x Széchenyi 2020

Jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettség

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1

Elérhetőségi adatok

 

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Leírás: Cím 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40.
Leírás: Leírás: Telefon 06-24/505-505

Leírás: Leírás: Telefon06-24/505-504
Leírás: Fax 06-24/505-500
Leírás: E-mail varoshaza@szigetszentmiklos.hu
Leírás: Web www.szigetszentmiklos.hu

Az adatvédelmi tisztviselőnk: Dr. Remete Sándor
Leírás: E-mail dpo@szigetszentmiklos.hu

Polgármesteri Hivatal Alapító okirata

1.1.2 A szervezeti struktúra
 

Szervezeti ábra

Az egyes szervezeti egységek feladatai:

Polgármesteri kabinet és az Alpolgármesteri Kabinet

 

A Polgármesteri Kabinetet a kabinetvezető vezeti.

A Polgármesteri Kabinet vezetője közvetlen irányítása alá tartoznak a Kabinet Iroda munkatársai, a Sport, Oktatási, Civil kapcsolatok Iroda és a Sajtó- és kommunikációs Iroda vezetője.

A Kabinet Iroda feladata: az egyes kiemelt önkormányzati részfeladatok és a polgármester saját feladat- és hatáskörei gyakorlását segítő, az egyes osztályok feladatkörébe nem sorolt feladatokat ellátó belső szervezeti egység.

A Kabinet feladata a polgármester programjainak, közéleti szerepléseinek szervezése, a polgármester eseti megbízása alapján rendezvények szervezése, a polgármester személyes ügyviteléhez kapcsolódó

adminisztratív és koordinációs, protokolláris feladatok ellátása, egyes reprezentatív ajándékok beszerzése, a városi kitüntetések átadásával kapcsolatos protokolláris feladatok ellátása, valamint a polgármester rendezvényeken és médiában való megjelenésének tervezése, szervezése, a szükséges háttéranyagok összegyűjtése. A polgármesteri titkársági ügyintézői feladatok ellátása.

 

A Sport, Oktatás, Civil kapcsolatok Iroda feladata: az önkormányzati fenntartású vagy önkormányzati működtetésű köznevelési, közművelődési intézmények létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, törvényességi ellenőrzése, továbbá ezen önkormányzati fenntartású intézmények törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés.

Feladata továbbá a köznevelési, közművelődési, kulturális tevékenység, szolgáltatás, testvérvárosi kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatok ellátása, valamint sporttal, diáksporttal, szabadidős sporttal kapcsolatos feladatok ellátása, civil- és sport szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, döntéshozatal előkészítése, ezen feladatkörbe tartozó, továbbá az önkormányzati nyertes pályázatokkal kapcsolatos kommunikációs tevékenység ellátása és külön utasítás szerint felügyelete, s e feladatokhoz tartozó adminisztrációs háttérmunka elvégzése, egyes reprezentatív ajándékok beszerzése.

 

A Sajtó- és kommunikációs Iroda feladata: a sajtó- és kommunikációs feladatok ellátása, önkormányzat nevében írt közlemények előkészítése, szükség szerint egyéb kommunikációs anyagok megszerkesztése, szövegezése, a polgármester köszöntőinek és beszédeinek összeállítása, Kisváros c. újság hirdetési szerződéseinek előkészítése, a Polgármesteri Hivatal által megjelentetni kívánt újságcikkek, felhívások, a Képviselő-testület közérdeklődésre számot tartó döntéseiről szóló tájékoztatók határidőben való továbbítása a szerkesztőséghez. Ezen felül a www.szszm.hu honlap szerkesztése, aktualizálása, a „Szigetszentmiklós város hivatalos oldala" elnevezésű facebook oldal szerkesztése, a helyi rádióval és televízióval kapcsolatos szerződések előkészítése, teljesítésük figyelemmel kísérése, a várost érintő könyvek, kiadványok előkészítésében való részvétel, az önkormányzatot érintő sajtóhírek figyelemmel kísérése. Az önkormányzat tevékenységével kapcsolatos kiemelt események video, hang, fotó és más eszközeiből archívum létrehozása, karbantartása.

