Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Pályázatot hirdet Versenysport támogatására
Media - 2019. 03. 29.
Szigetszentmiklos-Varos-Onkormanyzata-Palyazatot-hirdet-Versenysport-tamogatasara

Pályázati feltételek:

A nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak azon nyilvántartásba vett sporttevékenységet végző sportegyesületek, melyek tevékenységüket Szigetszentmiklós városában fejtik ki. Az éves önkormányzati támogatási keretekből biztosított pályázat célja a tevékenységüket városunkban kifejtő sporttevékenységet végző sportegyesületek, civil szervezetek sport- tevékenységének támogatása, ezen keresztül a város sportéletének támogatása, rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csapateredmények elérése anyagi támogatással.

A támogatás nyújtása, a támogatási szerződések megkötése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésein alapul.

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, a meghatározott mellékletek benyújtásával lehet.

 

A pályázat kiírója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Pályázók köre:

A pályázatban azon sportegyesületek vehetnek részt, akik Szigetszentmiklós városában fejtik ki tevékenységüket, működési területük, székhelyük és telephelyük is Szigetszentmiklósra van bejegyezve, választott vezetőségük és hiteles nyilvántartásba bejegyzett tagságuk van, bizonyíthatóan legalább egy éve működnek, hitelesített pénzügyi nyilvántartást vezetnek, továbbá, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § -ban foglaltaknak megfelelően a szervezet éves beszámolóját letétbe helyezte és igazolta,

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, ahol a pályázathoz a hiánypótlásra történő felhívás ellenére nem vagy hiányosan csatolták a kötelező mellékleteket, valamint ahol a megpályázott tevékenység nem illeszthető a pályázati kiíráshoz.

2. Pályázati célok:

A szervezetek csak az alapszabályukban meghatározott célok megvalósítására nyújthatnak be pályázatot, kérhetnek támogatást.

Jelen pályázat keretében támogatás azon sportszervezetek részére biztosítható, akik szakszövetséghez bejegyzett módon igazolhatóan versenytevékenységet folytatnak, valamint olyan eszközbeszerzés/ beruházás támogatása, amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszámot elérő, vagy biztonságosabb lehetőség nyílik sportolásra, testmozgásra.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázó programjaiból meghatározza, mely programelemekre fordítható a támogatás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy bérre és tiszteletdíjra támogatás nem nyújtható.

3. A pályázati program megvalósítási határideje: 2019. július 01.- 2020. június 30.

4. Hiánypótlás:

Amennyiben a kiíró a beérkezett pályázati adatlap hiánytalan kitöltése formai megfelelőségének, a szükséges mellékletek meglétének vizsgálatakor hiányosságot tapasztal, egy alkalommal - határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel a pályázót. Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlás elmulasztása vagy határidőn túl történő teljesítése esetén a pályázatot a Képviselő-testület mérlegelés nélkül elutasítja.

5. Támogatás formája:

A pályázat nyílt, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatási összeg folyósítása egy vagy több részletben, előfinanszírozásként történik.

A pályázat benyújtásának nem feltétele saját forrás biztosítása.

6. Elszámolás:

A támogatás elszámolásához mellékletként csatolni kell a megjelentetett kiadványokat, plakátokat, éremtáblázatot. A pályázatokhoz kapcsolódó elszámolást külön űrlapon, a szerződés mellékleteként meghatározott feltételek szerint kell elkészíteni.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31. 12 óra

7. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat postai úton (postai bélyegző legkésőbbi időpontja: 2019.05.31), személyesen vagy elektronikusan (aláírt eredeti dokumentumok csatolásával), nyújtható be a megjelölt határidőig.

A pályázatot egy példányban a Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) címére, vagy a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címre szükséges megküldeni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, (IDE kattintava letőlthető)
 • az adatlapon megjelölt mellékleteket, (IDE kattintva letőlthető a 3. sz. melléklet és a 4. sz. melléklet)
 • a szervezet bírósági nyilvántartásának adatait igazoló 30 napnál nem régebbi kivonat
 • a szervezet hatályos alapszabályának, alapító okiratának másolata
 • igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről (4.sz. melléklet)
 • nyilatkozat a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (5.sz. melléklet) (IDE kattintava letőlthető)
 • a 2019. évi/ 2020. évi programterv és programonkénti, illetve kiadási jogcímenkénti (pl. tárgyi eszköz, nyomdai ktsg.) részletes költségvetés
 • a pályázó előző évi tevékenységéről szóló írásos összefoglaló, mely tartalmazza az elért eredmények részletes listáját,
 • hitelesített tagnyilvántartás (név, cím, sportegyesületek esetében sportigazolvány száma is),
 • szakszövetségi igazolás,
 • utánpótlás helyzetéről szóló elemzés, ifjúsági- és serdülő korosztállyal való foglalkozás.

