Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. júniusi üléseiről
vsa - 2016. 07. 13.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2016-juniusi-uleseirol

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. június 27-ei rendkívüli üléséről

 

Közterületek elnevezése

Döntés született több közterület elnevezéséről, így:

a Szigetszentmiklós 12015/53 hrsz-ú közterületi ingatlant Apor Vilmos utcának,

a  Szigetszentmiklós 446/46 hrsz-ú közterületi ingatlant Áprily Lajos utcának,

a Szigetszentmiklós 8506/200 hrsz-ú közterületet Nádirigó utcának,

a Szigetszentmiklós 8506/217 hrsz-ú közterületet Szárcsa utcának,

a Szigetszentmiklós 8506/234 hrsz-ú közterületet Vadkacsa utcának,

a Szigetszentmiklós 8506/156 hrsz-ú közterületet Vadliba utcának,

a Szigetszentmiklós 8506/82 és 8506/83 hrsz-ú közterületet Bíbic utcának,

a Szigetszentmiklós 8506/140 hrsz-ú közterületet Bakcsó utcának nevezte el a Képviselő-testület.

 

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. június 29-ei rendes üléséről

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület módosította a település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól szóló 24/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletet, valamint a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és az emléktáblák elhelyezéséről szóló 17/2014. (IX.25.) önkormányzati rendeletet.

A korábbi szabályozást hatályon kívül helyezve megalkotta az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjairól szóló 19/2016.(VI.29.) önkormányzati rendeletet.

Hatályon kívül helyezte a testület az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 34/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletet illetve a nevelési-oktatási intézmények költségvetési támogatásának meghatározásával összefüggő kérdésekről szóló 12/1999. (IV.22.) önkormányzati rendeletet.

Módosításra került továbbá a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről szóló 20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet a Népjóléti Bizottság feladatkörét illetően, valamint a szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet, mely alapján módosult többek között 2016. július 1-jétől a Polgármester ügyfélfogadási ideje, (minden hónap első csütörtök 9.00 - 11.00 óra), valamint a kihelyezett ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje, mely alapján Lakihegyen a jövőben, a Gát u. 2. szám alatt keddi napokon 13.00-16.00 óráig fogadja a Polgármesteri Hivatal ügyfeleit.

Szociális, egészségügyi, intézményi, köznevelési ügyek

A Vackor Integrált Bölcsőde intézményvezetőjének 2016. szeptember 1. napjától 5 évig Kovácsné Horváth Mária Erzsébetet bízta meg a Képviselő-testület.

Döntés született arról, hogy 2016. augusztus 1. naptól, határozatlan időre a szigetszentmiklósi mintavételezés érdekében az önkormányzat ismételten megállapodást köt a Szakorvosi Rendelőintézettel, melyben a mintavételezési helyek kvótáit is meghatározták.

Döntött továbbá a testület a Mocorgó Óvoda alapító okiratának módosításáról valamint az Akácliget Óvoda alapító okiratának elfogadásáról azzal, hogy az intézmény alapításának időpontja 2016. augusztus 1.

A „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" szervezet munkájához, az Alapítványi Mentőszolgálat tevékenységéhez 250.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Képviselő-testület.

Az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében gondoskodik egy fő szigetszentmiklósi sajátos nevelési igényű gyermek valamint egy fő szigetszentmiklósi fogyatékos személy intézményi ellátásáról.

Módosításra került a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata.

Hozzájárulását adta a testület a Dr. Rédei Háziorvosi Bt. 10. számú felnőtt háziorvosi körzet önálló orvosi működtetési jogának (praxisjog) Dr. Karácsony István részére történő elidegenítéséhez, így e körzet háziorvosi feladatait a jövőben Dr. Karácsony István felnőtt háziorvos látja el.

Beruházások, felújítások

Megbízást kapott az Aries Nonprofit Kft. a lakások és nem lakás célú ingatlanok felújítási feladatainak elvégzésére, melyre bruttó 11.540.447 Ft fedezet áll rendelkezésre.

A Nemzedékek Háza udvara csatornahálózatának javításához bruttó 1.000.000 Ft fedezetet biztosított a testület.

A Pest Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodásban kerül rögzítésre a Szigetszentmiklós 12015/53 helyrajzi számú ingatlan (Apor Vilmos utca) Igazgatási Központ mellett húzódó szakaszának felújításával kapcsolatos munkák költségeinek megosztása, mely feladatra 5.7000.000 Ft-os fedezetet biztosított a Képviselő-testület.

Módosult a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében" c. pályázati felhíváshoz kapcsolódó korábbi döntés, tekintettel arra, hogy a tervezett projektötlettel (61 db utas váró létesítmény telepítése, valamint további 36 db meglévő felépítmény korszerűsítése) ezen felhívás keretében önálló pályázatként az önkormányzat nem tud indulni.

A Lakihegyi Akácliget Tagóvoda eszközbeszerzésére bruttó 17.330.130 Ft-ot biztosított a testület.