 

Az Alpolgármesteri Kabinet az alpolgármesterek feladatait, szakmai előkészítését, lakossági kapcsolattartását segíti.Jegyzői Referatúra:

 

A Jegyzői Referatúra jogi, törvényességi referensi, humánpolitikai ügyintézői, integritás tanácsadói és titkársági feladatokat lát el. Jegyzői Referatúrát a jegyző vezeti, a törvényességi referensek szakmai irányításának - a 107. és a 107/D. pontban foglalt - megosztásával.

A Jegyzői Referatúra a jegyző egyes saját feladat- és hatáskörei gyakorlását segítő, az egyes osztályok feladatkörébe nem sorolt feladatokat ellátó belső szervezeti egység. Ellátja különösen a Hivatal egészét érintő munkajogi, humán-erőforrás gazdálkodási és ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat, a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, illetve a közmunkával kapcsolatos teljeskörű ügyintézést. A mindenkori hatályos jogszabályok alapján ellátja az integritás tanácsadói feladatokat, továbbá közreműködik a bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak kezelésében. Biztosítja az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések jogi szempontból történő ellenjegyzését. Feladatai közé tartozik egyes jogi jellegű feladatok ellátása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézői és egyéb feladatok, az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos tagsági és jogi jellegű ügyintézői feladatok ellátása.

Ellátja a szakmailag illetékes szervezeti egységek által készített képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések törvényességi szempontból történő ellenőrzését, rendeletek felülvizsgálatának előkészítését, a hivatal működését érintő szabályzatok folyamatos felülvizsgálatát.

A referatúra ellátja továbbá a közérdekű bejelentések és panaszok nyilvántartásának vezetését, illetve a jegyzői titkársági ügyintézői feladatokat.


Pénzügyi Osztály

A Pénzügyi Osztályt az osztályvezető vezeti.

A Pénzügyi Osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a Pénzügyi Iroda munkatársai, valamint a Költségvetési és Számviteli Iroda vezetője.

A Pénzügyi Iroda feladatai: elvégzi a beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvételek előkészítését, hitelek lehívását, hitelszerződések teljesítését. Feladata a számlázás, számlaiktatás, ÁFA nyilvántartás, és az ÁFA bevallások havi benyújtása, különös tekintettel a beruházásokhoz kapcsolódó fordított adózás szabályainak betartására. Banki tranzakciók bonyolítása az OTP Elektra terminálon keresztül, együttműködik a bankokkal és házipénztár kezelési feladatokat lát el.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletét megelőzően a kormány előzetes hozzájárulásához a Magyar Államkincstár részére adatot szolgáltat, melynek alapján benyújtja a Kormány hozzájárulása iránti kérelmet a fejlesztési célú ügylethez.

Az Európai Uniós forrásból elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi-számviteli nyilvántartásokat vezeti, vérgehajtja a támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat, a vagyonváltozást számvitelileg rendezi.

Ellátja a a vagyonkataszter nyilvántartással, a gazdasági statisztika összeállításával, önkormányzati részvényekkel és leltározással kapcsolatos feladatokat.

 

Feladata egyes önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó önkormányzati intézmény létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, illetve ezen önkormányzati fenntartású intézmény törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés.

Ellátja a könyvvizsgálat beszerzési feladatát.

A Költségvetési és Számviteli Iroda feladatai: ellátja a költségvetési rendelet előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá könyvelési és számviteli feladatokat lát el. Előkészíti önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervenként a költségvetést, az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót a zárszámadási rendelettel. Adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére az elemi költségvetésről, a gazdálkodás éves végrehajtásáról. Időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Magyar Államkincstár Igazgatóságának megküldi. Időközi mérlegjelentést készít negyedévente a tárgynegyedévet követő 20-áig valamint az éves elszámolásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-éig szervezeti egységenként külön a Magyar Államikincstár részére. Konszolidált elszámolást készít a költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatás formájában az Igazgatóság részére. Ellátja a normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, állami és egyéb támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos teendőket. Egyes pályázati források lehívásával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat végzi. Ellátja a a vagyonkataszter nyilvántartással, a gazdasági statisztika összeállításával, önkormányzati részvényekkel és leltározással kapcsolatos feladatokat.

 

Szervezési Osztály

 

A Szervezési Osztályt az osztályvezető vezeti.

A szervezési osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a Testületi Iroda munkatársai, az ügyviteli irodavezető, valamint a közszolgáltatás-fejlesztési irodavezető.

