Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. áprilisi üléseiről
vsa - 2016. 05. 20.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2016-aprilisi-uleseirol

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. április 11-ei rendkívüli üléséről

Beruházás

A Képviselő-testület döntött arról, hogy indulni kíván a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" című pályázaton a Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola valamint a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola energiahatékonyságának javítási programjával. A pályázat keretében a Kardos István iskola hőszigetelési valamint napelemes fejlesztésére, a Csonka János iskola esetében hőszigetelésre és a homlokzati nyílászárók cseréjére kerülne sor. A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési és eljárási költségekre 11.250.000 Ft fedezetet biztosított a testület.

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. április 27-ei rendes üléséről

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület elfogadta a 2016. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint megalkotta Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 11/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletét.

Elfogadta továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet módosítását, mely 2016. május 6-án lépett hatályba.

Egészségügyi, intézményi, köznevelési ügyek

A Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda tagóvodája, a lakihegyi Akácliget Óvoda (Szigetszentmiklós, Adótorony tér 6.) további 50 férőhellyel való bővítésére való tekintettel az önkormányzatnak szándékában áll szétválasztani a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvodát és tagóvodáját, a lakihegyi Akácliget Óvodát, két önálló intézményre.

A Képviselő-testület véleményezte a Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola tekintetében benyújtott intézményvezetői pályázatokat és Dr. Kiss Anna intézményvezetői kinevezését támogatta.

A 2016. június 3-án megrendezésre kerülő Városi Pedagógusnap lebonyolítására 2.000.000 Ft keretösszeget biztosított a Képviselő-testület.

Elfogadásra került a Szigetszentmiklós Város 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés.

A Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány bővíteni kívánja az általa támogatott személyek körét, különös tekintettel az idősebb korosztályra. Az önkormányzat egyetértve az Alapítvány céljaival egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre, továbbá gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységek segítésére nyújtott juttatásokra 3.500.000 Ft támogatást biztosított.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata „Az egészségügyi alapellátás helyzete Szigetszentmiklóson" témakörben 2016. február 29-én Egészségügyi Kerekasztal megbeszélést tartott.

A megbeszélésen fogalmazódott meg az az igény, hogy a háziorvosok és házi gyermekorvosok leterheltségének enyhítése és az ellátás színvonalának javítása érdekében a meglévő körzetek átalakítására, körzethatárok módosításával történő létszámbővítésre van szükség. Ennek megfelelően a Képviselő-testület felhatalmazást adott a Polgármesternek a háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek lakosságszámának felülvizsgálatára, az új körzetek kialakításának lehetőségére vonatkozó javaslat megtételére.

A Vadgesztenye Szociális Intézmény létszámát 2016. május 1. napjától 1 fő konyhai kisegítő státusszal megnövelte testület.

3.500.000 Ft keretösszeget biztosított a Képviselő-testület az Ádám Jenő Zeneiskola részére a 2016. május 8-14. között Szigetszentmiklóson megrendezett Nemzetközi Zenei Csereprogram megszervezéséhez.

Településrendezés, ingatlanügyek

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata óvoda és iskola megvalósítása céljából korábban már vásárolt ingatlanokat. A Temesvári utcai érintett területrészen az óvoda épület és a kézilabda csarnok megvalósítható, ugyanakkor az iskola megépítéséhez további területrész megvásárlása vált szükségessé. Az egységes intézményterület kialakítása, bővítése céljából döntött úgy a Képviselő-testület, hogy megvásárol két külterületi magántulajdonú ingatlant 46.945.000 Ft- Ft-os vételáron.

Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

Döntött a Képviselő-testület az Aries Nonprofit Kft., az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. valamint a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról.

Beruházások, felújítások

Megbízást kapott az Aries Nonprofit Kft. a 2016. évi intézmény-felújítási feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, a feladatok elvégzésére bruttó 89.452.617 Ft-ot biztosított a Képviselő-testület.

Megbízást kapott továbbá az Aries Nonprofit Kft. a 2017. évi szabadpiaci elektromos energia beszerzésének biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására, melyre bruttó 1.016.000 Ft fedezet áll rendelkezésre.

