi ellenőrzést végző szerv felé, az ülések anyagainak nyilvántartásával és közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása. A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testülete üléseinek tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése. A települési képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők részére ügyviteli segítségnyújtás.

Az önkormányzati rendeletek, valamint a Hivatal alapdokumentumainak naprakészen tartása, a szerződések, a hivatali szabályzatok, utasítások nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról nyilvántartás vezetése.

A Hivatal számítástechnikai, telekommunikációs rendszereink üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. A Hivatal gondnoksági feladatainak ellátása, e tekintetben a Hivatal munkatársai feladatellátásához kapcsolódó eszközgazdálkodási és beszerzési feladatok elvégzése, illetve műszaki karbantartási és hibaelhárítási intézkedések szervezése, a hivatali gépjárművek üzemeltetése, szállítási feladatok elvégzése.

A Hivatal vagyonvédelmével, biztonságvédelmével kapcsolatos technikai jellegű feladatok ellátása, a Hivatalhoz érkező hirdetmények kifüggesztési feladatainak ellátása. Iktatási, irattározási, postázási feladatok ellátása, takarítási feladatok elvégzése.

Az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásának, valamint a helyi és országos népszavazásnak a lebonyolításában való részvétel, a képviselői tájékoztatás kérések nyilvántartása, ügyfélirányítási feladatok ellátása, egyéb, központi nyilvántartási feladatok ellátása.

Városfejlesztési Projekt Osztály

Beruházási Iroda feladata az önkormányzat infrastrukturális beruházásainak bonyolítása, intézményi beruházások, felújítások bonyolítása, közbeszerzési eljárások bonyolítása a közbeszerzés szabályai szerint.

Projekt Iroda feladata az EU-s és hazai támogatási pályázatok készítése, benyújtása, nyertesség esetén a pályázat lebonyolítása és lezárása, fejlesztési koncepciók koordinálása, pályázat figyelés.

Városfejlesztési, Stratégiai Iroda feladata az önkormányzati utak üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, a közútkezelői feladatok ellátása, az önkormányzat feladatellátásához tartozó közművek fejlesztése, beruházások bonyolítása, a közmű üzemeltetőkkel való kapcsolattartás, lakossági panaszok kezelése, helyszíni ellenőrzések végzése, behajtási engedélyek kiadása.


Hatósági Osztály

Feladata a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek: hagyatéki ügyek, anyakönyvi ügyek, honosítás, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, lakásvásárlási támogatás, a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti jegyzői igazolás, gyámhivatali ügyekben ingó leltár készítése, marhalevél kiadása, méhnyilvántartás vezetése, méhzárlat elrendelése, vadkár ügyek intézése, veszélyes ebek nyilvántartása, ebnyilvántartás, ebösszeírás, transzponderek ellenőrzése, fakivágás engedélyeztetése magánszemélyek részére, parlagfű- és gyommentesítés, termőföldekkel kapcsolatos kifüggesztés, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek, szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek, birtokvédelmi ügyek, állatvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi hatósági, telepengedélyezés, piac ügyek, 500 m3-ig a locsolási célú kút engedélyezési ügyek.

A vonatkozó jogszabályok előírásai szerint ellátja a jegyző hatáskörébe utalt társasházak feletti törvényességi felügyeletet.

Feladata az önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális intézmények létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, törvényességi ellenőrzése, illetve ezen önkormányzati fenntartású intézmények törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés. Feladata továbbá az önkormányzati egészségügyi feladatok ellátása, orvosi ügyelet felügyelete, illetve a babaköszöntő csomagokkal kapcsolatos ügyintézés.

Feladata Szigetszentmiklós illetékességi területén közterület-használati eljárások lefolytatása, 3,5 t önsúlyt meghaladó gépjármű részére hatósági bizonyítvány kiadása, továbbá közbiztonsági feladatok ellátása, kapcsolattartás a helyi rendvédelmi szervekkel, rendőrségi megállapodásba foglalt feladatok ellátása, közterület-felügyelői, segédfelügyelői feladatok ellátása, katasztrófavédelmi tervek elkészítése, aktualizálása.

Feladata a szociális és gyermekvédelemről szóló törvény, szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek, helyi rendeletek, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a pénzbeli és természetbeni juttatások tárgyában döntés előkészítése. Feladata a település jegyzőjének hatáskörébe tartozóan gyámhatósági ügyekben és társhatóságok megkeresésre környezettanulmány készítése, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása. Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, szünidei gyermekétkeztetés megszervezése. A Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerében a megállapított ellátások rögzítése, naprakész vezetése. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok kezelése, döntés előkészítése. A feladatkörhöz kapcsolódó adatközlés és statisztika elkészítése. A szociális törvényben szabályozott ellátások iránti kérelmek illetékesség hiányában történő áttétele. Döntés előkészítése bölcsődei felvételi kérelmek várólistán történő elhelyezés kapcsán benyújtott fellebbezések vonatkozásában. Szépkorúak személyes köszöntése, szociálisan rászoruló nyugdíjasok rekreációs üdülésének lebonyolítása.

Elbírálja a Nemzeti Választási Iroda által vezetett névjegyzék vonatkozásában - mind az elektronikusan, mind a papír alapon - beérkezett kérelmeket.

Városüzemeltetési Osztály

Feladata a településrendezés, a település szerkezetének és terület-felhasználásának szabályozásával kapcsolatos, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében végzett előkészítő feladatok ellátása. A településrendezéshez kapcsolódó beadványok illetve a szomszédos települések településrendezési eszközeinek véleményezése, a településképi véleményezési- és bejelentési eljárásokban, valamint a településrendezési szerződések előkészítésében való közreműködés. A térinformatikai rendszerben található információk karbantartása, a megjelenített adatok tisztítása, frissítése, a lekérdezések összeállítása, az új térképi tartalmakhoz szükséges adatok beszerzése, rendszerezése, feldolgozása és publikációra való előkészítése.

Feladata a járás illetékességi területén az elsőfokú általános építéshatósági feladatok elvégzése: építési, összevont építési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyezési, továbbá jogutódlás és használatbavétel tudomásvételi eljárások lefolytatása, építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása, statisztikák és nyilvántartások vezetése. Feladata továbbá Szigetszentmiklós illetékességi területén a közterület elnevezések előkészítése, közterületek rendezése, házszámozás, címet igazoló hatósági bizonyítványok kiadása, telekalakítási eljárásoknál szakhatósági állásfoglalások kiadása, cím- és körzetnyilvántartás, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok ellátása, különösen telekgazdálkodási ügyek, ingatlanvásárlás- és értékesítés, kisajátítási ügyek, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos ügyintézés.

1.1.3. A szerv vezetői

Polgármesteri Hivatal/Ügyfélfogadás, elérhetőségek

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

 

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Aries Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Aries Kft.)
Leírás: Cím 2310 Szigetszentmiklós Határ út 12-14.
Leírás: Telefon 06-24/365-163
Leírás: Fax 06-24/365-163
Leírás: E-mail arieskft@invitel.hu
Leírás: Web http://arieskft.hu
Tevékenységi köre: a köztisztaság biztosítása, a parkok, közterületek gondozása, lakások és intézmények távhővel való ellátása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, intézmények fűtéskarbantartása
Képviselő neve: Szarvas Tibor
A részesedés mértéke: 100%

Észak-Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Nonprofit Kft. (Szigeti Vízművek Kft.)
Leírás: Cím 2310 Szigetszentmiklós Gyári út 21.
Leírás: Leírás: Telefon 06-24/365-172
Leírás: Fax 06-24/365-172
Leírás: E-mail szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu
Képviselőjének neve: Szontágh Ferenc
A részesedés mértéke: 100%

