photo

Állásajánlat - Testületi és nemzetiségi ügyintéző

2023. március 13.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Jegyzője pályázatot hirdet
Testületi és nemzetiségi ügyintézői munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2023. december 10-ig tartó közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Testületi Irodája feladatköréhez tartozóan nemzetiségi önkormányzati ügyintézői feladatok ellátása, valamint képviselő-testületi, nemzetiségi képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvezése, az ezzel kapcsolatos adatrögzítési, sokszorosítási, nyilvántartási és adminisztrációs feladatok, továbbá egyéb ügyintézői, ügyviteli és nyilvántartási feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.04.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2022. (VI.24.) számú jegyzői utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- felsőfokú végzettség – a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat,
- közigazgatási alapvizsga megléte,
- szakmai nyelv ismerete.

Elvárt kompetenciák:
- írásbeli kifejezőkészség,
- szervezőkészség,
- precizitás,
- önállóság,
- terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 14.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot elektronikus úton, Muschitz Melinda humánpolitikai ügyintéző részére, a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu email-címen kell benyújtani.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyagok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye
- Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának honlapja
- Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának facebook oldala

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag – az elbírálást követően haladéktalanul – megsemmisítésre, törlésre kerül.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Eszes Anikó szervezési osztályvezetőnél a 06/24/505-577-es telefonszámon.