photo

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖNSZERVEZŐDŐ, ÖNTEVÉKENY SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETRE, KULTURÁLIS KERETRE ÉS SZABADIDŐSPORT KERETRE

2024. március 29.
Közérdekű híreink Pályázatok, támogatások
A nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak azon nyilvántartásba vett civil szervezetek és egyházak, melyek tevékenységüket Szigetszentmiklós városban fejtik ki. A támogatás nyújtása, a támogatási szerződések megkötése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésein alapul.
 
A pályázat kiírója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
I. Támogatási célok: 
 
A pályázat célja a szervezetek alapszabályában meghatározott célok megvalósításának támogatása. A szervezetek három témájú keretből pályázhatnak:
 
1. A szervezet működéséhez, eszközfejlesztéséhez, beruházáshoz, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítéséhez lehetőség van pályázni Önszerveződő, Öntevékeny szervezetek támogatási keretében. 
 
2. Programszerű kulturális rendezvények szervezése céljából, mely elősegíti a közösségi élet hatékonyabb működését és a szervezetek egymás közötti összefogását, valamint a településen jelentős művészeti események, kiadványok, kiállítások megvalósítására pályázni lehet Kulturális keretben
 
3. Szabadidősport tevékenység végzése, csoportsport kialakítása és a mozgás gazdag életmód elősegítése, tömegsport népszerűsítésének megvalósítására pályázni lehet Szabadidősport keret témakiírásban. Szabadidősport keretre nem pályázhat azon sportszervezet, amely versenysport támogatásban részesült a 2023. július 1- 2024. június 30. közötti időszakban. Magánszemélyek nem pályázhatnak.
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázó programjaiból meghatározza, mely programelemekre fordítható a támogatás.
 
A szervezetek maximum két keretre nyújthatnak be pályázatot. Működési és eszközfejlesztési, beruházási költség kizárólag az „Önszerveződő, öntevékeny szervezetek támogatásokból finanszírozható a támogatott összeg 50%-ig, de maximum 150.000 Ft összegig. Felhívjuk a figyelmet, hogy bérre és tiszteletdíjra támogatás nem nyújtható és nem számolható el. Alapítványok működési költségek támogatására nem pályázhatnak.
 
A pályázati program megvalósítási határideje: 2024. január 01.- december 31.
 
II. Pályázók köre: 
A pályázatokon azon szervezetek vehetnek részt, akik Szigetszentmiklós városában fejtik ki tevékenységüket és székhelyük is Szigetszentmiklósra van bejegyezve. Választott vezetőségük és hiteles nyilvántartásba bejegyzett tagságuk van. Bizonyíthatóan legalább egy éve működnek, hitelesített pénzügyi nyilvántartást vezetnek, illetve az előző évben kapott önkormányzati támogatással a megállapodásban meghatározott határidőig elszámoltak, nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozásuk.
A szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó civil szervezet a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § -ban foglaltaknak megfelelően a 2023. évi éves beszámolóját letétbe helyezte és igazolta.
A pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, melynek tisztviselője, tagja, alkalmazottja vagy megbízottja - tekintet nélkül a büntethetőség esetleges elévülésére, a büntetett előélethez fűződő hátrányok megszűnésére vagy az alóli mentesülésre, esetleges kegyelemre - 18 éven aluli személy sérelmére bűncselekményt vagy szabálysértést követett el és emiatt jogerősen elítélték, vagy ilyen bűncselekmény vagy szabálysértés miatt folyt ellene eljárás, és azért mentették fel, mert nem volt bizonyított a bűncselekmény elkövetése vagy az, hogy a bűncselekményt a vádlott követte el.
 
A pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, melynek vonatkozásában bármely fórumon jogerősen megállapításra került, hogy nem tartotta be maradéktalanul a gyermekek védelméről szóló jogszabályokban foglaltakat.
A szerződéskötéskor fentiekről a szervezet köteles nyilatkozatot tenni.
 
Nem jogosult támogatásra az a pályázó, aki a pályázathoz a hiánypótlásra történő felhívás ellenére sem vagy hiányosan csatolta a kötelező mellékleteket, valamint akinél a megpályázott tevékenység nem illeszthető a pályázati kiíráshoz. A szervezetek csak az alapszabályukban meghatározott célok megvalósítására nyújthatnak be pályázatot, kérhetnek támogatást. 
Magánszemélyek, sportegyesületek, nem pályázhatnak. 
 
III. Pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30. kedd 12.00 óra
 
IV. A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázat postai úton (postai bélyegző legkésőbbi időpontja: 2023.04.30.), személyesen vagy elektronikusan (aláírt eredeti dokumentumok csatolásával), nyújtható be a megjelölt határidőig.
A pályázatot egy példányban a Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) címére kell megküldeni, vagy a Polgármesteri Hivatal főportáján kell leadni a pályázó nevével és a pályázott keret megnevezéssel ellátott zárt borítékban, vagy elektronikus úton a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címre kell elküldeni.
 
A pályázati adatlap igényelhető a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.szigetszentmiklos.hu internetes honlapról.

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, a meghatározott mellékletek benyújtásával lehet.

V. Hiánypótlás:
Amennyiben a kiíró a beérkezett pályázati adatlap hiánytalan kitöltése formai megfelelősségének, a szükséges mellékletek meglétének vizsgálatakor hiányosságot tapasztal, egy alkalommal – határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel a pályázót. Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlás elmulasztása vagy határidőn túl történő teljesítése a pályázat mérlegelés nélküli elutasítását eredményezi.

VI. Támogatás formája:
A pályázat nyílt, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatási összeg folyósítása egy vagy több részletben történik. A pályázat benyújtásának nem feltétele saját forrás biztosítása.
 
VII. Elszámolás:
A támogatás elszámolásához mellékletként csatolni kell a megjelentetett kiadványokat, plakátokat, (ha van) éremtáblázatot. A pályázatokhoz kapcsolódó elszámolást külön űrlapon, a szerződés mellékleteként meghatározott feltételek szerint kell majd elkészíteni.
 
VIII. A pályázatok elbírálása, értékelési szempontok:
A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb 2024. július 30. 

Értékelési szempontok:
- Szakmai tartalom 
- Támogatással érintett személyek száma, elérés- célcsoport
- Támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva
- Közérdek/ közcél
- Partnerség/ együttműködés
- Szubjektív szempontok (események gyakorisága, szakmai felkészültség, eredményesség, egyéni fejlődés mértéke)
- Előélet (évek óta Szigetszentmiklós hagyományos egyesülete, szervezete folyamatosan működik és törekszik a mind jobb szakmai eredmények felmutatására).
- Elszámolási morál
 
Az önkormányzat a támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül honlapján (www.szigetszentmiklos.hu) közzéteszi a támogatott szervezetek nevét.
 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által kiírt pályázat támogatási keretei a 2024. évi költségvetésben kerültek meghatározásra.
 
Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázókkal Szigetszentmiklós Város Önkormányzata támogatási szerződést köt, ezt követően a szerződésben foglaltak szerint az elnyert támogatási összeg kifizetése a szerződésben rögzített feltételek szerint a pályázó részére átutalás útján történik.
 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Nemzetközi, civil kapcsolatok és sport ügyintézőjétől a 24/505-573-as telefonszámon, valamint a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.
 
 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete