photo

Állásajánlat Humánpolitikai ügyintéző munkakörre

2021. október 6.
Állásajánlatok


Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Humánpolitikai ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024. február 28. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 23. pont I. besorolási osztálya szerinti

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hivatal köztisztviselői, közalkalmazottjai, munkavállalói személyzeti ügyeivel kapcsolatos teendők ellátása. Előkészíti a jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos iratokat. Gondoskodik a személyi anyag tárolásáról. Megszervezi a munka- és tűzvédelmi oktatásokat, orvosi alkalmassági vizsgálatokat. Ellátja a munkaügyi nyilvántartással (KIRA rendszer) kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a teljesítményértékelés során a TÉR rendszerhez kapcsolódó szervezeti támogatói feladatokat. Elkészíti az éves továbbképzési tervet (Probono). Vezeti a közigazgatási alapvizsgával, szakvizsgával, továbbképzésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat. Vezeti az alkalmazottak szabadság és távollét nyilvántartását. Ellátja a köztisztviselői és intézményvezetői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a képviselőtestület és a bizottságok elé. Közreműködik a megüresedett köztisztviselői álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatokban.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021.(II. 26.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 8/2021. (III.1.) számú jegyzői utasítás az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közszolgálati jogviszonyban szerzett legalább 5 év humánpolitikai gyakorlat
 • KIRA program gyakorlati ismerete, használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte
 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes, szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt   dr. Dániel Dóra  Aljegyző  nyújt, a 06-24/505-587 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Törökné Bodogán Mónika részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szigetszentmiklós Város honlapja - 2021. október 6.

Szigetszentmiklós Város Facebook oldala - 2021. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozott időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet. Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag – az elbírálást követően haladéktalanul – megsemmisítésre, törlésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet