Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek részére környezetvédelmi támogatási keretre
Media75 - 2019. 12. 18.
Önkormányzatunk minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz jussanak azon nyilvántartásba vett civil szervezetek, melyek tevékenységüket Szigetszentmiklós városban fejtik ki.
Szigetszentmiklos-Varos-Onkormanyzata-palyazatot-hirdet-civil-szervezetek-reszere-kornyezetvedelmi-tamogatasi-keretre

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szigetszentmiklóson székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek számára.

A nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak azon nyilvántartásba vett civil szervezetek, melyek tevékenységüket Szigetszentmiklós városban fejtik ki. A támogatás nyújtása, a támogatási szerződések megkötése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésein alapul.

 

I. Támogatási cél:

A pályázat célja a civil szervezetek alapszabályában meghatározott célok megvalósításának támogatása, elsősorban az alábbi tevékenységek támogatása:

A környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése, környezetvédelmi kiadványok megjelentetése, a helyi természeti és épített környezet értékeit feltáró, bemutató és megóvó programok, táborok szervezése, parlagfű-mentesítési akciók szervezése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázó programjaiból meghatározza, mely programelemekre fordítható a támogatás.

A pályázati program megvalósítási határideje: 2020. január 01.- december 31.

II. Pályázók köre:

A pályázatokon azon szervezetek vehetnek részt, akik Szigetszentmiklós városában fejtik ki tevékenységüket, székhelyük és telephelyük is Szigetszentmiklósra van bejegyezve. Választott vezetőségük és hiteles nyilvántartásba bejegyzett tagságuk van. Bizonyíthatóan legalább egy éve működnek, hitelesített pénzügyi nyilvántartást vezetnek, továbbá, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § -ban foglaltaknak megfelelően az éves beszámolóját letétbe helyezte és igazolta, illetve az előző évben kapott önkormányzati támogatással a megállapodásban meghatározott határidőig elszámoltak, nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása.

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, aki a pályázathoz a hiánypótlásra történő felhívás ellenére sem vagy hiányosan csatolta a kötelező mellékleteket, valamint akinél a megpályázott tevékenység nem illeszthető a pályázati kiíráshoz. A szervezetek csak az alapszabályukban meghatározott célok megvalósítására nyújthatnak be pályázatot, kérhetnek támogatást.

III. Pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17. hétfő 18 óra

IV. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat postai úton (postai bélyegző legkésőbbi időpontja: 2020.02.17.), személyesen vagy elektronikusan (aláírt eredeti dokumentumok csatolásával), nyújtható be a megjelölt határidőig.

A pályázatot egy példányban a Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) címére, vagy a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címre kell megküldeni.

A pályázati adatlap igényelhető a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.szigetszentmiklos.hu internetes honlapról, ide kattintva.

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, a meghatározott mellékletek benyújtásával lehet.

A civil szervezetek maximum két keretre nyújthatnak be pályázatot. Működési költség elszámolására kizárólag az „Önszerveződő, öntevékeny szervezetek", valamint a „Kulturális" keretekből nyújtott támogatásokból finanszírozható. Felhívjuk a figyelmet, hogy bérre és tiszteletdíjra támogatás nem nyújtható.

V. Kötelező mellékletek:

-           a pályázati adatlap,

-           az adatlapon megjelölt mellékletek,

-           a szervezet hatályos alapszabályának, alapító okiratának hatályos másolata

-           igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről (4. sz. melléklet)

-           nyilatkozat a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (5. sz. melléklet)

-           a 2020. évi programterv és programonkénti, illetve kiadási jogcímenkénti (pl. tárgyi eszköz, nyomdai ktsg.) részletes költségvetés

-           a pályázó előző évi (2019. évi) tevékenységéről szóló írásos beszámoló/összefoglaló,

VI. Hiánypótlás:

Amennyiben a kiíró a beérkezett pályázati adatlap hiánytalan kitöltésének formai megfelelőségének, a szükséges mellékletek meglétének vizsgálatakor hiányosságot tapasztal, egy alkalommal - határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel a pályázót. Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlás elmulasztása vagy határidőn túl történő teljesítése a pályázat mérlegelés nélküli elutasítását eredményezi.

VII. Támogatás formája:

A pályázat nyílt, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatási összeg folyósítása egy vagy több részletben, előfinanszírozásként történik.

A pályázat benyújtásának nem feltétele saját forrás biztosítása.

VIII. Elszámolás:

A támogatás elszámolásához mellékletként csatolni kell a megjelentetett kiadványokat, plakátokat, (ha van) éremtáblázatot. A pályázatokhoz kapcsolódó elszámolást külön űrlapon, a szerződés mellékleteként meghatározott feltételek szerint kell elkészíteni.

IX. A pályázatok elbírálása, értékelési szempontok:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete dönt legkésőbb 2020. március 31-ig.

Értékelési szempontok:

-   Szakmai tartalom

-   Támogatással érintett személyek száma, elérés- célcsoport

-   Támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva

-   Közérdek/ közcél

-   Partnerség/ együttműködés

-   Szubjektív szempontok (események gyakorisága, szakmai felkészültség, eredményesség, egyéni fejlődés mértéke)

-   Előélet (évek óta Szigetszentmiklós hagyományos egyesülete, szervezete folyamatosan működik és törekszik a mind jobb szakmai eredmények felmutatására).

-   Elszámolási morál

Az önkormányzat a támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül honlapján (www.szigetszentmiklos.hu) közzéteszi a támogatott szervezetek nevét.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a támogatási keretek biztosítására előzetes kötelezettséget vállal, azok összege a 2020. évi költségvetésben kerül meghatározásra.

Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázókkal Szigetszentmiklós Város Önkormányzata támogatási szerződést köt, az elnyert támogatási összeg kifizetése a szerződésben rögzített feltételek szerint a pályázó részére átutalás útján történik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Nemzetközi, civil kapcsolatok és sport ügyintézőjétől a 24/505-573-as telefonszámon, valamint a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.

Adatkezelési tájékozatató a pályázatban részt vevők számára