Tájékoztató a Képviselő-testület 2015. novemberi és decemberi rendes üléséről
vsa - 2015. 12. 18.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2015-novemberi-es-decemberi--rendes-uleserol

Tájékoztató a Képviselő-testület 2015. november 25-ei rendes üléséről

 

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet, valamint az egyes helyi adókról szóló 21/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítását.

Módosult továbbá a szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet, melynek révén többek között elfogadásra került, hogy a Polgármesteri Hivatal 2016. július 25-29., 2016. december 19-23. és 2016. december 27-30. között igazgatási szünetet tart, mely időszak alatt ügyelet biztosított.

A Képviselő-testület megalkotta az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról szóló 33/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletet, mely 2015. november 27-én lépett hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról szóló 29/2012. (X.04.) önkormányzati rendelet hatályát vesztette. A korábbi szabályozást hatályon kívül helyezve megalkotta továbbá az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 34/2015. (XI.26) önkormányzati rendeletet.

A Képviselő-testület döntött a Szigetszentmiklós Város területén található játszótereken a dohányzás tilalmáról szóló 17/2009. (V.4.) önkormányzati rendelet valamint a sportkomplexum tervezett területére bejegyzendő elővásárlási jogról szóló 17/2004. (V.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről is.

Az adósságcsökkentési támogatásra való jogosultsági feltételek vonatkozásában a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatát nem támogatta a testület.

Szociális, egészségügyi, intézményi, köznevelési ügyek

Elfogadásra került Szigetszentmiklós Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója.

A Bíró Lajos Általános Iskola főépületének földszinti 6. tantermében padló rétegrend cseréjére valamint a Petőfi utcai intézményében a szükséges szaniterek és vízcsapok cseréjére bruttó 845.012 Ft fedezetet biztosított a testület.

Az Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) intézményvezetőjének Bolláné Jakab Barbarát, a Vadgesztenye Szociális Intézmény intézményvezetőjének Nagy Ferencnét bízta meg 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig a Képviselő-testület.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 250.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely támogatás a Szigetszentmiklós Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök beszerzésére fordítható.

Elfogadásra került a Szigetszentmiklós- Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

Elfogadásra került továbbá Szigetszentmiklós- Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás megszüntető okirata valamint Tököl településen a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási szerződés. Az intézmény 2016. január 1-jétől Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ néven működik tovább.

Településfejlesztés, településrendezés, ingatlanügyek

A Képviselő-testület Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatta Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását. A döntéssel lehetővé válik, hogy önálló tervezési-statisztikai régióként a megye egésze a valós fejlettségének megfelelő régió- kategóriába kerüljön besorolásra az Európai Unió támogatáspolitikája szempontjából.

Az Ádám Jenő sétány 7176 hrsz. alatti ingatlan veszélyessé vált támfalának újjáépítéséhez 4.300.000 Ft keretösszeget biztosított a testület.

Döntött a Képviselő-testület egyes ingatlanok közút céljára történő megvásárlásáról, melyre mintegy 5.400.000 Ft fedezetet biztosított.

Beruházások, felújítások

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a „Szigetszentmiklós közvilágításának energiatakarékos átalakítása" projekt keretében a város területén a közvilágítási lámpák több mint 60 százalékát cserélte le korszerű, energiatakarékos fényforrásokra. Jelenleg 2477 db LED-es lámpa világít a városban, amelyek egyrészt a régi lámpáknál alacsonyabb fogyasztásúak, másrészt élettartamuk jelentősen hosszabb, ennek köszönhetően alacsonyabb a karbantartási költségük is.

A lámpacserék következtében jelentősen csökkenő üzemeltetési, karbantartási feladatok miatt az ELMŰ Nyrt-vel a meglévő szerződés felülvizsgálata és módosítása is szükségessé vált.

A Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utcai autóbusz-fordulóban, az Emese utcában és Hunor utcában az Önkormányzat közvilágítás fejlesztést hajt végre, melyre 3.400.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított a Képviselő-testület.

A József Attila Lakótelepen kiépített térfigyelő kamerák karbantartási feladataira, a rendszer teljes műszaki felügyeletének ellátására bruttó 1.600.000 Ft fedezetet biztosított a testület, felhatalmazva a polgármestert a beszerzés megindítására és lefolytatására.

Egyéb ügyek

Elfogadásra került az önkormányzat 2015. évi költségvetése I-III. negyedévi teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló.

Ügyvédi eljárást igénylő feladatok ellátására bruttó 2.400.000 Ft fedezetet biztosított a testület.

Döntött önkormányzati bérlakásban bérlőtársi jogviszony létesítését illetően, ezen kívül további döntések születtek még egyedi ingatlanügyekben, képviselői keretek felhasználására, valamint szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására vonatkozóan.


Tájékoztató a Képviselő-testület 2015. december 9-ei rendes üléséről

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület nem támogatta a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan is rászoruló tanulók ösztöndíjpályázatának kiírásával, elbírálásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök vonatkozásában a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről szóló 20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatát.

A Képviselő-testület megalkotta az egyes helyi adókról szóló 21/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről rendelkező 38/2015. (XII.10.) önkormányzati rendeletet.

