Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. márciusi üléseiről
vsa - 2016. 04. 19.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2016-marciusi-uleseirol

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. március 18-i rendkívüli üléséről

A Regionális Utánpótlás Centrum beruházása kapcsán a Szigetszentmiklós 12021 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a vízellátás és szennyvízelvezetés megvalósítása érdekében a Képviselő-testület elfogadta a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal, valamint a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Körével kötendő Ingatlanhasznosítási szerződést.

Elfogadásra került a 8655 hrsz-ú, és 8664/1-3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Körével sportcélú beruházás megvalósítása céljából kötendő haszonbérleti szerződés.

A Képviselő-testület hozzájárult a 025/4 és a 029/20 helyrajzi számú, kivett árok művelési ágú ingatlanok közterületté történő változtatásához.

Döntés született Szigetszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának egyszerűsített eljárás keretében történő megindításáról a várható, nagyobb intenzitású lakásépítési igény felmerülésére tekintettel.

Felhatalmazást kapott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Szigetszentmiklós, Csepel-szigeti gerincút halásztelki ág víz- és szennyvízvezeték kiváltásának, valamint csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása során az Önkormányzat képviseletére.

 

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes üléséről

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület elfogadta

  • a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítását.
  • a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítását.

  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítását.

Hatályon kívül helyezte továbbá a koncepció, a költségvetés és a zárszámadás mellékleteinek tartalmi követelményéről szóló 23/2003. (X.29.) önkormányzati rendeletet.

Civil szervezetek támogatása

A társadalmi és sportszervezetek 2016. évi önkormányzati pályázatait a Képviselő-testület elbírálta, és

  • a Környezetvédelmi célok támogatási keretéből 5 szervezet részére 1.450.000 Ft összegben

  • az Önszerveződő, öntevékeny szervezetek támogatási keretéből 40 szervezet részére 9.980.000 Ft összegben,

  • a Sportszervezetek támogatási keretéből 33 szervezet részére 39.900.000 Ft összegben,

  • a Kulturális támogatási keretből 33 szervezet részére 7.510.000 Ft összegben

ítélt meg vissza nem térítendő támogatást.

Elfogadásra kerültek továbbá a 2015. évi vissza nem térítendő önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló elszámolások.

Városfenntartási ügyek

Döntés született az „Aries" Nonprofit Kft-vel 2016. április 1-jétől - 2016. december 31-éig terjedő időszakra kötendő feladat ellátási szerződésekről, mely magában foglalja a közterület fenntartási feladatokat, parkfenntartási feladatokat, üzemeltetési feladatokat, hulladékszállítási feladatokat, intézmény fenntartási feladatokat, melyre a Képviselő-testület közel 150.000.000 Ft-ot biztosított.

A Képviselő-testület első olvasatban elfogadta a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló 26/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.

A Szigetszentmiklós 6038/3, 6036/1 hrsz-ú közterületi ingatlant Árnika utcának nevezte el a Képviselő-testület.

Döntés született továbbá csatorna vezetési jog rendezésével kapcsolatban a Szigetszentmiklós, 6290/45 hrsz-ú ingatlan telekalakítása kapcsán.

Beruházások, pályázatok

Döntés született „A Ráckevei (Soroksári) - Duna ág, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból" elnevezésű projekt eredményeképp létrejött vagyonelemek térítésmentes átvételéről, melyet az önkormányzat az átvételt követően a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe és üzemeltetésébe átad.

A Képviselő-testület hozzájárult a Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör által megvalósítandó kézilabda edzőcsarnok megépítéséhez, mely tanítási napokon iskolai sportórák céljára használható lesz. A csarnok megépítéséhez a Képviselő-testület a 13291/1 hrsz-ú telken biztosít helyet azzal, hogy azt 15 év időtartamra az egyesület térítésmentes használatába adja, s az építmény 15 év elteltével az önkormányzat tulajdonába kerül. A beruházás megvalósításához szükséges 30%-os önrész biztosításáról a testület későbbiekben dönt maximum 130.000.000 Ft összeghatárig. Az építmény tervezésének költségeire 7.112.000 Ft-ot biztosított.

Védőnői Szolgálat, valamint parkoló terület kialakítása céljából az Önkormányzat megvásárolja a Csépi út 49. szám alatti ingatlant az értékbecslés szerinti, de legfeljebb 21 M Ft vételáron.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy indulni kíván:

  • „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében" című pályázaton, mely a Lakihegyi akcióterületi tervben szereplő felújítások, beruházások megvalósítását célozza meg.
  • „A kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" c . pályázaton, melynek keretében a Temesvári utcai óvoda építése és a Vackor Integrált Bölcsőde férőhelyének bővítése valósulna meg.
  • „A fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében" című pályázaton a Kerékpárosbarát fejlesztés című komponensében, a Gyártelepre vezető (Gyári út-Bajcsy Zs. út körforgalom és Mű út közötti), valamint a Csepeli úti (Lehel út és Leshegy út közötti) kerékpáros nyomvonal megvalósításával.

Szociális és intézményi ügyek

A Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2016. augusztus 1. napjától további öt év határozott időtartamra Jámborné Miskolczi Évát bízta meg a Képviselő-testület.

Támogatta továbbá Szabó Lídia tagintézmény-vezetői kinevezését a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézményébe.

Szigethalom Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási megállapodás keretében az önkormányzat biztosítja 5 fő fogyatékos szigetszentmiklósi lakos nappali ellátását és a támogató szolgáltatást 2016. június 1. napjától a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény útján.

Legfeljebb 300 fő szigetszentmiklósi diák nyári, mezőkövesdi táborozásának költségeire 3.600.000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat a József Attila Általános Iskola „A mi iskolánk" Alapítványa részére.

A Szigetszentmiklósi Óvodapedagógiai Szakmai Napok megrendezéséhez 370.000 Ft támogatást nyújtott a Képviselő-testület.

Döntés született továbbá 500 db Babaköszöntő csomag beszerzéséről, valamint elfogadásra került a Budapest-Csepel Önkormányzatával óvodai, iskolai ellátás tárgyában kötött Együttműködési keret megállapodás 2015. évi teljesítéséről szóló beszámoló.

Egyéb ügyek

A 2016. évi szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei Kistérség településeivel együttműködve végzi el ismét az önkormányzat, Szigetszentmiklós Város területén évi kettő-négy alkalommal, 150 hektár területen történik meg a légi kémiai szúnyoggyérítés. Az önkormányzat vállalja a feladat együttműködésben történő ellátásával kapcsolatos teljes körű szervezési, lebonyolítási feladatokat.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének informatikai eszközökkel történő támogatását elfogadta a Képviselő-testület.

A Kisváros című újság 2016. júniusától havi 400 darabbal több, összesen 15.000 példányszámban jelenik meg.

Elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

Döntés született a Szigetszentmiklósi Római Katolikus Plébániától történő altemplomi urnasírhely vásárlásáról, melyet az önkormányzat saját halottjának temettetéséhez bocsátja rendelkezésre.

A Képviselő-testület 2016. április 29. napján 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melynek napirendje: Az agglomerációs tömegközlekedés helyzete.