FONTOS TUDNIVALÓK A 2020. ÉVI ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
Media80 - 2020. 03. 27.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
FONTOS-TUDNIVALOK-A-2020-EVI-OVODAI-BEIRATKOZAS-RENDJEROL

12. SNI (sajátos nevelési igényről) szóló szakértői bizottsági vélemény

2. Gyermek születési anyakönyvi kivonata

Tisztelt Szülők!

A Kormány Magyarország Alaptörvénye 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 40/2020. (III.11.) Kormány rendeletében vészhelyzetet hirdetett ki a koronavírus elleni védekezés érdekében egész Magyarország területére kiterjedően. A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megfékezése érdekében a Szigetszentmiklósi óvodákban a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el.  A 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat szerint az óvodai beíratást az alábbiak betartásával kell megtenni:

A gyermekek óvodai felvételi előjegyzését a szülők/törvényes képviselők jelen vészhelyzetben, e-mailben, telefonon, különösen indokolt esetben személyesen jelezhetik Szigetszentmiklós Önkormányzata által fenntartott óvodáiban a meghatározott körzetek szerint az alábbi e-mail címeken 2020. április 2. (csütörtöktől) április 20. (hétfőig).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Pitypang Óvoda Vadvirág Tagóvodája ebben a nevelési évben a Nemzedékek Házában kezdi meg működését.

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda

ovodavezeto@napraforgo.szszm.hu;

 

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda - Szivárvány Tagóvoda

tagovoda@szivarvany.szszm.hu

 

Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda

ovodavezeto@csicsergoovoda.szszm.hu

 

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda

mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu

 

Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda

ovodavezeto@akacligetszszm.hu; titkar@akacliget.szszm.hu

 

Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda

napsugar@napsugarovoda.szszm.hu;

 

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda

pitypangovoda@pitypangovoda.szszm.hu

 

 

Amennyiben kérdés merül fel ezzel kapcsolatban az óvodák vezetőit az alábbi telefonszámokon érhetik el a szülők:

Napraforgó ovi: 06-20-509-90-61
Szivárvány tagovi06-20-255-71-76 vagy 06-70-546-12-55
Csicsergő ovi06-20-536-1880
Mocorgó ovi06-20-5808-298
Napsugár ovi 06-20-2727-399
Pitypang ovi: 06-20/282-9780Akácliget ovi: 06-20-584-9335

Szerdánként 8-12-ig ügyelet van minden óvodában, de kérjük, hogy a személyes találkozást csak a legszükségesebb esetben kezdeményezzék az egészségügyi kockázat miatt.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!


Amennyiben az óvodáskorú gyermeke óvodai felvételét online kívánja megoldanikörzetes óvoda megadott e-mail címére küldjék el a saját e-mail címüket az Ön és a GYERMEK NEVÉVEL együtt.

Az ÓVODA a kitölthető excel táblát, elküldi Önöknek, amit KITÖLTVE, a gyermek neve és az ovi nevével elmentve küldjenek vissza. Testvérek esetén külön névvel. A szülői kérdőív letölthető itt.
A "szülői  kérdőívet" az érvényes okirataik alapján töltsék ki, és az egyéb rovatot használják az 1-18. ig jelzett mellékletek  összefoglalására!
Nincs szükség azok másolatának elküldésére, ha nem rendlekeznek szkennelésre alkalmas eszközzel, mert a rosszul látható anyag nem feldolgozható.

A dokumentumok, ami alapján ki kell tölteni a szülői nyilatkozatot:

1. Névváltozás dokumentuma
2. Gyermek születési anyakönyvi kivonata
4. Nem magyar gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele,  tartózkodási engedélye
5. Gyermek lakcímkártyája
6. Apa, anya személyazonosító igazolványa
7. Apa, anya lakcímkártyája
8. Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról
9. Nevelésbe vételi dokumentumok
10. Tartós beteg szakorvosi igazolás, emelt családi pótlékról szóló MÁK határozat
11. Krónikus betegségről szóló  szakorvosi igazolás, szülői nyilatkozat
12. SNI (sajátos nevelési igényről) szóló szakértői bizottsági vélemény
13. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat
14. Hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozat
15. Halmozottan hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozat
16. Emelt családi pótlékról szóló MÁK határozat
17. Gasztroenterológus szakorvosi igazolás
18. Óvodalátogatás alóli felmentés határozat
3. Gyermek TAJ kártyája


A költözés miatt átiratkozó gyermekek szülei számára szintén ezt a jelentkezési módot javasoljuk.
A KÖRZETES  óvodák online várják jelentkezésüktet, és készséggel segítik Önöket.
Együttműködésüket köszönjük!
A 2020/2021. nevelési évre az óvodai beíratásának (óvodai felvételi előjegyzés) - időpontja: 2020. április 2-20. napokon lesz a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerinti körzeti óvodában, amelyekben munkanapokon online ügyeletet tartanak.

A beiratkozás azon gyermekek számára kötelező, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2020/2021. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.

További fontos tudnivalók az óvodai beiratkozásról

A nevelési év 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tart.

A beiratkozás azon gyermekeket érintik, akik 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31-között születtek.

Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy ún. előfelvételisként előjegyeztessék a 2017. szeptember 1-je és december 31. között született gyermekeiket.

Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.

Az intézmények az Alapító Okiratuk alapján fogadják az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: enyhén hallássérült, mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)

Ha a szülő/törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába kívánja a gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével elektronikus úton, telefonon vagy különös indokkal személyesen -  az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek rendszeres óvodába járással, az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát kötelessége az óvodai nevelésben részt venni ahhoz, hogy óvodáztatási támogatásban részesülhessen.

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt az igazolatlan hiányzás jogkövetkezményeiről.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § Óvodáztatási támogatásra az a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családba fogadó gyám jogosult, aki a kérelmét legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjeszti elő, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. A gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.

Azok a szülők, akik ideiglenesen gyermekeikkel külföldön tartózkodnak, szintén kötelesek az előírások betartására.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az alábbiakban olvasható az Oktatási Hivatal tájékoztatója az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) 493 akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

(2)494 Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot is. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

 

Értesítés a döntésről:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2020. április 30. (csütörtök).

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban az Nkt.) 37.§ (1-3); 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Ha a gyermeket az óvodába nem íratják be, a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője együttműködik a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági Osztályával. Az Nkt.45.§ (8) A hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a területileg illetékes kötelező felvételt biztosító óvodák, iskolák fenntartói számára. A felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

(9) A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési feladatot ellátó hatóság ellátja az óvodaköteles gyermek és a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.

 

Kérelem

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre az Nkt.  8. §-ának (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

(2a) * A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

2020. január 1-jétől az Nkt. 45. § (8) bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról szóló121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet15/F. § értelmében az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1b) pontja alapján figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését

Tájékoztató a kötelező óvodai felmentés ügyében