photo

KÖZLEMÉNY a tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásáról

2024. április 10.
Közérdekű híreink
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, mint fenntartó köteles az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt közzétenni a helyben szokásos módon.

A 2023/2024-es tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. §-a alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.

A döntéssel szemben az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ felhívja továbbá a figyelmet, hogy a beiratkozással és körzethatárokkal kapcsolatosan honlapjukon is olvashatnak: https://kk.gov.hu/hirek-szigetszentmiklosi

Az eredeti dokumentumot ide kattintva tudja megtekinteni.