Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. decemberi üléseiről
wszm - 2017. 01. 24.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2016-decemberi-uleseirol

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. december 8-ai rendes üléséről

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület döntött a Szigetszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A Képviselő-testület elfogadta a kisvárosias lakó, településközpont vegyes és központi vegyes építési övezetekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 6/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítását.

Döntés született az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Módosult a szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet is.

Szociális, intézményi, civil és kulturális ügyek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdésére figyelemmel elfogadásra került egyes köznevelési intézmények (szigetszentmiklósi iskolák, konduktív óvoda és gyógypedagógiai módszertani intézmény, pedagógiai szakszolgálat) működtetésének átadás-átvételére vonatkozó határozat.

Az Ádám Jenő Többcélú Intézmény műszaki karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátására bruttó 81.451.400.- Ft-ot biztosít az Önkormányzat az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére.

A Képviselő-testület a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerülettől beérkezett térítési és tandíj összeget továbbutalta az EGOMIR részére. A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 1.174.833.- Ft-ot, az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 589.920.- Ft-ot biztosítanak.

Az önkormányzat a Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda státuszbővítési kérelmének helyt adott, a meglévő 1 fő takarítói státuszt 2 fő teljes munkaidős státuszra bővítette 2016. december 1-jétől határozatlan időre.

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő József Attila tér 3. szám alatti irodahelyiséget 2017. január 1-jétől átadja a fenntartó Ceglédi Tankerületi Központ számára a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye elhelyezésére.

Elfogadásra került az óvodai férőhelyekről szóló tájékoztatás, valamint 2017. októberére stratégiai intézkedési terv készítését szorgalmazták az óvodai férőhelyek alakulásának tárgyában.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében maximum 5 fő sajátos nevelési igényű szigetszentmiklósi lakos gyermek bölcsődei ellátása érdekében 2017. január 1. naptól 2019. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával. A szerződéskötés napjától annak megszűnéséig évi bruttó 4.440.000 Ft keretösszegű önkormányzati hozzájárulás áll rendelkezésre.

A kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, szociálisan rászoruló, Szigetszentmiklóson élő, eredményes pályázatot benyújtott 27 fő tanuló részére a 2016/2017. tanévre a korábban megszavazott ösztöndíj összegét további 500 Ft/hó összeggel kiegészítették, melyek a decemberi kifizetéssel kerültek az érintettekhez. A 2017. évben további 6 hónapban, havonta 7500 Ft/fő ösztöndíjat kapnak a tanulók.

A város pályázatot hirdet a 2017. évi tervezett önszerveződő, öntevékeny szervezetek, sportszervezetek, valamint a kulturális és környezetvédelmi célok támogatására. A pályázatok benyújtási határideje 2017. február 13.

Nyertes pályázat esetén felújításra kerül az I. világháborúban elhunyt magyar, lakihegyi katonák emlékére felállított emlékmű „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása" témában kiírt pályázat keretében. A pályázaton történő induláshoz bruttó 2.000.000,- Ft áll rendelkezésre önerőként.

Az önkormányzat úgy döntött, indul a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú" pályázaton.

Városfenntartás, településfejlesztés, településrendezés

A Képviselő-testület elvi állásfoglalást fogadott el az ingatlanfejlesztés következtében kialakult és az ingatlantulajdonosok által átvételre felajánlott magánutak közút céljára történő átvételének feltételeiről.

A Képviselő-testület elfogadta az ARIES Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévre vonatkozó beszámolóit, valamint megbízta a 2017. január 1-jétől - 2017. december 31-éig terjedő időszakra a közterület-fenntartási és egyéb feladatok ellátásával, többek között a gyepmesteri szolgáltatásokkal, a Kéktó Szabadidőpark és Önkormányzati Üdülő üzemeltetésével, lomtalanítás lebonyolításával, kommunális és egyéb hulladék begyűjtésével, intézmény karbantartási munkálatok elvégzésével. A feladatok ellátására mintegy 185 millió forintot biztosított az Önkormányzat.

