Pályázati Felhívás - A Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) állás betöltésére
Media - 2019. 04. 08.
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony; Teljes munkaidő; Napsugár Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 2.
Palyazati-Felhivas--A-Szigetszentmiklosi-Napsugar-Ovoda-intezmenyvezetoi--magasabb-vezetoi-allas-betoltesere

Közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre, négy hónap próbaidő kikötésével

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.

 

Munkavégzés helye:

Napsugár Óvoda

2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 2.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2019. augusztus 1. napjától - 2024. július 31-ig szól.

 

Pályázati feltétel:

 

 • A 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség (óvodapedagógus) és szakképzettség, középiskolában mesterképzésben szerzett szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) és (2c) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Óvodai szakterületen szerzett - 5 év feletti szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat.

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

 

Ellátandó feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint, biztosítva a magas színvonalú törvényes és gazdaságos működést.

 

 • Egyszemélyi felelős vezetőként a munkáltatói, ellenőrzési és kiadmányozási jogkör gyakorlása.

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a vezetői pótlék megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) alapján, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint történik.

 

Pályázathoz csatolandó:

 

 • 90 napnál nem régebbi, teljeskörű hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Előirt iskolai végzettséget igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolata
 • Szakmai gyakorlat igazolása
 • Szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program
 • Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen
 • Nyilatkozat arról, hogy a megbízás elnyerése esetén a vagyonnyilatkozattételi eljáráshoz hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. 41. § - a szerinti, (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 5.

 

A munkakör betölthető: 2019. augusztus 1. napjától

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatot a Képviselő-testület Köznevelési, Nemzetközi Kapcsolatok és Közbiztonsági Bizottsága véleményezi, és a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén, legkésőbb 2019. június 30. napjáig.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. - lezárt borítékban.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) állására".

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dékány Éva humánpolitikai ügyintéző nyújt a 06-24/505-575-es telefonszámon.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: NKI honlap, Kisváros újság, városi honlap.