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. (SZSZM Nonprofit Kft.)
Leírás: Leírás: Cím 2310 Szigetszentmiklós, Lengyel Lajos utca 6.
Leírás: Leírás: Telefon 06-24/952-639
Leírás: Leírás: E-mail szszm.varosfejleszto@gmail.com
Tevékenységi köre: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (főtevékenység); Építészmérnöki tevékenység; Műszaki vizsgálat, elemzés; M.n.s. egyéb szakmai, tudományos-, műszaki tevékenység; Építményüzemeltetés;Zöldterület-kezelés; Ingatlankezelés; Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; Épület építési projekt szervezése;Ingatlanügynöki tevékenység; Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Képviselőjének neve: Szontágh Ferenc
A részesedés mértéke: 100 %

Kis-Duna mente Szigetszentmiklós és térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.)
Leírás: Leírás: Leírás: Cím 2310 Szigetszentmiklós, Lengyel Lajos utca 6.
Leírás: Leírás: Leírás: Telefon 06-20/9494-760
Leírás: Leírás: E-mail info@kisdunamente.hu
Leírás: Leírás: Web www.kisdunamente.hu
Tevékenységi köre: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (főtevékenység); szállodai szolgáltatás; üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; könyvkiadás; napilap-, folyóirat-, időszaki kiadvány kiadás; PR; kommunikáció. utazásközvetítés; utazásszervezés
Képviselőjének neve: Szontágh Ferenc
A részesedés mértéke: 49 %

1.4 Közalapítványok

Humanitas '91. Közalapítvány
Székhelye:
2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.
Az alapítvány alapító okirata ITT megtekinthető

Felső-Dunaági Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány
Székhelye:
2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.
Az alapítvány alapító okirata ITT megtekinthető

Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.
Az alapítvány alapító okirata ITT megtekinthető

1.5 Lapok

Hivatalos neve: Kisváros Szigetszentmiklós Önkormányzatának Lapja
Kiadó székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.
Elérhetőségek: Tel./Fax: 06-24/505-505,  06-24/505-500
ISSN szám: 1418-1428
Elérhetősége: kisvaros@szigetszentmiklos.hu
Főszerkesztő: Farkas Éva
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Hivatalos neve: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 1052 Budapest Városház u.7.
Elérhetőségek: Tel.: 06-1/485-6900, Fax:  06-1/485-6903
Posta cím: 1364 Budapest Pf. 270.
Email: pest@pmkh.hu
URL: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Vezető: Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
1.7 Költségvetési szervek

Városi Bölcsőde
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Telephelyei: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 8/a.
2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 13014. hrsz.
2310 Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 20.
Elérhetőség: 06-24/365-200, 06-24/444-464
Intézményvezető: Feketéné Puskás Ildikó
E-mail cím: vezeto@varosibolcsode.szszm.hu és barada.istvanne@varosibolcsode.szszm.hu , gerene.marti@varosibolcsode.szszm.hu , rackevei.rita@varosibolcsode.szszm.hu , titkar@varosibolcsode.szszm.hu
Alapító okirata

Vackor Integrált Bölcsőde
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári u. 16-22.
Elérhetőség: 06-24/515-244
Intézményvezető: Bágyiné Sutus Hajnalka
E-mail cím: vackorbolcsode@vackorbolcsode.szszm.hu
Alapító határozat száma: 263/2011. (VI.15.)
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 4.
Elérhetőség: 06-24/365-164
Intézményvezető: Jámborné Miskolczi Éva
E-mail cím: ovodavezeto@napraforgo.szszm.hu , ovodatitkar@napraforgo.szszm.hu , elelmezes@napraforgo.szszm.hu,
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda - Szivárvány Tagóvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Sas u. 7/a.
Elérhetőség: 06-24/366-607
Intézményvezető: Sallai Gáborné
E-mail cím: tagovoda@szivarvany.szszm.hu , titkarsag@szivarvany.szszm.hu

Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2.
Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4.
Elérhetőség: 06-24/366-255
Intézményvezető: Homonna Béláné
E-mail cím: ovodavezeto@csicsergoovoda.szszm.hu , titkar@csicsergoovoda.szszm.hu , konyha@csicsergoovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 8.
Elérhetőség: 06-24/365-113
Intézményvezető: Bercsik Judit
E-mail cím: mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu , ovodavezeto@mocorgoovoda.szszm.hu , titkarsag@mocorgoovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Adótorony tér 6.
Elérhetőség: 06-24/475-170
Intézményvezető: Vargáné Dicső Edit
E-mail cím: ovodavezeto@akacliget.szszm.hu , titkar@akacliget.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Nap utca 2.
Elérhetőség: 06-24/468-283
Intézményvezető: Balázsné Hajdu Hajnalka
E-mail cím: napsugar@napsugarovoda.szszm.hu , titkar@napsugarovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda - Vadvirág Tagóvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 12505 hrsz.
Intézményvezető: Baráti Ildikó
Elérhetőség: 06-20/282-97-80
E-mail cím: vezeto@pitypangovoda.szszm.hu , pilypangovoda@pitypangovoda.szszm.hu , ebedjelentes@pitypangovoda.szszm.hu , vadvirágovoda@vadvirágovoda.szszm.hu , ebedjelentes@vadviragovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Elérhetőség: 06-24/366-761
Intézményvezető: Bolláné Jakab Barbara
E-mail cím: vezeto@egomir.szszm.hu , gvezeto@egomir.szszm.hu , uzemeltetes@egomir.szszm.hu , muller.maria@egomir.szszm.hu , penztar@egomir.szszm.hu , titkar@egomir.szszm.hu , pukszlerne.erika@egomir.szszm.hu , riba.agi@egomir.szszm.hu , nabilekne.andrea@egomir.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.
Elérhetőség: 06-24/443-367
Intézményvezető: Kerekes László
E-mail cím: szmcsaladsegito@invitel.hu
Alapító határozat száma: 93/2009. (III.26.)
Alapító okirata

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
Elérhetőség: 06-24/467-100
Intézményvezető: Lázár Gergő
E-mail cím: sargahaz@sargahaz.com
Honlap: http://www.sargahaz.com
Alapító okirata

Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
Elérhetőség: 06-24/467-100
Intézményvezető: Böhm-Szatmári Tünde
E-mail cím: 
Alapító okirata

Vadgesztenye Szociális Intézmény
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 19.
Elérhetőség: 06-24/366-614
Intézményvezető: Nagy Ferencné
E-mail cím: gondozok@vadgesztenye.szszm.hu
Alapító okirata

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
2004. évi I. törvény a sportról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
17/2015. (II.16.) Kormányrendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
386/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
23/2011. (III.8.) Kormányrendelet a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:

a) szelektív hulladékkezelési közszolgáltatásról, a háztartásokban keletkezett építési törmelék összegyűjtéséről, a lakossági zöldhulladék összegyűjtéséről a közszolgáltatóval kötött szerződés és a helyi rendelet keretei között;

b) a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásban, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ), a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásban (FAÖT) és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban való részvételről a társulási megállapodás keretei között;

c) a közterület-felügyeletről, és a településőrök foglalkoztatásáról a polgármesteri hivatal közreműködésével;

d) a mezei őrszolgálatról a polgármesteri hivatal közreműködésével;

e) a vérvétellel és vérszállítással kapcsolatos feladatokról intézményei fenntartásával és azok közreműködésével;

f) helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, fejlesztéséről, őrzéséről;

g) a hit- és vallásoktatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felüli feladatok vállalásáról az egyházzal kötött megállapodás keretei között;

h) helyi múzeum fenntartásáról, működtetéséről, közösségek tevékenységének támogatásáról, művészeti intézmények (Sziget Színház, Filmszínház), alkotó munka támogatásáról;

i) a Kisváros című helyi újság kiadásáról, elektronikus médiaszolgáltatók közreműködésével közcélú műsorszolgáltatásról;

j) a helyi turizmus fejlesztése érdekében turisztikai desztináció menedzsment szervezet működtetéséről.

