Pályázati felhívás - intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 09. 11.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vadgesztenye Szociális Intézmény Intézményvezető (magasabb vezető)munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas--intezmenyvezeto-magasabb-vezeto-munkakor-betoltesere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1. - 2025. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Vadgesztenye Szociális Intézmény Alapító Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, szakmai programjának végrehajtása, különös tekintettel az alapszolgáltatások, mint étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek); valamint a szakosított ellátás, mint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (időskorúak gondozóháza) szakmai területekre vonatkozóan. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő vezetése, intézményegység vezetése. Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület határozatai szerinti működtetése. Az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Felsőfokú szakirányú végzettség: az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség,
 • Szociális szakvizsga,
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló szakterületen szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
 • fényképes, szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a szakbizottság, illetve a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra,
 • nyilatkozat arról, hogy a megbízás elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kohautek Evelin részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: , Pest megye, , . . [MB1]

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyagok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázók az eredményekről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2020. szeptember 11.
 • Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala - 2020. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, négy hónap próbaidő kikötésével. A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1-től 2025. december 31-ig szól.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.