A Testületi Iroda feladata: a képviselő-testület és bizottságok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei üléseinek adminisztratív előkészítése, szervezése, munkaterveinek vezetése, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, felterjesztés. Az ülések anyagainak nyilvántartásával és a döntések közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása. A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testülete üléseire az előterjesztések elkészítése, a döntések végrehajtásában közreműködés. A települési képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők részére ügyviteli segítségnyújtás. A települési képviselők, nemzetiségi képviselők és bizottsági tagok összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával, köztartozásmentességével kapcsolatos ügyek. Önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok, továbbá a hivatal alapdokumentumainak előkészítése. Egyéb nyilvántartási, jegyzőkönyvezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Az Ügyviteli Iroda feladata: iktatási, irattározási, postázási feladatok ellátása, iratkezelési statisztikák készítése. Az intézményi alapító okiratok, a szerződések, a hivatali szabályzatok, utasítások nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Hivatalhoz érkező hirdetmények kifüggesztési feladatainak ellátása. A külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról nyilvántartás vezetése. A közérdekű adatigénylés elutasításáról szóló nyilvántartás vezetése. Ügyfélirányítási és egyéb központi nyilvántartási feladatok elvégzése.

A Közszolgáltatás-fejlesztési Iroda feladata: a Hivatal számítástechnikai, telekommunikációs és gyengeáramú rendszereink üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, azok fejlesztéseinek előkészítése, koordinálása. Informatikai biztonság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, éves biztonságtudatossági oktatások szervezése, megtartása. Hivatali és önkormányzati rendezvények technikai biztosítása. Önkormányzati és hivatali weboldalak üzemeltetése, aloldalak fejlesztése. Kapcsolattartás az informatikai biztonsági felelőssel, az IT auditok soron feltárt hiányosságok megszüntetése. Szakterületét érintően a GDPR adatvédelmi rendelettel kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás az adatvédelmi szakértővel. A Hivatal épületüzemeltetési feladatainak ellátása, e tekintetben a Hivatal épületeinek tűz- és munkavédelmi biztonságának biztosítása, műszaki karbantartási, megelőzési és hibaelhárítási feladatok tervezése és végrehajtása, eszközgazdálkodási, beszerzési és üzembe helyezési feladatok elvégzése, fogyóeszközök és anyagok folyamatos biztosítása, az épületek takarítási feladatainak ellátása. A hivatali és önkormányzati gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, szállítási feladatok elvégzése. A Hivatal vagyonvédelmével, biztonságvédelmével, tűzvédelmével kapcsolatos feladatok ellátása, azok fejlesztésének előkészítése, koordinálása, üzemeltetése.

 

Adóhatósági Osztály

 

Az Adóhatósági Osztályt az osztályvezető vezeti.

Az adóhatósági osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a Helyi Adó Iroda munkatársai, valamint a Gépjárműadó és Végrehajtási Iroda vezetője.

A Helyi Adó Iroda feladata: I. fokú adóhatóságként nyilvántartja és előírja a helyi adókat és a talajterhelési díjat. Hivatalból vagy kérelemre hatósági bizonyítványt, valamint adó- és értékbizonyítványt állít ki. A jövedéki adókról szóló törvény szabályai szerint ellátja a magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével, valamint a magánfőzés adóbevallásával kapcsolatos feladatokat.

A Gépjárműadó és Végrehajtási Iroda feladata: nyilvántartja és előírja a gépjárműadót, az adók módjára behajtandó köztartozásokat. Az adók és az adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában folyamatosan intézkedik a kintlévőségek behajtása iránt. Az adóbeszedés hatékonysága érdekében felderíti az új adózókat, helyszíni ellenőrzéseket, adóellenőrzéseket végez.

 

Városüzemeltetési Osztály

 

A Városüzemeltetési Osztályt az osztályvezető vezeti.

 

A városüzemeltetési osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozik az osztály ügykezelője, a Műszaki Iroda ügyintézői, továbbá a Városüzemeltetési Iroda és az Út- és közmű Iroda vezetői.

 

A Városüzemeltetési Iroda feladata: Az önkormányzati ingatlanok bérbeadása, lakás- és helyiséggazdálkodás, városüzemeltetési feladatok: közterületek, közparkok fenntartása, fejlesztésükben való közreműködés. Feladatai közé tartoznak továbbá az épített és természeti környezet védelmével, a hulladékkezeléssel, elhagyott hulladékokkal, a közterületek szervezett és rendszeres tisztántartásával kapcsolatos feladatok, a deratizációs, gyepmesteri és síkosságmentesítési feladatok. Környezetvédelmi-, növényvédelmi feladatok. Városi őrzés-védelmi feladatok, valamint a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok koordinálása. Városi sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos szerződések kezelése.