A városvezetés a Kéktó Szabadidőpark - Önkormányzati Üdülő 2016. I-II-III. negyedévi üzemeltetési költségeire szánt fedezetet bruttó 700.000 Ft-tal kiegészítette.

Az Önkormányzat döntött az Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft-nek a meglévő, a város közterületein lévő csapadékvíz- elvezető és szikkasztó rendszerek üzemeltetésére, fejlesztésére, illetve rendkívüli csapadékvíz-helyzet esetén az elhárító munkák elvégzésére biztosított keretösszeg kiegészítéséről bruttó 16.050.905 forinttal.

Az önkormányzat növelni kívánja a tervezett Csépi úti óvoda parkolóját a Csépi út és Csend köz kereszteződésében lévő ingatlan megvásárlásával, az ehhez szükséges feltételek kidolgozását követően a Képviselő-testület soron következő ülésén terveznek döntést hozni.

Döntés született szúnyoggyérítés ügyében, egyrészt a gyérítési szakértő megbízására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról, másrészt a 2017. évi költségvetésben bruttó 16.500.000 Ft fedezet biztosításáról.

Az eddig csak helyrajzi számmal jelölt 097/148 és 0100 hrsz-ú utat Bolgárkertész utcának, a Szigetszentmiklós 5729/14 hrsz-ú kivett saját használatú utat Orsolya köznek nevezték el.

A Képviselő-testület az eddigi karácsonyi fénydekorációs elemek javíttatását és új fénydekorációs eszközök beszerzését kezdeményezte, mindösszesen nettó 5.000.000 Ft keretösszegben. A döntés meghozatalára a következő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Egyéb ügyek

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdése alapján a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra 9 fő bírósági ülnököt valamint 1 fő pedagógus ülnököt megválasztott.

Az önkormányzat felülvizsgálta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Szigetszentmiklós város bolgár, német és roma nemzetiségi önkormányzataival 2016. január 21. napján megkötött együttműködési megállapodásokat, és úgy döntött, hogy azokat módosítani nem kívánja.

Elfogadásra került a 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló, valamint a Kulturális, Sport- és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, mint a Települési Értéktár Bizottság feladatait ellátó bizottság tevékenységéről szóló - 2016 júliusától 2016 decemberéig terjedő időszakra vonatkozó - beszámoló.

A Képviselő-testület 500.000 forintot adományozott a Csejdi Református Egyházközség közösségi épületének átalakítására.

Jóváhagyta a dunavarsányi Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata között a 2017. évi Civil Információs Centrum cím elnyerésére vonatkozó pályázat keretében megkötött együttműködési szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület elfogadta a 2016. október 27. napján megrendezésre került JÖVŐ-KÉP pályaválasztási börze és az Élet a közétkeztetési konyhákon című konferenciáról szóló beszámolót és a lebonyolításához szükséges összegről szóló elszámolást.

A Képviselő-testület döntött a 2016. évben fel nem használt keretösszegek átcsoportosításáról, melyek a „2017. évi Nemzetközi Zenei Csereprogram" eseményen való részvételre és a dolgozói szabadidő sportbérlet támogatására használhatók fel.

Döntés született a képviselői keretek maradványösszegeinek felhasználásáról is, valamint elfogadásra került a Képviselő-testület 2017. évre vonatkozó munkaterve.

Döntés született egy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó lakossági kérelem ügyében.

 

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. december 19-ei rendkívüli üléséről

Intézményi ügyek

A Képviselő-testület elfogadta a Városi Bölcsőde, a Napraforgó Óvoda, a Csicsergő Óvoda és az EGOMIR alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Adományozási szerződés keretében az Önkormányzat a Tesco Tököl Áruház felajánlásával számítástechnikai eszközt adott át térítésmentesen a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság számára.

A Képviselő-testület döntött a Csépi úti óvoda kiviteli terv és költségvetés tervellenőri-költségszakértői felülvizsgálatának elvégeztetéséről. A feladat ellátására bruttó 2.000.000 Ft fedezet áll rendelkezésre.

Egyéb ügyek

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdése alapján a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra 6 fő bírósági ülnököt valamint 4 fő pedagógus ülnököt megválasztott.