Döntött a testület arról, hogy meghosszabbítja a Bucka-tó területének 24 órás felügyeletét a 2016. augusztus 31-2017. szeptember 30. közötti időszak vonatkozásában, melyre bruttó 15.600.000 Ft -ot biztosított.

Településrendezés, ingatlanügyek

Elfogadásra került a „Szigetszentmiklós Településszerkezeti Terv módosítása, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása - 2016.06. egyszerűsített eljárás véleményezési dokumentáció" című egyeztetési anyag.

A Szigetszentmiklós, Czuczor-szigeti út szélesítése és a forgalom zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzat döntött többek között az érintett ingatlanok új jogi telekhatáraira a meglévő utcafronti kerítések áthelyezéséről, az Invitel Zrt. tulajdonában lévő oszlopok áthelyeztetéséről, továbbá a kivitelezési munkák elvégzésének fejében a tárgyi magánutak térítésmentes tulajdonba vételéről, melyre összesen 2.035.636 Ft fedezetet biztosított.

A városközpont fejlesztése céljából a Szigetszentmiklós, 80, 81 és a 82 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról döntött a Képviselő-testület mindösszesen 36.000.000 Ft összegben.

Döntés született a Csepeli Duna MGTSZ földhasználati jogában lévő utak önkormányzati tulajdonba vételéről.

A 015/11 hrsz-ú Taksonyi rekultivált lerakó és a 10855 hrsz-ú Kapcsos bányató monitoring vízmintavételezésére a Képviselő-testület 1.500.000,- Ft keretösszeget biztosított.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat részt kíván venni egy szigetszentmiklósi ingatlan árverésén.

Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

A Képviselő-testület elfogadta az Aries Nonprofit Kft., a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét, valamint javasolta a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. taggyűlése számára a Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadását.

A közbeszerzésekről szóló törvényre tekintettel 2016. augusztus 31. napjával felmondásra kerültek az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötött egyes szerződések.

Városfenntartási ügyek

Az ARIES Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződésben az egyéb szerződésen kívüli zöldmunkákra megállapított keretösszeg bruttó 4.500.000 Ft-tal történő megemeléséről döntött a testület.

A Képviselő-testület nem támogatta, hogy a Kéktó - Szabadidőpark területén állandó vendéglátó egység kerüljön kialakításra.

A 2014. év során létrehozott Iskola utcai kutyafuttatót a jövőben is szándékában áll működtetni az önkormányzatnak azzal, hogy vizsgálni kell a közterület-felügyelet Iskola utcai ellenőrzéseinek sűrítési lehetőségét, a Határ úti kutyafuttató játékainak korszerűsítési lehetőségeit, valamint tájékoztató tábla kihelyezésének lehetőségét, amely arra vonatkozóan szolgálna információval, hogy a gépjárművel érkezők a Határ úti kutyafuttatót kényelmesebben tudják használni.

Egyéb ügyek

2016. augusztus 1. napjától a Pénzügyi Bizottság új tagjává Szlama Dezsőt választotta meg a Képviselő-testület.

Szigetszentmiklós város köz- és vagyonbiztonságának, közlekedési rendjének javítása érdekében az önkormányzat ismételten megállapodást köt Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal közrendvédelmi járőrszolgálatra és a térfigyelő kamerarendszer működtetésére 2016. július 01. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő 1 éves, határozott időtartamra, melyre 22.860.000 Ft fedezetet biztosított a testület.

A Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány kérését támogatva a Képviselő- testület a „Lakóközösségi együttműködési és összefogási program megvalósítása a szigetszentmiklósi Szent Miklós lakótelepen" projekt folytatásának támogatására a Pest Megyei Rendőr- főkapitányság számára bruttó 75.000 forint támogatást biztosított. A projekt a lakótelepen lakók számára bűnmegelőzési, közbiztonsági és kerékpáros KRESZ ismeretek átadására, valamint fórum tartására és a helyes viselkedési formákra való felkészítésre szerveződik.

Döntött a Képviselő-testület a „Szigetszentmiklós Város és térsége hulladékgazdálkodási helyzete és lehetőségei az új törvényi szabályozás tükrében" tárgyú tanulmány elkészíttetéséről, melyre bruttó 10.000.000 Ft keretösszeget biztosított.

A Képviselő-testület hozzájárult a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság lakihegyi körzeti megbízotti irodája, valamint a Népjóléti Osztály kihelyezett ügyfélszolgálati irodája Gát u. 2. sz. alatti ingatlanba történő áthelyezéséhez.

Elfogadásra került az EGOMIR 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a „Humanitas 91" Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint a Kulturális, Sport- és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, mint a Települési Értéktár Bizottság feladatait ellátó bizottság tevékenységéről szóló beszámoló.

További döntések születtek még ingatlan tulajdonjogának rendezésére, a képviselői keretek felhasználására, valamint önkormányzati bérlakásba történő befogadás iránti kérelem elbírálására vonatkozóan.