2.2 A hatósági ügyek intézésnek rendjével kapcsolatos adatok

Polgármesteri Hivatal/Ügyintézés

2.3 Közszolgáltatások

Közérdekű/Szolgáltatók

2.4 A szerv nyilvántartásai

-

2.5 Nyilvános kiadványok

-

2.6 és 2.7 Döntéshozatal, ülések; A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A Képviselő-testület és a bizottságok nyilvános ülésének időpontja, előterjesztései, ülésének jegyzőkönyvei.

Szervezeti és Működési Szabályzat
EDtR

2.8 Pályázatok
Pályázatok, támogatások
2.9 Hirdetmények

Hirdetőtábla

Hirdetmények
2.10 Közérdekű adatok igénylése

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Jegyzőjének 5/2016.(XI.28.) sz. utasítása

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Igénybejelentő lap Közérdekű adat megismeréséhez

2.11 Közzétételi listák

Kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

Üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenységet végzőkről szóló nyilvántartás a 30/2009. (XI.3.) ÖM rendelet alapján

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet végzőkről szóló nyilvántartás a 30/2009. (XI.3.) öm rendelet alapján

Telephelyekről vezetett nyilvántartás

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok ellenörzések listája

A működés törvényessége, ellenőzések

2017. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2016. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2015. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2014. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2013. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5 Működési statisztika

2017

Jelentés a gyámhatósági tevékenységről

Kiadott építési engedélyek 2017. évben

2016

Összegzés az éves közbeszerzésekről

Jelentés a gyámhatósági tevékenységről

Kimutatás a pénzbeni és természetbeni támogatásokról

Kiadott építési engedélyek 2016. évben

2015

Összegzés az éves közbeszerzésekről 2015.01.01. - 2015.10.31.

Összegzés az éves közbeszerzésekről 2015.11.01. - 2015.12.31.

Jelentés a gyámhatósági tevékenységről

Kimutatás a pénzbeni és természetbeni támogatásokról

Kiadott építési engedélyek 2015. évben

2014

Összegzés az éves közbeszerzésekről

Kiadott építési engedélyek és használatbavételi engedélyek

Jelentés a gyámhatósági tevékenységről

Kimutatás a pénzbeni és természetbeni támogatásokról

3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1 és 3.2.2 Éves költségvetések; Számviteli beszámolók

2018. évi költségvetés
2017. évi költségvetés és zárszámadás
2016. évi költségvetés és zárszámadás
2015. évi költségvetés
és zárszámadás
2014. évi költségvetés
és zárszámadás
2013. évi költségvetés és zárszámadás
2012. évi költségvetés és zárszámadás
2011. évi költségvetés és zárszámadás
2010. évi költségvetés és zárszámadás
2009. évi költségvetés és zárszámadás
2008. évi költségvetés és zárszámadás
2007. évi költségvetés és zárszámadás
2006. évi költségvetés és zárszámadás
2005. évi költségvetés és zárszámadás
2004. évi költségvetés és zárszámadás

3.2.3 A költségvetés végrehajtása
3.3 Működés
3.3.1 A foglalkoztatottak

2016.II. félév
2016. I. félév

2015. II. félév

2015. I. félév

2014. II. félév

2014. I. félév

3.3.2 Támogatások

2015
2014

2013

2012

2011

3.3.3;

3.3.4

és

3.3.5

Szerződések; Koncessziók

2018
2017

2016

2015

2014

2013
2012

2011

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

Főoldal / Kiemelt projektek

3.3.7 Közbeszerzés

Közérdekű / Közbeszerzések