Pályázati felhívás civil szervezetek és sportegyesületek részére
vsa - 2016. 12. 19.
Palyazati-felhivas-civil-szervezetek-es-sportegyesuletek-reszere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2017. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:

Szigetszentmiklós város sportéletének fejlesztése, a sportegyesületek működésének támogatása, a mozgás gazdag életmód elősegítése.

Az Önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához nyújt támogatást:

 • versenysport és tömegsport egyesületek működése,
 • edzések tartására sportcsarnok terembérlet (külön pályázati anyag beadása szükséges)
 • 2017. évben megvalósuló különböző sportprogramok szervezése, megvalósítása

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek

 • sportszervezetek,
 • szigetszentmiklósi diáksportkörök, szakosztályok a 2017. évben megvalósuló helyi sportrendezvények szervezéséhez,
 • városi szabadidősport szervezetek a 2017. évben megvalósuló helyi rendezvények szervezéséhez.

Magánszemélyek, alapítványok támogatására nincs lehetőség.

Sportszervezetek támogatási keretén belül önálló, külön pályázatot kell készíteni Sportcsarnok terembérlet támogatáshoz az igényelt óraszám pontos megadásával.


Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

ÖNSZERVEZŐDŐ, ÖNTEVÉKENY SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2017. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:

Szigetszentmiklós város közösségi életének fellendítése.

Az Önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához nyújt támogatást:

 • működési költségek (maximum 150.000 Ft összegig)
 • több civil szervezet együttműködése a helyi érdekek megvalósítására
 • helyi érdekeket szolgáló tevékenység folytatása

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek társadalmi, önszerveződő közösségek, szervezetek, kulturális és egyéb közösségek, klubok, alapítványok.

Magánszemélyek, sportszervezetek támogatására nincs lehetőség. Alapítványok működési költségek támogatására nem pályázhatnak.


Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

KULTURÁLIS CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2017. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:

Szigetszentmiklós város kulturális és művészeti életének fellendítése.

Az Önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához nyújt támogatást:

 • programszerű kulturális rendezvények szervezése céljából, mely elősegít a közösségi élet hatékonyabb működését és a szervezetek egymásközti összefogását is,
 • a településen jelentős művészeti események, kiadványok, kiállítások megvalósítása

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek, közösségek, alapítványok. Magánszemélyek és sportszervezetek támogatására nincs lehetőség.


Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére  2017. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:

A környezettudatos gondolkodást fejlesztő, a környezet minőségének javítását célzó akciók, programok támogatása.

Pályázni lehet a Szigetszentmiklós városában megvalósítandó

 • környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezésével, ezen belül különösen
  • településtisztítási akciók
  • az illegális hulladéklerakás megelőzését, a lerakóhelyek felszámolását célzó programok
  • a lakókörnyezet tisztaságát, rendezettségét, szépítését célzó akciók
  • a közösségi területek parkosítása, fejlesztése
  • pihenőhelyek környezetének rendezése
  • szelektív- és veszélyes hulladékgyűjtést elősegítő programok
  • helyi természeti értékek környezetének ápolása, gondozása
 • parlagfű-mentesítési akciók szervezésével, ezen belül
  • lakossági mentesítő akciók szervezése
  • közösségi területek gondozása
 • a környezettudatos szemlélet erősítését segítő, a környezetkímélő életmódot népszerűsítő, a települési környezetkultúra fejlesztésére irányuló programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével,
 • a helyi természeti és épített környezet értékeit feltáró, bemutató és megóvó programok, táborok szervezésével, kiadványok megjelentetésével.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek

 • azon társadalmi szervezetek, egyesületek, akiknek pályázati programjuk Szigetszentmiklós területén végzendő környezetvédelmi célú tevékenységre vonatkozik,
 • és az előző évi tevékenységük alapján bizonyítottan környezetvédelmi tevékenységet (is) folytatnak.

Magánszemélyek, alapítványok, sportszervezetek támogatására nincs lehetőség.


 

Pályázati feltételek

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, a meghatározott mellékletek benyújtásával lehet.

A pályázatokon azon szervezetek vehetnek részt, akik Szigetszentmiklós városában fejtik ki tevékenységüket, működési területük és székhelyük Szigetszentmiklósra van bejegyezve, választott vezetőségük és hiteles nyilvántartásba bejegyzett tagságuk van, bizonyíthatóan legalább egy éve működnek, hitelesített pénzügyi nyilvántartást vezetnek, továbbá, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § -ban foglaltaknak megfelelően a Kedvezményezett éves beszámolóját letétbe helyezte és igazolta, illetve az előző években kapott önkormányzati támogatással a megállapodásban meghatározott határidőig elszámoltak.

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, ahol a pályázathoz a hiánypótlásra történő felhívás ellenére nem vagy hiányosan csatolták a kötelező mellékleteket, valamint ahol a megpályázott tevékenység nem illeszthető a pályázati kiíráshoz.

