Ajánlattételi felhívás
Media80 - 2020. 10. 20.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2020. április 23-án csatlakozott az európai Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (továbbiakban: Szövetség), ezzel vállalva, hogy 2 éven belül elkészíti és benyújtja a Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét (Sustainable Energy- and Climate Action Plan, továbbiakban: SECAP), amelyben vázolja a végrehajtani kívánt legfontosabb tevékenységeket.
Ajanlatteteli-felhivas

Tisztelt Ajánlattevő!

 

A terv a csökkentési tevékenységek nyomon követése érdekében tartalmazni fog egy Alapkibocsátási készletet, illetve egy Klímaváltozási kockázat- és veszélyeztetettségértékelést. Az alkalmazkodási stratégiának vagy a SECAP részét kell képeznie, vagy külön tervezési dokumentum(ok)ban kell azt kidolgozni és beépíteni. Ez a határozott politikai kötelezettségvállalás egy hosszú távú folyamat kezdetét jelzi, amely során a városoknak kétévente jelenteniük kell, hogyan halad a megvalósítás.

Ennek alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő

Ajánlattételi felkérést tesz „Szigetszentmiklós Város

Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)" elkészítésére vonatkozóan

a Polgármesterek Szövetsége által elfogadott módszertani és tartalmi követelményeknek

(a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének jelentéstételi útmutatójának) megfelelően.

Ajánlattételi határidő: 2020. október 26. 16:00 óra

Ajánlattétel formátuma és a kézbesítés helye:

Az ajánlatnak írásban, papír alapon 1 db eredeti példányban összefűzve, zárt és sértetlen borítékban kell beérkeznie a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Projekt Osztályra (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1., I. emelet 2. szoba) a megadott ajánlattételi határidőig.

A zárt borítékon fel kell tüntetni a következőket:

„Tervezési ajánlat - „Szigetszentmiklós Város Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP)"- Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!"

Mellékletek:


Ajánlattevői nyilatkozat (1. sz. melléklet)

Referencia nyilatkozat (2. sz. melléklet)

Átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet)

 

Az Ajánlattételi Felkérés elválaszthatatlan részét képezi Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának csatlakozási nyilatkozata, kötelezettségvállalása és a Polgármesterek Szövetsége hivatalos oldalán SECAP elkészítésére vonatkozó előírások https://www.polgarmesterekszovetsege.eu/join-hu/join-as-a-sign-hu.html, akkor is, ha azok fizikai értelemben jelen ajánlattételi felkéréshez nem kerültek csatolásra.

 

Ajánlatkérő „Szigetszentmiklós Város Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP)" elkészítésére vonatkozóan Polgármesterek Szövetsége által elfogadott módszertani és tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi főbb feladatok ellátását kéri kiemelten, de nem kizárólagosan:

1.      A fenntartható Energia és Klíma Akcióterv sablonja alapján Klímaleltár ((kiindulási kibocsátásleltár (BEI) és éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés(ek) (RVA)) készítése.

2.      Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) célrendszerének, prioritásának és fejlesztés irányának meghatározása. Kiemelten az alábbi elemekre:

§  a teljes szén-dioxid kibocsátás csökkentésére és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló célok meghatározása,

§  a SECAP célok megvalósulásának méréséhez szükséges hatásindikátorok meghatározása,

§  meghatározza a város energiafüggetlenségéhez szükséges lépéseket, elsősorban a helyben rendelkezésre álló energiaforrások meghatározásával,

§  számszerűsíti a település adottságainak leginkább megfelelő megújuló energia hasznosításának várható eredményeit.

3.      az átfogó stratégia megvalósításához kulcsfontosságú Hatásmérséklő jelentést készítése,

4.      a „Kockázatok és sebezhetőségek" jelentés elkészítése a település szempontjából releváns éghajlat-változási problémák és azok hatásainak prezentálásával,

5.      alkalmazkodási jelentés készítése,

6.       a Polgármesterek Éghajlat-és Energiapolitikai Szövetsége által meghatározott minden formai és tartalmi követelménynek megfelelő Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) elkészítése, figyelembe véve a SECAP lényegét, amelyek a következők:

§  felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét,

§  számba veszi a településen jelentkező legjellemzőbb, klímaváltozáshoz köthető természeti jelenségeket,

§  megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás mérsékléséhez, és a káros klímahatások elleni védekezéshez,

§  számszerűsíti a várható eredményeket a település adottságainak leginkább megfelelő megújuló energiaforrás hasznosításával mind az önkormányzat, mind a lakosság számára csökkenthető a rezsiköltség.