 

Az Út- és közmű Iroda feladata: az önkormányzati utak üzemeltetése, karbantartása, az utakkal kapcsolatos fejlesztésekben való közreműködés, a közútkezelői feladatok ellátása, az önkormányzat feladatellátásához tartozó közművek fejlesztésében való közreműködés, a beruházások bonyolításához szakmai támogatás, a közmű üzemeltetőkkel való kapcsolattartás, lakossági panaszok kezelése, helyszíni ellenőrzések végzése, behajtási engedélyek kiadása.

A Műszaki Iroda feladata: „smart city" támogatási források felkutatása, támogatókkal és a programban résztvevő önkormányzatokkal való kapcsolattartás, fejlesztési adatbázis létrehozása, mérendő adatok meghatározása, gyűjtése, feldolgozása, közreműködés a „smart city" lakossági tájékoztató platform létrehozásában, vízgazdálkodási modellezés, „smart city" beruházások és rendszerek kialakítása, csapadékvíz- és közműhálózat vizsgálata, fejlesztésükben közreműködés, a beruházások lebonyolításához szakmai támogatás, a beruházások előrehaladásának műszaki felügyelete, a közmű üzemeltetőkkel, szakhatóságokkal való kapcsolattartás, az iroda munkájához közvetlenül kapcsolódó lakossági panaszok kezelése és a lakossági igények feldolgozása, műszaki szakmai tanácsadás társirodák részére, közbeszerzési eljárásoknál műszaki közreműködés. Feladata továbbá a térinformatikai rendszerben található információk karbantartása, a megjelenített adatok tisztítása, frissítése, a lekérdezések összeállítása, az új térképi tartalmakhoz szükséges adatok beszerzése, rendszerezése, feldolgozása és publikációra való előkészítése. Térfigyelő kamerák üzemeltetése, hatósági előírás szerinti monitoringozások, jelentések készítése.


Városfejlesztési Projekt Osztály

A Városfejlesztési és Projektosztályt az osztályvezető vezeti.

 

A Városfejlesztési Projekt Osztály vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozik az osztály ügykezelője, továbbá a Beruházási Iroda, a Projekt Iroda és a Városfejlesztési, stratégiai Iroda vezetője.

 

A Beruházási Iroda feladata: az önkormányzat infrastrukturális beruházásainak bonyolítása, intézményi beruházások bonyolítása, közbeszerzési eljárások bonyolítása a közbeszerzés szabályai szerint, a beszerzéssel érintett szakterület szerinti más szervezeti egységekkel együttműködve.

A Projekt Iroda feladata: EU-s és hazai támogatási pályázatok készítése, benyújtása, nyertesség esetén a pályázat lebonyolítása a projektmenedzsmenti feladatok tekintetében és a pályázat/projekt lezárása, pályázat figyelés.

A Városfejlesztési, stratégiai Iroda feladata: a településfejlesztési, fejlesztéspolitikai feladatok ellátása, a civil kapcsolatok és partnerségi háló kialakításával kapcsolatos feladatok elvégzése a településfejlesztéssel összefüggésben, a fejlesztési koncepciók koordinálása.

 

Hatósági Osztály

A Hatósági Osztályt az osztályvezető vezeti.

 

A Hatósági osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak az Általános Igazgatási Iroda munkatársai, a Rendvédelmi és Közbiztonsági Iroda vezetője és a Szociális Iroda vezetője.


Az Általános Igazgatási Iroda feladata: a jegyző hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek: hagyatéki ügyek, anyakönyvi ügyek, honosítás, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti, a végrehajtó által küldött igazolás tudomásulvétele, gyámhivatali ügyekben ingó leltár készítése, marhalevél kiadása, méhnyilvántartás vezetése, méhzárlat elrendelése, vadkár ügyek intézése, veszélyes ebek nyilvántartása, ebnyilvántartás, ebösszeírás, transzponderek ellenőrzése, közterületről történő fakivágás engedélyeztetése, parlagfű- és gyommentesítés, ingatlanrendbetétel, termőföldekkel kapcsolatos kifüggesztés, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek, szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek, zenés, táncos rendezvény engedélyezése, birtokvédelmi ügyek, állatvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, illegális hulladékkal kapcsolatos ügyintézés, környezetvédelmi hatósági, telepengedélyezés, piac ügyek, 500 m3-ig a talajvízkutak engedélyezési ügyei. Feladata az előzetes szakhatósági állásfoglalások - Településrendezési Osztály általi - szakmai ellenjegyzését megelőző előkészítése.

