photo

Állásajánlat - Napraforgó Óvoda Intézményvezető

-0001. november 30.
Közérdekű híreink
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2026.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint, biztosítva a magas színvonalú törvényes és gazdaságos működést. Egyszemélyi felelős vezetőként a munkáltatói, ellenőrzési és kiadmányozási jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • - Felsőfokú képesítés,
  • - A 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott: felsőfokú végzettség, pedagógus szakképzettség,
  • - Legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • - Büntetlen előélet,
  • - Cselekvőképesség,
  • - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
  •  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Óvodai szakterületen szerzett - 5 év feletti szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes, szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a szakbizottság, illetve a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra,
- nyilatkozat arról, hogy a megbízás elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kohautek Evelin részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyagok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázók az eredményekről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2021. május 17.
- Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala - 2021. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, négy hónap próbaidő kikötésével. A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 1-től 2026. július 31-ig szól.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu/ honlapon szerezhet.