§  városunk energiaszolgáltatóktól való függetlenebbé tételének megcélzása, azaz a helyben rendelkezésre álló, megújuló energiaforrásokkal történő energiafelhasználás fedezésének meghatározásával

§  megújuló energiaforrások meghatározása reális megvalósíthatóság figyelembe vételével a szennyezőanyag kibocsátásának csökkentésével

Az SECAP képviselő-testület véleményezését megelőző egyeztetési anyagának várható elkészítési határideje: 2021. június 30.

 

Kérem, hogy szíveskedjen ajánlata készítése során:

§ az ajánlati kötöttségének idejét meghatározni, mely nem lehet kevesebb, mint 30 nap,

§ benyújtásával egyidejűleg megküldeni a köztartozásmentességéről szóló nyilatkozatát, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,

§ benyújtásával egyidejűleg megküldeni az ajánlatot aláíró személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolatban,

§ részeként nyilatkozatot benyújtania a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) készítésére vonatkozó referenciáiról. A referencia igazolás/igazolások legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; b) a szerződést kötő másik fél neve, székhelye c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen), e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel, f) a teljesítés mennyisége; g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás megküldését/közzétételét megelőző 5 évben befejezett referencia.

 

Alkalmassági minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt 5 évben min. 2 db települési klímaterv készítésére vonatkozó referenciával nem rendelkezik, amelyből legalább 1 db Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) kell, hogy legyen. Amennyiben ajánlattevő a fentiekben foglaltak szerint az alkalmasságát nem igazolja, vagy a benyújtott igazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény nem állapítható meg egyértelműen, akkor Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

 

Ajánlatkérő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat (mellékelve) megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni. Továbbá Ajánlattevő ajánlata benyújtásával hozzájárul, hogy az elkészült dokumentumon fennálló valamennyi szerzői jogáról lemond, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a nevezett dokumentumok tulajdonjoga, valamint a dokumentumok korlátozás nélküli felhasználási joga az Önkormányzatra száll át és azzal az Önkormányzat szabadon rendelkezik, ideértve a dokumentumok átdolgozását, át-, és/vagy tovább tervezését.

 

Ajánlattevő ajánlata benyújtásával köteles kijelenteni, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik. Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

 

Értékelési szempont: a legkedvezőbb ajánlati ár. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét veszi figyelembe!

Az ajánlatadáshoz felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a +3624/505-638-as vagy +3624/505-621-es telefonszámon, vagy a szovenyi.eszter@szigetszentmiklos.hu és vajna.adrienn@szigetszentmiklos.hu e-mail címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

 

Ajánlatkérő a tervezésre vonatkozóan határozott idejű szerződést kíván kötni a nyertes Ajánlattevővel. A nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződésnek összhangban kell lennie - minden vonatkozásban - a kapcsolódó dokumentumokban foglaltakkal.

A tervezési díj kifizetése két ütemben történik. Nyertes Ajánlattevő a meghatározott feladatra a szerződésszerű teljesítését követően jogosult egy részszámla és/vagy egy végszámla benyújtására. Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla befogadását követő 30 napon belül banki átutalás formájában teljesíti a kifizetést.

 

Fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy megismerte, tudomásul vette az Ajánlattételi felkérés és a kapcsolódó dokumentumok vonatkozó előírásait, azokban foglalt esetleges feltételeknek megfelel, azokat teljesíti. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik minden olyan törvényes dokumentummal és jogosultsággal, mely a jelen ajánlattételi felkérésben részletezett feladatok jogszerű ellátásához szükségesek.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést

Kérjük szíves ajánlatát a tervezési díj egyösszegű meghatározásával (nettó ajánlati ár + ÁFA feltüntetésével, az ÁFA tartalom megjelölésével), továbbá a fent megjelölt feltételek figyelembevételével - a kiírt határidőn belül és módon - megküldeni szíveskedjen!

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (a hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

 

Tájékoztatom a tisztelt címzettet, hogy a feladat ellátásának beszerzésére vonatkozóan Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.szszm.hu) nyilvánosan közzétételre kerül az ajánlatkérés.