photo

Állásajánlat beruházási és műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

2021. szeptember 28.

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházások, fejlesztési projektek (magas, ill. a mélyépítés egyaránt) előkészítése, koordinálása, továbbá beszerzési/közbeszerzési eljárásokban műszaki tartalom meghatározása, fejlesztési koncepciók kidolgozása, helyszíni bejárásokon való részvétel, a beruházásokra vonatkozó szakbizottsági/testületi előterjesztések elkészítése, a munkáját érintően létrejött szerződések határidőben történő végrehajtásának nyomon követése/ellenőrzése, és a hozzá kapcsolódó ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021.(II. 26.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 8/2021. (III.1.) számú jegyzői utasítás az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőfokú műszaki végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség,
 • Közbeszerzésekben, beszerzésekben és beruházások koordinálásában szerzett szakmai tapasztalat,
 • Legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
 • Műszaki ügyintéző munkakörben szerzett tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga megléte vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel való rendelkezés,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kohautek Evelin részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város honlapja - 2021. szeptember 28.
 • Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala - 2021. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet. Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag – az elbírálást követően haladéktalanul – megsemmisítésre, törlésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu/ honlapon szerezhet.