A Kéktó Szabadidőparkba telepített ideiglenes jégpálya üzemeltetési költségeire kiegészítő fedezetként bruttó 400.000 forintot biztosított a testület.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázat keretében a Vadgesztenye Szociális Intézményt kívánja bővíteni akadálymentes mosdó helyiség, bentlakásos szobák, irodahelyiség, orvosi szoba, és az ezekhez tartozó egyéb járulékos helyiségek létesítésével.  A bővítés kivitelezéséhez szükséges önerő bruttó 43.500.000 Ft-os összege a 2016. évi költségvetésben biztosított.

Elfogadta továbbá a testület a Gördülő Fejlesztési Terv (2016-2030) részét képező Szigetszentmiklós ivóvízellátó, illetve szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó Beruházási Terv korrekcióját.

Biztosította a Képviselő-testület a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciós koncepciójának elkészítéséhez szükséges tervek kiegészítéséhez valamint a részenkénti részletes árazott költségvetés elkészítésének megrendeléséhez szükséges hiányzó nettó 2.000.000.-Ft fedezetet.

A Határ úti szennyvíz vezeték tehermentesítése érdekében kialakítandó elkerülő nyomóvezeték megépítése és a tisztított szennyvíz nyomóvezeték kiváltása feladatrészeket saját forrásból kívánja megvalósítani az önkormányzat, hitel felvételével.

Önkormányzati kapacitásbővítést célzó beruházások megvalósításához finanszírozási forrásként 2016. évben 771.050 eFt hitelt vesz fel az önkormányzat alábbi feladatok megvalósításához: 16 tantermes általános iskola építéséhez területvásárlásra 95.000 eFt-ot, régi szennyvíztelep rekonstrukciójához 70.000 eFt-ot, Határ úti szennyvíz csatorna kapacitás bővítéséhez 350.000 eFt-ot, városi csapadékvíz hálózat tervezéséhez 126.050 eFt-ot, kézilabda edzőcsarnok építéséhez 130.000 eFt-ot.

A Viola utcai, részben önkormányzati tulajdonban lévő Szakorvosi Rendelőintézet épületére magastetőt építtet az önkormányzat a tulajdonostársak hozzájárulása esetén. Az építmény megvalósításához bruttó 5.600.000 Ft keretösszeget biztosított a Képviselő-testület.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Fővárosi Vízművek Zrt. által 2015. évben víziközmű-fejlesztési hozzájárulás címen beszedett, de fel nem használt 17.709.366 Ft víziközmű vagyon fejlesztésére fordítását.

A Képviselő-testület 2016. május 6-ától kezdődő egy éves időtartamra az „AD" Szolgáltató Kft-t jelölte ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

Döntött a testület az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázaton történő indulásról, melynek keretében a Lakihegyi Akácliget Tagóvoda 50 férőhellyel történő bővítését kívánja megvalósítani az önkormányzat.

Határozott továbbá az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése" című pályázaton való indulásról is, az önkormányzat tulajdonában lévő, Rév sor 104. alatti Csónakház építésével.

Az önkormányzat támogatja a Szigethalom, Mű út Volánbusz pályaudvar mellé tervezett kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének megvalósítását abban az esetben, ha az Országgyűlés a 2017. évi költségvetéséről szóló törvény megalkotásakor az állami beruházások között nem tervezi a HÉV sínek feletti felüljáró megépítését.

Civil szervezetek támogatása

A sportszervezetek kedvezményes Városi Sportcsarnok terembérleti támogatási keretére beérkező pályázatok elbírálása kapcsán a Képviselő-testület döntött a támogatási keret többletfedezet igényének biztosításáról, majd határozott a pályázó szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásáról. A támogatási keret terhére 5 szervezetet részesített támogatásban az önkormányzat, mindösszesen 16.290.000 Ft összegben.

Egyéb ügyek

A Képviselő-testület elfogadta a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, a Polgárőr Egyesület, valamint a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A Bucka csatorna ügyfélszolgálat 2016. december 31-ig történő további működtetésével az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg az önkormányzat.

A „Város Érdemes Pedagógusa" valamint a „Város Érdemes Diákja Díj" adományozásáról várhatóan a következő rendes ülésén határoz a testület.

Döntés született még önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének felmondásáról.