photo

FONTOS TUDNIVALÓK A 2023. ÉVI ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

2023. március 29.
Közérdekű híreink
Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

A gyermekek óvodai felvételi előjegyzéséhez a bejelentkezést a szülők/törvényes képviselők Szigetszentmiklós Önkormányzata által fenntartott óvodáiban, a meghatározott körzetek szerint2023. május 2. (kedd) május 4. (csütörtökig) tehetik meg.

2023. május 2. kedd 7.00 – 12.00 és 13.00 - 18.00
2023. május 3. szerda 7.00 – 12.00 és 13.00 - 18.00
2023. május 4. csütörtök 7.00 – 12.00 és 13.00 - 18.00

Személyesen, lehetőleg a kisgyermekkel együtt
(az e-mailen bejelentkezők előre meghatározott időpontban) írathatják be a gyermekeket.

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda ovodavezeto@napraforgo.szszm.hu
Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda - Szivárvány Tagóvoda tagovoda@szivarvany.szszm.hu
Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda - Szivárvány Tagóvoda Tündérkert Óvodája titkarsag@tunderkert.szszm.hu
Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda beiratkozas@csicsergoovoda.szszm.hu
Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu
Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda ovodavezeto@akacliget.szszm.hu
Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda- titkárság titkar@akacliget.szszm.hu
Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda napsugar@napsugarovoda.szszm.hu
Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda pitypangovoda@pitypangovoda.szszm.hu

A szükséges okiratok, dokumentumok, amelyek alapján a szülői kérdőívet ki kell tölteni és meg kell küldeni a körzetes óvoda számára a felvételi előjegyzés időpontjáig, amennyiben az elektronikus előjegyzést választja a szülő:

1. A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája (ha a lakcím 3 hónapnál frissebb védőnői igazolás)
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája
3. Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
4. Oltási könyv
5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok. Ha a gyermek számára diétás étkezést igényelnek a szakorvosi igazolás.
6. Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
7. Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozat
8. Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum
9. Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülő tartózkodási engedélye vagy munkavállalási engedélye).

Az 1-8. dokumentumokat - amikor a beíratást személyes aláírással is megerősítik - át kell adni az intézmény vezetőjének!

A beiratkozás azon gyermekek számára kötelező, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2023/2024. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.

A nevelési év 2023. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig tart.

A beiratkozás azon gyermekeket érintik, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között születtek.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek gyermekük 2020. szeptember 1. és december 31. között született, hogy a bölcsődékbe jelentkezzenek elsősorban. Óvodai felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerülhet sor a szabad férőhelyek függvényében.

Kérjük, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.

Az intézmények az Alapító Okiratuk alapján fogadják az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: enyhén hallássérült, mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)

Ha a szülő/törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába kívánja a gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével elektronikus úton, telefonon vagy személyesen - az általa választott óvoda vezetője 2023. április 22-ig fogadja.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek rendszeres óvodába járással, az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát kötelessége az óvodai nevelésben részt venni ahhoz, hogy óvodáztatási támogatásban részesülhessen.

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt az igazolatlan hiányzás jogkövetkezményeiről.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § Óvodáztatási támogatásra az a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családba fogadó gyám jogosult, aki a kérelmét legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjeszti elő, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. A gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.

KÜLFÖLDÖN ÉLŐ GYERMEKEK BEÍRATÁSA

Óvodaköteles gyermek esetében a Rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az alábbiakban olvasható az Oktatási Hivatal tájékoztatója az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kir/Bejelentes_kulf_kotelezettseg_mo_ujra_202209.pdf

AZ ÓVODÁZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) 493 akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.
(2)494 Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot is. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

ÉRTESÍTÉS A DÖNTÉSRŐL

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2023. június 2. péntek.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban az Nkt.) 37.§ (1-3); 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Ha a gyermeket az óvodába nem íratják be, a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője együttműködik a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági Osztályával. Az Nkt.45.§ (8) A hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a területileg illetékes kötelező felvételt biztosító óvodák, iskolák fenntartói számára. A felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési feladatot ellátó hatóság ellátja az óvodaköteles gyermek és a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.

KÉRELEM

benyújtására vonatkozó szabályok
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre az Nkt. 8. §-ának (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

(2a) * A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

2020. január 1-jétől az Nkt. 45. § (8) bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról szóló121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet15/F. § értelmében az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1b) pontja alapján figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését.

A kérelem letöltése:

https://www.kormanyhivatal.hu/download/7/a2/78000/K%C3%89RELEM%20%C3%B3vodai%20felment%C3%A9s%20enged%C3%A9lyez%C3%A9shez%202023.pdf