Pályázati lehetőség versenysport keretre
Media80 - 2020. 07. 02.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Pályázatot hirdet Versenysport támogatására
Palyazati-lehetoseg-versenysport-keretre

1.    Pályázati feltételek:

 

A nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak azon nyilvántartásba vett sporttevékenységet végző sportegyesületek, melyek tevékenységüket Szigetszentmiklós városában fejtik ki. Az éves önkormányzati támogatási keretekből biztosított pályázat célja a működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.

A támogatás nyújtása, a támogatási szerződések megkötése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésein alapul.

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, a meghatározott mellékletek benyújtásával lehet.

A pályázat benyújtásának nem feltétele saját forrás biztosítása.

A pályázat nyílt, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatási összeg folyósítása több részletben, előfinanszírozásként történik

 

A pályázat kiírója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

Pályázható keretek:

- Sportszervezetek támogatási keret/ versenysport keret

- ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja keret

 

2. Pályázók köre:

A pályázatban azon egyesületek vehetnek részt, akik a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartoznak, a bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Szigetszentmiklós városában fejtik ki.

Működési területük, székhelyük és telephelyük Szigetszentmiklósra van bejegyezve, választott vezetőségük és hiteles nyilvántartásba bejegyzett tagságuk van, bizonyíthatóan legalább egy éve működnek, hitelesített pénzügyi nyilvántartást vezetnek, továbbá, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § -ban foglaltaknak megfelelően a szervezet éves beszámolóját letétbe helyezte és igazolta.

 

Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet:

 

a) aki a korábban nyújtott önkormányzati támogatást a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint használta fel.

b) amely szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;

c) amely szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati adótartozása van; g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;

d) aki nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;

e) amely szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerve vagy gazdasági társasága felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;

f) a szervezetet a bíróság 2019. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,

 

 

3. Pályázati célok:

A szervezetek csak az alapszabályukban meghatározott célok megvalósítására nyújthatnak be pályázatot.

Jelen pályázat keretében támogatás azon sportszervezetek részére biztosítható, akik szakszövetséghez bejegyzett módon igazolhatóan versenytevékenységet folytatnak. Olyan eszközbeszerzés/ beruházás támogatható, amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszámot elérő, vagy biztonságosabb lehetőség nyílik sportolásra, testmozgásra.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázó programjaiból meghatározza, mely programelemekre fordítható a támogatás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy bérre és tiszteletdíjra támogatás nem nyújtható.

 

4. A pályázati program megvalósítási határideje: 2020. július 01.- 2021. június 30.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. július 15. 16 óra

 

5. A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázat postai úton (postai bélyegző legkésőbbi időpontja: 2020.07.15.), személyesen vagy elektronikusan (aláírt eredeti dokumentumok csatolásával), nyújtható be a megjelölt határidőig.

A pályázatot egy példányban a Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) címére, vagy a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címre szükséges megküldeni.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-       a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,

-       az adatlapon megjelölt mellékleteket, ( a mellékletek itt elérhetőek: 3. számú melléklet, 4. számú melléklet, 5. számú melléklet, 6. számú melléklet)

-       igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről (4.sz. melléklet)

-       nyilatkozat a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (5.sz. melléklet)

-       a 2020. évi/ 2021. évi programterv és programonkénti, illetve kiadási jogcímenkénti (pl. tárgyi eszköz, nyomdai ktsg.) részletes költségvetés,

-       hitelesített tagnyilvántartás (név, cím, sportegyesületek esetében sportigazolvány száma is),

-       szakszövetségi igazolás,

-       utánpótlás helyzetéről szóló elemzés, ifjúsági- és serdülő korosztállyal való foglalkozás.

 

Adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatalban (2310, Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 9.), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szigetszentmiklos.hu).

 

A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el.

A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A formai bírálat szempontjai: a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, b) benyújtás módja és dátuma, c) kizárás fennállásának vizsgálata. Amennyiben a pályázat kezelője a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor ennek tényét jelzi a pályázat elbírálója felé. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.