A sportszervezetek kizárólag a sportszervezetek támogatási keretére, a civil szervezetek pedig maximum két keretre nyújthatnak be pályázatot. Működési költség támogatására kizárólag az Önszerveződő, öntevékeny szervezetek támogatási keretére nyújtható be pályázat. Felhívjuk a figyelmet, hogy bérre és tiszteletdíjra támogatás nem nyújtható.

A szervezetek csak az alapszabályukban meghatározott célok megvalósítására nyújthatnak be pályázatot, kérhetnek támogatást. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázó programjaiból meghatározza, mely programelemekre fordítható a támogatás.

A pályázati program megvalósítási határideje: 2017. december 31.

Amennyiben a kiíró a beérkezett pályázatok formai megfelelőségének, a szükséges mellékletek meglétének vizsgálatakor hiányosságot tapasztal, egy alkalommal - határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel a pályázót. Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlás elmulasztása vagy határidőn túl történő teljesítése esetén a pályázatot a Képviselő-testület mérlegelés nélkül elutasítja.

A pályázat nyílt, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatási összeg folyósítása több részletben, előfinanszírozásként történik.

A pályázat benyújtásának nem feltétele saját forrás biztosítása.

A nyertes pályázók kötelesek a meghívóikon, egyéb kiadványokon, plakátokon támogatóként szerepeltetni Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát. A kiadványokból, az eseményekhez kapcsolódó műsorfüzetekből - a rendezvény megvalósulása előtt 2 héttel - 1-1 példányt Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala részére meg kell küldeni. A támogatás elszámolásához mellékletként csatolni kell a megjelentetett kiadványokat, plakátokat, meghívókat. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy rendezvényeiket, programjaikat a városi rendezvénynaptárban megjelentetjük és a hagyományos városi rendezvényekhez kapcsolódó programokat kiemelten kezeljük.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. február 13.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat postai úton, személyesen vagy elektronikusan, aláírással nyújtható be a megjelölt határidőig, 1 példányban (postai bélyegző legkésőbbi időpontja: 2017.02.13.), a Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) címére, vagy a kosdi.bernadett@szigetszentmiklos.hu e-mail címre.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázati adatlapon megjelölt mellékleteket.

A pályázathoz szükséges adatlap és mellékletek igényelhetőek a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető INNEN.

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Sportszervezetek támogatása keret, illetve az Önszerveződő, öntevékeny szervezeteket támogatása keret és a Kulturális célok támogatási keret esetében a Kulturális Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, a Környezetvédelmi célok támogatása keret vonatkozásában pedig a Gazdasági Bizottság javaslata alapján Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete dönt legkésőbb 2017. április 30-ig. Az önkormányzat a támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül a pályázati eredményt a városi honlapon nyilvánossá teszi.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a támogatási keretek biztosítására előzetes kötelezettséget vállalt, azok összege a 2017 évi költségvetésben kerül meghatározásra.

Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázókkal Szigetszentmiklós Város Önkormányzata támogatási szerződést köt, ezt követően a szerződésben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal az elnyert támogatási összeget a szerződésben rögzített feltételek szerint a pályázó számlájára átutalja.

Elbírálási szempontok:

Az elbírálásnál előnyt élveznek:

sportszervezetek esetében:

 • az a szervezet, mely évek óta Szigetszentmiklós hagyományos egyesülete, szervezete, két éve már folyamatosan működik és törekszik a mind jobb szakmai eredmények felmutatására,
 • ahol kiemelkedő eredményt elért szigetszentmiklósi sportolót nevelnek, valamint gondoskodnak az utánpótlás-nevelésről,
 • az a szervezet, mely akár tömegsport, akár versenysport szinten nagyszámú résztvevőt von be programjába
 • azon pályázatok, melyeknél a pályázónak a program megvalósításához saját erő is rendelkezésre áll.

az önszerveződő, öntevékeny szervezetek, valamint a kulturális célok támogatási keretre pályázó szervezetek esetében:

 • legalább egy éves folyamatos működés,
 • a szervezet szerepvállalása a város társadalmi, kulturális és közművelődési életében, a város szolgálatában,
 • a Képviselő-testület figyelembe veszi azt a körülményt, hogy mekkora embercsoportot, illetőleg milyen speciális csoportot érint a szervezet működése,
 • a szervezet más forrásból részesül-e támogatásban,
 • a több szervezet, közösség összefogásával megvalósuló programok, tevékenységek
 • azon pályázatok, melyeknél a pályázónak a program megvalósításához saját erő is rendelkezésre áll.

a környezetvédelmi célok esetében:

 • a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonásával megvalósuló programok, tevékenységek
 • a több szervezet, közösség összefogásával megvalósuló programok, tevékenységek
 • azon pályázatok, melyeknél a pályázónak a program megvalósításához saját erő is rendelkezésre áll.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Nemzetközi, civil kapcsolatok és sport ügyintézőjétől a 24/505-573-as telefonszámon.

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete