Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. nyári üléseiről
vsa - 2016. 09. 19.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2016-nyari-uleseirol

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. július 11-én , 2016. augusztus 5-én és az augusztus 26-án tartott rendkívüli üléséről

Rendeletalkotás

Módosult a kisvárosias lakó, településközpont vegyes és központi vegyes építési övezetekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 6/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelet a rendelet mellékletét képező változtatási tilalommal érintett telektömbök, helyrajzi számok tekintetében.

Beruházás

Az önkormányzat indulni kíván a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark című programon. A Program alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben. A fejlesztéseket a következő helyszíneken az alábbi prioritási sorrendben kívánja megvalósítani az önkormányzat a helyszíni adottságokhoz illeszkedve:

  • Kéktó Szabadidőközpont
  • Bucka-tó
  • Lakihegy, Adótorony tér
  • Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola udvara
  • Miklós-tér
  • Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola melletti terület

Nyertes pályázatok esetén a területek előkészítési munkálataira bruttó 4.000.000 Ft-ot biztosított a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület kiegészítő fedezetet biztosított a „Fitnesz parkok létesítése Szigetszentmiklóson" című pályázat keretén belül a futókör megvalósítására bruttó 5.334.000 Ft összegben.

Intézményi ügyek

A Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2016. augusztus 1. napjától 5 év határozott időtartamra Vargáné Dicső Edit Esztert bízta meg a testület.

A Képviselő-testület véleményezte a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézmény tekintetében benyújtott intézményvezetői pályázatokat és Havaldáné Meyer Emília igazgatói kinevezését támogatta.

 

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. augusztus 31-i rendes üléséről

Rendeletalkotás

A 25/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelettel módosult az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet.

A Képviselő-testület döntött a parkolók megváltásáról szóló 19/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet valamint a parkolásról szóló 22/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Kulturális, intézményi, köznevelési ügyek

Bölcsődei ellátás céljára 2016. szeptember 23-tól 12 hónap időtartamra tovább bérli az önkormányzat a korábbi szerződéses feltételek szerint a Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 20. 3775/2 hrsz-ú ingatlant valamint a Szigetszentmiklós, Petőfi u. 13014 hrsz-ú ingatlant.

Elfogadásra került a Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda 2016.szeptember 1-jétől december 31-ig, 4 hónapra szükséges működési kiadása 37.755.000 Ft összegben.

A Képviselő-testület kifejezte azon szándékát, hogy a pályázat keretében építendő Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda a Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda tagintézményeként kerüljön alapításra.  A Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda átszervezésével kapcsolatos intézkedésekről a testület egy későbbi ülésén hoz döntést.

Határozat született a Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda 1 fő gondnoki részmunkaidős státusza teljes munkaidős státuszra bővítéséről.

Az önkormányzat továbbra is biztosítja a 2. osztályos általános iskolai tanulók úszásoktatását és szállítását 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 13-áig a Hidraulika Kft. - Oázis Park közreműködésével. A 2016. szeptember 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan az úszásoktatás és szállítás költségeire 4.003.350 Ft-ot biztosított az önkormányzat.

A Képviselő-testület egyetértett a Bíró Lajos Általános Iskola, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Programjával.

Elfogadásra került a „Beszélj velem" Alapítvány 2015/2016-os nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója, egyúttal a Képviselő-testület döntött arról, hogy feladat-ellátási szerződést köt a „Beszélj Velem" Alapítvánnyal 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31-éig terjedő időszakra maximum 15 fő szigetszentmiklósi gyermek speciális, valamint legfeljebb 6 fő normál fejlődésű gyermek óvodai ellátására.

Elfogadásra került továbbá az Ádám Jenő Zeneiskola 2016. évi Nemzetközi Zenei Csereprogramról szóló beszámolója és elszámolása.

A Képviselő-testület ösztöndíjpályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévre a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan is rászoruló, Szigetszentmiklóson lakó tanulók részére. Bővebb információ az önkormányzat honlapján található.

Műsorterjesztési szolgáltatás ellátásával 2016. december 1-től 2018. december 31. napjáig a Media Technology Zrt-t bízta meg a Képviselő-testület.

Településrendezés, ingatlanügyek

A Képviselő-testület jóváhagyta Szigetszentmiklós szennyvízelvezető és tisztító rendszerére, illetve ivóvízellátó rendszerére vonatkozó, a Gördülő Fejlesztési terv (2017-2031) részét képező felújítási és pótlási terv dokumentumokat.

Határozat született a szennyvíztisztító telep régi részét és a Határ úti csatorna tehermentesítését biztosító nyomóvezeték terveinek elkészíttetéséről, melyhez nettó 13.500.000 Ft fedezetet biztosított a testület.

A Képviselő-testület döntött a közvilágítási hálózat fejlesztéséről, amelyre bruttó 18.510.000 Ft fedezetet biztosított.

Engedélyeztetni kívánja az önkormányzat a Ráckevei-Soroksári Duna-ág jobb partján, a szigetszentmiklósi szakaszon a tanösvény mellett meglévő kikötő építményt. Az eljárás lefolytatásához bruttó 2.000.000 Ft-ot biztosított a testület.

Beruházások, felújítások

Döntés született a Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola játszóudvarának területén álló épületmaradvány bontásáról, tereprendezéséről, a keletkező csapadékvíz elvezetéséről és szikkasztásáról, valamint a telekhatáron kerítés építéséről, továbbá az intézmény igényeinek megfelelően az udvar területén 988 m2 térkő burkolat építéséről és játszóudvar kialakításáról. A feladatok elvégzésére bruttó 23.250.000 Ft fedezetet biztosított a Képviselő-testület.

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola területén létesítendő sportcsarnok megépítéséhez bruttó 55.049.000 Ft-os önrész biztosításáról döntött a testület, a Sziget Sc. Birkózó Szakosztály részére egyéb forrásból biztosítható 27.951.000 Ft fejlesztési célú támogatás mellett. A létesítmény a megépültét követően Szigetszentmiklós Város tulajdonába kerül.

A Sziget Sc. Birkózó Szakosztállyal kötendő megállapodás értelmében a létrejövő építményt iskolai tanítási napokon tanítási időben az oktatási intézmény testnevelési órák céljára használhatja, a fennmaradó időszakban az önkormányzat a támogatási összeg ellenértékeként a Birkózó Szakosztály használatába adja.

A Képviselő-testület tudomásul vette „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében" című pályázatra vonatkozó tájékoztatást, egyúttal módosította korábbi döntését és a konzorciumi tagok körét kibővítette a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel.

Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

Döntés született az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötött egyes szerződések felmondási idejének meghosszabbításáról.

A Képviselő-testület az Aries Nonprofit Kft-t bízta meg a Bajcsy-Zsilinszky úti őstermelői piac árusító pavilonjainak felújításával, melyre bruttó 4.600.000 Ft keretösszeget biztosított.

Egyéb ügyek

Elfogadásra került a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló, a Felső-Dunaági Természet-és Környezetvédelmi Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2011-2014. közötti időszak hulladékgazdálkodásával kapcsolatos Állami Számvevőszéki vizsgálati jelentés.

A Képviselő-testület hozzájárulását adta szolgalmi jog alapításához.

Ezen kívül döntött és tárgyalt ingatlanügyekben, továbbá bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem elbírálására valamint szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására vonatkozóan.