Egészségügyi, kulturális, intézményi, köznevelési ügyek

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzati óvodák alapító okiratainak módosítását, egyben jóváhagyta az óvodák névváltoztatását, melynek értelmében az intézmények új elnevezése:

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda, Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda, Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda, Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda, Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda.

A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 880.680 Ft-ot, az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 423.414 Ft-ot biztosított a Képviselő-testület.

A 07-es számú fogorvosi körzet fogorvosi alapellátásának biztosítására legkorábban 2016. január 1. napjától határozatlan ideig Dr. Szabó Éva fogorvos kapott megbízást.

Az Önkormányzat 2016. január 1-jétől további 25 db készülék biztosításával bővíti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatást, melyet a Vadgesztenye Szociális Intézmény útján lát el. A bővítés költségeire 780.000 Ft -ot biztosított a testület.

Elfogadásra került a 2016. évi önkormányzati támogatásokra vonatkozó pályázati kiírás az önszerveződő, öntevékeny szervezetek, a sportszervezetek, valamint a kulturális és környezetvédelmi célok támogatására. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. február 15.

Elfogadta a Képviselő-testület a Kulturális, Sport- és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, mint a Települési Értéktár Bizottság feladatait ellátó bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.

A mi iskolánk" Alapítvány 1.500.000 Ft összegű, a Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia 3.000.000 Ft összegű, a Szigetszentmiklósi TK asztalitenisz szakosztály 300.000 Ft összegű, a Humanitas'91 Közalapítvány pedig 240.000 Ft összegű támogatásban részesült.

A Képviselő-testület a város fejlődése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért a Városi Könyvtár és Közösségi Ház közössége részére Pro Urbe Szigetszentmiklós Díjat adományozott. A díj ünnepélyes keretek között történő átadására 2016. év januárjában, a Magyar Kultúra napján kerül sor.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2016. évben nem adományoz Városi Közművelődési Díjat, valamint Városi Testnevelési és Sport Díjat.

Városfenntartás, településfejlesztés, településrendezés, ingatlanügyek

Szigetszentmiklós kerékpárút-hálózat bővítése kapcsán a Rév út-Üdülő sor útvonal lehetséges kerékpárút tanulmányának, a Gyártelepre vezető nyomvonal (Gyári út-Bajcsy-Zs. út körforgalom és Mű út között), valamint a Csepeli úti (Lehel út és Leshegy út között) lehetséges kerékpárút megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Intelligens Utak Mérnökiroda Kft. kapott felkérést, melyre a Képviselő-testület bruttó 8.370.000 Ft-ot biztosított. A Képviselő-testület egyúttal döntött a Város kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészíttetéséről is.

A Képviselő-testület hozzájárult az ARIES Nonprofit Kft-vel, a 2013. október - 2018. március időszakra kötött síkosság-mentesítésre, hó eltakarításra és kapcsolódó ügyeleti szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés módosításához, mely szerint a feladat ellátásához szükséges vállalkozói díj a KSH által közzétett fogyasztói ár-indexének mértékével módosulhat évente.

Döntés született a Bucka-tó és környezetének hasznosítását megalapozó állapotfelmérés elkészíttetéséről (a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj és levegő tekintetében) a fenntarthatóság érdekében. A feladat ellátására bruttó 4.500.000 Ft keretösszeget biztosított a testület.

Döntés született a Szigetszentmiklós Lakótelepen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről a Szigetszentmiklós - Újvárosi Református Egyházközség részére 20.000.000 Ft vételáron. Az Egyházközség az ingatlanokat közösségépítő tevékenységre tervezi használni.

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola udvarának bővítése céljára két szomszédos ingatlan megvásárlásának szándékáról döntött a Képviselő-testület.

Beruházások, felújítások

Döntött a Képviselő-testület a városi csapadékvíz kezelő rendszer kiépítésének előkészítéséről, melynek keretében a Közbeszerzési Bizottság elvi vízjogi létesítési engedély tervezése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására kapott felkérést. A feladat ellátására 2016/2017. évben 44.500.000 Ft fedezet áll rendelkezésre. A műszaki szakértő kiválasztásához szükséges beszerzés lefolytatására a Polgármestert kérte fel a Képviselő-testület, melyre 2016/2017. évre vonatkozóan bruttó 7.300.000 Ft-ot biztosított.

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola udvarán épülő 40x60 méteres műfüves futballpálya környezetének rendezésére bruttó 7.620.000,- Ft-ot biztosított a testület.

A Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 7. sz. alatti társasház részére az épület tetőszigetelési munkáihoz bruttó 2.000.000 Ft összegű kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújtott a Képviselő-testület.

Egyéb ügyek

A József Attila Általános Iskola részére két dolgozója nyugdíjba vonulásával összefüggően pótelőirányzatot biztosított a Képviselő-testület.

Döntött könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyában, szakmai tanulmányúttal valamint a Garas Lakásfenntartó Szövetkezet beszámolójával kapcsolatban, továbbá képviselői keretek felhasználására és szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására vonatkozóan is.