 

Adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatalban (2310, Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 9.), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szigetszentmiklos.hu).

8. A pályázatok elbírálása, értékelési szempontok:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Sportszervezetek támogatása keret, ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja keret esetében a Kulturális Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság javaslata alapján Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete dönt, legkésőbb 2019. harmadik negyedév végéig.

 

Értékelési szempontok:

 • Szakmai tartalom (különösen: kiemelkedő eredményt elért szigetszentmiklósi sportolót nevelnek, valamint gondoskodnak az utánpótlás-nevelésről, tehetséggondozásról)
 • Támogatással érintett személyek száma, elérés- célcsoport
 • Támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva
 • Közérdek/ közcél
 • Partnerség/ együttműködés
 • Szubjektív szempontok (események gyakorisága, szakmai felkészültség, eredményesség, egyéni fejlődés mértke)
 • Előélet (évek óta Szigetszentmiklós hagyományos egyesülete, szervezete folyamatosan működik és törekszik a mind jobb szakmai eredmények felmutatására).

 

Az önkormányzat a támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül honlapján (www.szigetszentmiklos.hu) közzéteszi a támogatott szervezetek nevét.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a támogatási keretek biztosítására előzetes kötelezettséget vállal, azok összege a 2019 évi/2020 évi költségvetésben kerül meghatározásra.

Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázókkal Szigetszentmiklós Város Önkormányzata támogatási szerződést köt, ezt követően a szerződésben foglaltak szerint az elnyert támogatási összeg kifizetése a szerződésben rögzített feltételek szerint a pályázó részére átutalás útján történik.

A támogatások folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően kizárólag a nyertes pályázó bankszámlájára történik, a támogatási összeget készpénzben nem lehet felvenni.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Nemzetközi, civil kapcsolatok és sport ügyintézőjétől a 24/505-573-as telefonszámon, valamint a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Pályázatot hirdet Versenysport támogatására

 

Pályázat célja:

Városunkban kifejtő sporttevékenységet végző sportegyesületek, civil szervezetek sport- tevékenységének támogatása, ezen keresztül a város sportéletének támogatása, rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csapateredmények elérése anyagi támogatással.

 

Az Önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához nyújt támogatást:

 • versenysport és tömegsport egyesületek működésének támogatása
 • utánpótlás nevelés, - fejlesztés támogatása
 • sportrendezvények szervezésének támogatása
 • egészségkárosult sportolókkal foglalkozó programok támogatása
 • 2019.07.01-2020.06.30. közötti időszakban megvalósuló különböző sportversenyek szervezése/ megvalósítása

 

Pályázók köre:

A pályázatban részt vehetnek nyilvántartásba vett sporttevékenységet végző egyesületek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), alapítványok és sportvállalkozások.

 

Magánszemélyek támogatására nincs lehetőség.

 

Sportszervezetek támogatási keretén belül önálló, külön pályázatot kell készíteni a Városi Sport- és Rendezvénycsarnok teremhasználat támogatásához, edzések, rendezvények tartása céljából, melyben egyértelműen fel kell tüntetni az igényelt éves óraszámot.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Pályázatot hirdet Városi Sport és Rendezvénycsarnok Kedvezményes teremhasználat támogatási keretére

 

Pályázat célja:

Városunkban kifejtő sporttevékenységet végző sportegyesületek, civil szervezetek sport- tevékenységének támogatása, ezen keresztül a város sportéletének támogatása, rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csapateredmények elérése anyagi támogatással.

 

Az Önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához nyújt támogatást:

 • edzések megtartásához,
 • 2019.07.01-2020.06.30. közötti időszakban megvalósuló különböző sportversenyek szervezése/ megvalósítása

 

Pályázók köre:

A pályázatban részt vehetnek nyilvántartásba vett sporttevékenységet végző egyesületek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), alapítványok és sportvállalkozások.

 

Magánszemélyek támogatására nincs lehetőség.

 

A Városi Sport- és Rendezvénycsarnok Terembérlet támogatásának összege: 9.000 Ft/ támogatott óra