 

6. Hiánypótlás:

Amennyiben a kiíró a beérkezett pályázati adatlap hiánytalan kitöltésének formai megfelelőségének, a szükséges mellékletek meglétének vizsgálatakor hiányosságot tapasztal, egy alkalommal - határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel a pályázót. Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlás elmulasztása vagy határidőn túl történő teljesítése esetén a pályázatot a Képviselő-testület mérlegelés nélkül elutasítja.

Nem hiánypótolható:

a) a hiányosan vagy nem pályázat kezelő szervezet által kidolgozott űrlapon keresztül, vagy határidőn túl benyújtott pályázat;

b) ha a pályázatot benyújtó szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság, így nem rendelkezik lezárt pénzügyi évvel;

c) ha a pályázatot benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;

d) ha a pályázat benyújtója ugyanarra az egyidejűleg meghirdetett pályázatoknál több, mint két alapra nyújtja be pályázatát.

 

7. A pályázatok elbírálása, értékelési szempontok:

 

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Sportszervezetek támogatása keret, ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja keret esetében Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő- testületének Ifjúsági és Bizottság javaslata alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt legkésőbb 2020. augusztus 31-ig.

 

A pályázat érvénytelen ha:

a) a pályázat határidőn túl került benyújtásra,

b) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,

c) a pályázati adatlapon a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségének,

d) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati támogatási rendszeréből,

e) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott adatlapon került benyújtásra,

f) támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy a pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

g) a 2. pont szerinti kizáró ok áll fent a pályázóval szemben.

Értékelési szempontok:

-   Szakmai tartalom (különösen: kiemelkedő eredményt elért szigetszentmiklósi sportolót nevelnek, valamint gondoskodnak az utánpótlás-nevelésről, tehetséggondozásról)

-   Támogatással érintett személyek száma, elérés- célcsoport

-   Támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva

-   Közérdek/ közcél

-   Partnerség/ együttműködés

-   Szubjektív szempontok (események gyakorisága, szakmai felkészültség, eredményesség, egyéni fejlődés mértéke)

-   Előélet (évek óta Szigetszentmiklós hagyományos egyesülete, szervezete folyamatosan működik és törekszik a mind jobb szakmai eredmények felmutatására).

-   Versenyek szervezése

 

8. Pályázók döntést követő értesítése

 

Az önkormányzat a támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül honlapján (www.szigetszentmiklos.hu) közzéteszi a támogatott szervezetek nevét.

 

A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 3 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.  Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van, illetve amennyiben nem nyújtotta be a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat.

Az elnyert támogatási összeg kifizetése a szerződésben rögzített feltételek szerint a pályázó részére átutalás útján történik.

 

10. A támogatás folyósítása

 

A támogatás folyósítására, utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül sor a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.  Ha a szervezet az előző évre támogatást kapott, akkor a 2020. évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi támogatással már elszámolt. A támogatás folyósítása két részletben történik.

A támogatások folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően kizárólag a nyertes pályázó bankszámlájára történik, a támogatási összeget készpénzben nem lehet felvenni.

 

11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

 

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje 2021. július 15.

 

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt előírások szerint kötelesek számot adni, melyhez mellékletként csatolni kell a megjelentetett kiadványokat, plakátokat, éremtáblázatot. A pályázatokhoz kapcsolódó elszámolást külön űrlapon, a szerződés mellékleteként meghatározott feltételek szerint kell elkészíteni

Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.  A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.szigetszentmiklos.hu oldalról. A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja.

A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát: - honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg - kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá - a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve - Szigetszentmiklós Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt. - a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

 

A részletes szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról a szakbizottság véleménye alapján a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő- testülete dönt.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Nemzetközi, civil kapcsolatok és sport ügyintézőjétől a 24/505-573-as telefonszámon, valamint a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.

 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete