Vállalkozók figyelem
Media80 - 2020. 09. 11.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé a Polgármesteri Hivatal telephelyein festési, mázolási és padlóburkolat javítási munkák elvégzésére.
Vallalkozok-figyelem

Tisztelt Ajánlattevő!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tesz közzé a Polgármesteri Hivatal telephelyeinek megürülő irodáiban festési, festés javítási, mázolási, valamint padlóburkolat javítási munkákra. A győztes ajánlattevővel egységárakon alapuló keretszerződést kívánunk kötni az alábbiak szerint:

Ajánlattételi egységárak meghatározása

(az egységárak előkészítő munkákkal együtt értendők, anyag + munkadíj egyben):

Festési munkák:

 

munka megnevezése:

nettó egységár:

festés (matt diszp, 2 rtg-ben)

Ft/m2

festés (latex diszp., 2 rtg-ben)

Ft/m2

festés (vízszigetelő, 2 rtg-ben)

Ft/m2

stukkózás (polisztirol)

Ft/fm

glettelés

Ft/m2

vakolat javítás

Ft/m2

ajtócsere utáni faljavítás

Ft/fm

gk. élvédőzés

Ft/fm

tapéta leszedése

Ft/m2

tapétázás (üvegszálas)

Ft/m2

tapétázás (fűrészporos)

Ft/m2

 

Mázolási munkák:

 

munka megnevezése:

nettó egységár:

fafelület mázolása (új felületen)

Ft/m2

fafelület mázolása (régi felületen)

Ft/m2

csőmázolás (régi felületen)

Ft/fm

 

Padlójavítási munkák:

 

munka megnevezése:

nettó egységár:

parketta csiszolása

Ft/m2

parketta lakkozása

Ft/m2

laminált parketta bontása

Ft/m2

laminált parkettázás alátétfóliával (5.000,- / m2 parkettadíjjal)

Ft/m2

vinyl padló fektetése (5.000,- / m2 anyagdíjjal )

Ft/m2

aljzatkiegyenlítés (mm-enként)

Ft/m2

parketta szegély bontása

Ft/fm

parketta/vinyl szegélyezés

Ft/fm

 

Anyagok és technológia az épületekben jelenleg is használtaknak megfelelő kell legyen, irodák megtekinthetők munkaidőben, előzetesen egyeztett időpontban.

Az ajánlattevőnek az alábbiakat kell szerződésben vállalnia:

§ egy-egy munka megrendelése esetén munkakezdés megrendeléstől számított 1 héten belül, munkavégzési határidő 1-1 iroda megrendelése esetén 1 hét, annál nagyobb tétel egyszerre történő megrendelése esetén egyedi megbeszélés szerint, max. 3 hét

§ késedelmi kötbér napi 0,5 %. A késedelmi kötbér számítási alapja a szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás összege, mely 20 naptári napot meghaladó késés esetében összesen maximum 10 % lehet, mely a szerződéstől való elállást vonhatja maga után, így az ajánlattevő köteles a késedelmi kötbér mellett meghiúsulási kötbért is fizetni az ajánlatkérőnek.

§ jótállási idő: Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő által elvégzett munka vonatkozásában minimum 24 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap.

§ Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával vállalja, hogy nyertessége esetén legalább a kivitelezés időtartamára általános építés-szerelési biztosítással rendelkezni fog.

Kérem, a fentiekről az ajánlatában nyilatkozni szíveskedjen. Szerződéskötés esetén a fentiek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:

Kérem, hogy szíveskedjen ajánlata

§ részeként nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint 30 nap,

§ benyújtásával egyidejűleg megküldeni a köztartozásmentességéről szóló nyilatkozatát, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,

§ benyújtásával egyidejűleg ajánlatához aláírás-mintáját egyszerű másolatban csatolni,

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

Ajánlattevő ajánlat benyújtásával kijelenti, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik.

 

Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárás nyertese szerződéskötéskor mutassa be az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékébe szerepléséről szóló igazolását.

Bírálati szempont: az ártáblázatban szereplő egységárak összességében legkedvezőbb ajánlata.

Fizetési feltételek:

§ A szerződés a győztes egységárakon alapuló Vállakozási keretszerződés 5.000.000,- Ft keretösszegig.

§ A nyertes Ajánlattevő havi számlázásra jogosult. A Vállalkozó akkor jogosult a szerződés szerinti egységáraknak megfelelően kiállított számla benyújtására, ha az elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette.

§ Fizetési határidő 15 nap

Szerződés hatálya: keretszerződés a keret kimerüléséig, de max. 1 évig érvényes.

Az ajánlatadáshoz felmerülő műszaki részletekkel, helyszíni bejárással kapcsolatban a 24/505-628-as telefonszámon vagy a gombos.kata@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

Az ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, papír alapon 1 db eredeti példányban összefűzve, zárt és sértetlen borítékban a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) főbejáratánál lévő postaládába kell bedobni 2020. szeptember 21-én 9:00 óráig. A zárt borítékon fel kell tüntetni a következőket: Beszerzési ajánlat -"Festési, mázolási és padlóburkolat javítási munkák" – Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.