A vonatkozó jogszabályok előírásai szerint ellátja a jegyző hatáskörébe utalt társasházak feletti törvényességi felügyeletet.

Feladata az önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális intézmények létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, törvényességi ellenőrzése, illetve ezen önkormányzati fenntartású intézmények törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés. Feladata továbbá az önkormányzati egészségügyi feladatok ellátása, orvosi ügyelet felügyelete, illetve a babaköszöntő csomagokkal kapcsolatos ügyintézés.

Feladata Szigetszentmiklós illetékességi területén közterület-használati eljárások lefolytatása, 3,5 t önsúlyt meghaladó gépjármű részére hatósági bizonyítvány kiadása, közterületen engedély nélkül tárolt üzemképtelen/forgalomképtelen járművek elszállítása.

A Közbiztonsági és Rendvédelmi Iroda feladata: közbiztonsági feladatok ellátása, kapcsolattartás a helyi rendvédelmi szervekkel, rendőrségi megállapodásban foglalt feladatok ellátása, közterület-felügyelői, segédfelügyelői feladatok ellátása, katasztrófavédelmi tervek elkészítése, aktualizálása. Feladata a csatornázatlan ingatlanok közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése, választások idején önkormányzati épületeken plakátok kihelyezésének engedélyezése, csapadékvíz közterületre való kivezetése, közterület-használati eljárások lefolytatása.

A Szociális Iroda feladata: a szociális és gyermekvédelemről szóló törvény, szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek, helyi rendeletek, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a pénzbeli és természetbeni juttatások tárgyában döntés előkészítése. Feladata a település jegyzőjének hatáskörébe tartozóan gyámhatósági ügyekben és társhatóságok megkeresésre környezettanulmány készítése, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása. Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, szünidei gyermekétkeztetés megszervezése. A Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerében a megállapított ellátások rögzítése, naprakész vezetése. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok kezelése, döntés előkészítése. A feladatkörhöz kapcsolódó adatközlés és statisztika elkészítése. A szociális törvényben szabályozott ellátások iránti kérelmek illetékesség hiányában történő áttétele. Döntés előkészítése bölcsődei felvételi kérelmek várólistán történő elhelyezés kapcsán benyújtott fellebbezések vonatkozásában. Szépkorúak személyes köszöntése, szociálisan rászoruló nyugdíjasok rekreációs üdülésének lebonyolítása. Feladata az önkormányzati rendelet szabályai szerint jogosult lakáshoz jutók helyi támogatásának döntés előkészítése. Feladata továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a jegyző hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátása (kivéve anyakönyvi ügyek).

 

Településrendezési Osztály

A Településrendezési Osztályt az osztályvezető vezeti.

A településrendezési osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozik az osztály ügykezelője, a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai, továbbá a Főépítészi Iroda vezetője.

 

A Főépítészi Iroda feladata: a településrendezés, a település szerkezetének és terület-felhasználásának szabályozásával kapcsolatos, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében végzett előkészítő feladatok ellátása. A településrendezéshez kapcsolódó beadványok illetve a szomszédos települések településrendezési eszközeinek véleményezése, a településképi véleményezési- és bejelentési eljárásokban, a településkép védelméről és alakításáról szóló helyi rendeletben foglaltak szerinti szakmai konzultációban, valamint a településrendezési szerződések előkészítésében való közreműködés.

 

A Vagyongazdálkodási Iroda feladata: Szigetszentmiklós illetékességi területén a közterület elnevezések előkészítése, közterületek rendezése, házszámozás, címet igazoló hatósági bizonyítványok kiadása, telekalakítási eljárásoknál szakhatósági állásfoglalások kiadása, címnyilvántartás, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok ellátása, különösen telekgazdálkodási ügyek, ingatlanvásárlás- és értékesítés, kisajátítási ügyek, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos ügyintézés.