photo

KÖZÉRDEKŰ BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

2023. január 26.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 23/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban: Rendelet), Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője közérdekű bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati közérdekű bérlakás bérleti jogának elnyerése céljából.

A megpályázható lakás legfontosabb adatai
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 9/B fszt. 1.
Alapterület 58 m2
Szobaszám 3
Komfortfokozat összkomfortos
Állapot
Lakbér (m2/hó) 1.096, - Ft

A használatba vétel várható időpontja:
elbírálástól számított 30 napon belül

A bérbeadás időtartama:
1 év

I. A lakáspályázaton való részvétel feltételei

1. Közérdekű bérlakás bérbevételére kizárólag nagykorú természetes személy(ek) (továbbiakban Pályázó) pályázathat(nak).
2. A korábbi években az Önkormányzathoz beadott lakásigénylés nem minősül pályázatnak, a jelen lakáspályázaton csak a jelen kiírásnak megfelelően beadott pályázatok tekinthetők érvényesnek.
3. Közérdekű lakásra az a természetes személy pályázhat, aki
a) önkormányzati költségvetési szerv alkalmazottja,
b) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság alkalmazottja vagy
c) a város közigazgatási területén foglalkoztatott, közfeladatot ellátó személy.
4. A pályázathoz csatolni kell a munkáltató támogató nyilatkozatát.

II. Kizáró feltételek

A lakáspályázaton nem vehet részt, illetve a pályázatát érvénytelennek kell tekinteni akkor, ha a Pályázó:
a) a fővárosban vagy Szigetszentmiklós 40 km-es körzetén belül rendelkezik lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal
b) önkormányzati lakásban bérlő, bérlőtárs vagy a lakásbérlővel együtt élő közeli hozzátartozó,
c) 5 éven belül önkényes lakásfoglaló volt,
d) helyi adótartozása van, illetve a bérbeadóval perben áll vagy
e) valótlan adatot közölt.

III. A pályázatok benyújtása és elbírálása

1. A pályázatok benyújtása:
 • • A pályázatokat kizárólag az erre a célra szolgáló „Adatlap a közérdekű bérlakáspályázat benyújtásához” című nyomtatványon lehet benyújtani.
 • • Nyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal Portáján (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) ügyfélfogadási időben (hétfő-péntek: 8.00-19.00), a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájában (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. fszt. 110.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00-18.00, szerda: 08.00-12.00), valamint a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ Gyári út 21. sz. alatti épületében.
 • • A pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap letölthető a www.szigetszentmiklos.hu internetes oldalról is. (Lentebb a mellékleteknél)
 • • A pályázat benyújtásának módja: e-mailen a varoshaza@szigetszentmiklos.hu címre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve postai úton a 2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2. címre, kérjük a borítékra/tárgyba ráírni: „Közérdekű bérlakás-pályázat – Szent Miklós útja 9/B fszt. 1.”
 • • A pályázati adatlapok benyújtásának határideje: 2023. február 15., 23:59 óra.
 • Figyelem: határidőn túli pályázati adatlapokat az Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája nem fogad el, a hiányos pályázatok benyújtóit a hiányok pótlására egy alkalommal írásban felszólítja.
 •  
2. A Pályázók által kötelezően benyújtandó mellékletek:
 • • A Pályázóknak a pályázatukat az e pályázati felhívás III/1. pontja szerinti „Adatlap a közérdekű bérlakás-pályázat benyújtásához” című nyomtatványon kell megtenniük.
 • • A benyújtott pályázatok elbírálásához a Pályázó köteles mellékletként csatolni az adatlaphoz tartozó nyilatkozatokat (1(A-B) sz., 2 – 4. sz.), valamint a
 • • munkáltató támogató nyilatkozatát
Figyelem: Minden csatolt nyilatkozat kötelezően kitöltendő, ha a pályázóra nem vonatkozik az adott nyilatkozat, akkor azt áthúzással és aláírással szükséges jelezni.

3. A pályázatok elbírálása:
 • • A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságának hatáskörébe tartozik.
 • • A benyújtott pályázatok hiánytalan kitöltését és a kötelező mellékletek meglétét a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája ellenőrzi a pályázatok beérkezésének sorrendjében.
 • • A hiányos pályázatok benyújtóit a hiányok pótlására a Hivatal egy alkalommal, írásban, határidő megjelölésével felszólítja. Bizottsági döntésre előterjeszteni csak a hiánytalan pályázatokat lehet. Azt a pályázatot, amely a szükséges adatokat és mellékleteket a hiánypótlást követően sem tartalmazza, érvénytelennek kell tekinteni.
• Érvénytelen a pályázat, ha
 • - határidőn túl nyújtották be,
 • - nem vagy hiányosan tartalmazza a pályázati kiírásban megjelölt adatokat, és a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a pályázó nem tett eleget,
 • - a pályázat nem felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek,
 • - a pályázóval szemben a Rendelet 9. §-a szerinti kizáró ok áll fenn, vagy
 • - a pályázó valótlan adatot közölt vagy valós adatokat elhallgatott ezzel megtévesztve az elbírálót.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A hiánypótlási felhívás közlésének módja: a pályázatban megadott e-mail vagy levelezési cím
2. Az eredmény közlésének módja: a pályázatban megadott e-mail vagy levelezési cím
3. A Képviselő-testület Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek minősítse a pályázatot és egyik pályázóval se kössön szerződést.
4. A pályázattal kapcsolatban, annak kiírása után és az ajánlatok benyújtásának határidejéig a Városüzemeltetési Irodán (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. fszt. 110.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00-18.00, szerda: 08.00-12.00,) +3624/505-628, gombos.kata@szigetszentmiklos.hu lehet felvilágosítást kérni.

Szigetszentmiklós, 2023. január

Tisztelettel:

dr. Szilágyi Anita

jegyző

Mellékletek:
- A pályázati kiírás eredeti, aláírt változata
- Adatkezelési tájékoztató_közérdekű bérlakás pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelésről
- Adatlap a közérdekű bárlakás pályázat benyújtásához
- Nyilatkozatok