Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes üléséről
vsa - 2016. 03. 18.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2016-februar-24i-rendes-uleserol

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület megalkotta

  • 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról, mellyel a költségvetési főösszeg 11.642.995 ezer forintra módosult.
  • 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról. A módosító rendelkezések többsége a Család- és Gyermekjóléti Központ névváltozásának átvezetésére irányult.
  • 4/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét az egyes helyi adókról szóló 21/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendeletmódosítás a településen egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők és a fogorvosi alapellátást nyújtó fogorvosok számára határoz meg a helyi iparűzési adó tekintetében adómentességet.
  • 5/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét a szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról. A módosítás egyrészt a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására vonatkozó rendelkezéseket érintette, másrészt a kitüntetési ügyekben hozott döntések kihirdetésének időpontján változtatott.

Beruházások, fejlesztések, településrendezési ügyek

A képviselő-testület döntött a térinformatikai rendszer fejlesztéséről, mellyel lehetővé válik a tervezett csapadékvíz-kezelési koncepció modellezésen alapuló elkészítése a város teljes területén. A nagy pontosságú magassági adatokat tartalmazó térkép és a modellezés használatával a csapadékvíz-kezelés tervezése során nagy biztonsággal és könnyen összehasonlíthatóan lehet több megvalósítási lehetőséget vizsgálni, annak érdekében, hogy műszakilag és pénzügyileg is a legoptimálisabb változat készülhessen el. A térinformatikai rendszer fejlesztésére és a csapadékvíz-elvezető hálózat modellezésére 55 millió forint áll rendelkezésre.

Az óvodai ellátás kapacitásbővítésének előkészítése keretében mintegy 17 millió forintos fedezetet biztosított a képviselő-testület a Lakihegyi Akácliget tagóvoda bővítési beruházásának előkészítő és egyéb szükséges feladataira.

Az önkormányzat tulajdonában lévő taksonyi kommunális hulladéklerakó rekultivációjának első állomása 2015-ben lezárult. A további rekultiváció előkészítése érdekében a képviselő-testület úgy döntött, hogy elkészítteti a hulladékdepó felderítő tényfeltárását, melyre mintegy 3 millió forintot biztosított.

A Bucka-tó területének 24 órás felügyeletét ismét meghosszabbította a képviselő-testület, 2016. augusztus 31-ig, 8 millió forintos fedezetet biztosítva e célra.

A testület úgy döntött, hogy a szigetszentmiklósi 1352/4 helyrajzi számú magánutat térítésmentesen, közút céljára tulajdonába átveszi, s azt a közforgalom céljára megnyitja.

A József Attila lakótelepen lévő térfigyelő kamerák karbantartási feladataira, a rendszer teljes műszaki felügyeletére szolgáló fedezet kiegészítéséről született döntés.

Közbiztonsági, környezet-egészségügyi, szociális és intézményi ügyek

A képviselő-testület a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak 7,5 millió forintos támogatást nyújtott a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon egy közalkalmazott három éves foglalkoztatásának költségeire. Emellett együttműködési megállapodást kötött a főkapitánysággal az önkormányzatnál foglalkoztatott, rendészeti feladatokat ellátó mezőőrök ellenőrzésére és tevékenységük felügyeletére.

Az óvárosi és felsőtagi településrészen 240 ingatlanra kiterjedő rágcsáló irtás megrendeléséről határozott a képviselő-testület, melynek fedezetére 3 millió forintot biztosított.

Döntés született a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. felülvizsgálatának elfogadásáról.

Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal határozatlan időre megállapodást köt a Városi Bölcsőde székhelyén és telephelyein intézményi ellátásban részesülő gyermekek részére a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladatainak ellátásához kapcsolódó infrastruktúra használatára.

Az önkormányzat a szigetszentmiklósi iskolák számára a Városi Sport- és Rendezvénycsarnokot évente egy, legfeljebb egy napos rendezvény lebonyolítására térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.

A Vackor Integrált Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére a testület pályázatot írt ki, illetve módosította a bölcsődék, a Család- és Gyermekjóléti Központ, az EGOMIR és a Vadgesztenye Szociális Intézmény alapító okiratát.

A képviselő-testület a KLIK által fenntartott, az önkormányzat területén székhellyel működő iskolák intézményi tanácsába Sallai Gábor és Papp István képviselőket, továbbá dr. Vántsa Botond alpolgármestert delegálta.

Egyéb ügyek

A testület Busko Zdrój és Steinheim testvérvárosunkkal együttesen, partner településként részt vesz az „Európa a Polgárokért" (2014-2020)/"Testvérvárosi-program" c. európai uniós pályázaton. A pályázat célja az Unión belüli testvérvárosok polgárai közötti eszmecserék kialakítása és megerősítése, társadalmi és kultúrák közötti szerepvállalásra való ösztönzése, uniós értékek erősítése és terjesztése, a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása, testvérvárosi kapcsolatok erősítése.

Felhatalmazást kapott a polgármester a legelőnyösebb ajánlatot adó akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval és jogi tanácsadóval való szerződéskötésre.

A testület úgy döntött, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara járási falugazdásza részére, ügyfélfogadás céljára, a Losonczi u. 1. szám alatti épületében továbbra is térítésmentesen biztosít helyiséget 2017. december 31-ig.

Határozott a képviselő-testület arról is, hogy 2016. évben nem adományoz „Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díjat".

A kötelező betelepítési kvóta elutasítása mellett foglalt állás a testület.

Döntés született még zártkert adás-vételének ügyében benyújtott kifogás elbírálásáról, az Ovi-Foci Sport Programot érintő civilszervezeti elszámolás elfogadásáról, továbbá egyedi ingatlanügyről.