photo

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet Sportszervezetek részére

2022. augusztus 24.
1. Pályázati feltételek:
A nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak azon nyilvántartásba vett sporttevékenységet végző sportegyesületek, melyek tevékenységüket Szigetszentmiklós városában fejtik ki. Az éves önkormányzati támogatási keretekből biztosított pályázat célja a működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
A támogatás nyújtása, a támogatási szerződések megkötése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésein alapul.
Pályázni a pályázati adatlapon, a meghatározott mellékletek benyújtásával lehet.
A pályázat nyílt, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatási összeg folyósítása két részletben, előfinanszírozásként történik
A pályázat kiírója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Pályázható keretek:
- Sportszervezetek támogatási keret/ versenysport keret
- ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja keret

2. Pályázók köre:
A pályázatban azon egyesületek vehetnek részt, akik a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartoznak, a bíróság 2020. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Szigetszentmiklós városában fejtik ki. Működési területük, székhelyük és telephelyük Szigetszentmiklósra van bejegyezve, választott vezetőségük és hiteles nyilvántartásba bejegyzett tagságuk van, bizonyíthatóan legalább egy éve működnek, hitelesített pénzügyi nyilvántartást vezetnek, továbbá, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § -ban foglaltaknak megfelelően a szervezet 2021 évi beszámolóját letétbe helyezte és igazolta.

Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet:
a) aki a korábban nyújtott önkormányzati támogatást a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint használta fel.
b) amely szervezettel szemben a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény (továbbiakban Knyt.). 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezi;
c) amely szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati adótartozása van, bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
d) aki nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
e) amely szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerve vagy gazdasági társasága felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
f) a szervezetet a bíróság 2020. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,

3. Pályázati célok:
A szervezetek csak az alapszabályukban meghatározott célok megvalósítására nyújthatnak be pályázatot.
Jelen pályázat keretében támogatás azon sportszervezetek részére biztosítható, akik szakszövetséghez bejegyzett módon igazolhatóan versenytevékenységet folytatnak. Versenysport támogatás terhére olyan eszközbeszerzés/ beruházás támogatható, amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszámot elérő, vagy biztonságosabb lehetőség nyílik sportolásra, testmozgásra.
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázó programjaiból meghatározza, mely programelemekre fordítható a támogatás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy bérre, tiszteletdíjra és megbízási díjra támogatás nem nyújtható.

4. A pályázati program megvalósítási határideje: 2022. július 01.- 2023. június 30.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 16. 12 óra

5. A pályázat benyújtásának módja:
Pályázati Adatlap igényelhető és leadható a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címen, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szigetszentmiklos.hu). A pályázat postai úton (postai bélyegző legkésőbbi időpontja: 2022.09.16.), személyesen vagy elektronikusan (aláírt eredeti dokumentumok csatolásával), nyújtható be a megjelölt határidőig.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
- az adatlapon megjelölt mellékleteket,
- igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről (4.sz. melléklet)
- nyilatkozat a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (5.sz. melléklet)
- a 2022. évi/ 2023. évi programterv és programonkénti, illetve kiadási jogcímenkénti (pl. tárgyi eszköz, nyomdai ktsg.) részletes költségvetés,
- nyilvántartott tagok száma-adatlapon feltüntve
- szakszövetségi igazolás,
- utánpótlás helyzetéről szóló elemzés, ifjúsági- és serdülő korosztállyal való foglalkozás.

6. Hiánypótlás:
Amennyiben a kiíró a beérkezett pályázati adatlap hiánytalan kitöltésének formai megfelelőségének, a szükséges mellékletek meglétének vizsgálatakor hiányosságot tapasztal, egy alkalommal – határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel a pályázót. Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlás elmulasztása vagy határidőn túl történő teljesítése esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

7. A pályázatok elbírálása, értékelési szempontok:
A beérkezett pályázatok elbírálásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt legkésőbb 2022. december 30-ig.

Értékelési szempontok:
- Szakmai tartalom (különösen: kiemelkedő eredményt elért szigetszentmiklósi sportolót nevelnek, valamint gondoskodnak az utánpótlás-nevelésről, tehetséggondozásról)
- Támogatással érintett személyek száma, elérés- célcsoport
- Támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva
- Közérdek/ közcél
- Partnerség/ együttműködés
- Szubjektív szempontok (események gyakorisága, szakmai felkészültség, eredményesség, egyéni fejlődés mértéke)
- Előélet (évek óta Szigetszentmiklós hagyományos egyesülete, szervezete folyamatosan működik és törekszik a mind jobb szakmai eredmények felmutatására).
- Versenyek szervezése

Az önkormányzat a támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül honlapján (www.szigetszentmiklos.hu) közzéteszi a támogatott szervezetek nevét.

Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázókkal Szigetszentmiklós Város Önkormányzata támogatási szerződést köt, ezt követően a szerződésben foglaltak szerint az elnyert támogatási összeg kifizetése a szerződésben rögzített feltételek szerint a pályázó részére átutalás útján történik
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van, illetve amennyiben nem nyújtotta be a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat.

A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja.
A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve - Szigetszentmiklós Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.


A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Nemzetközi, civil kapcsolatok és sport ügyintézőjétől a 24/505-573-as telefonszámon, valamint a palyazat@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.

Mellékletek:
- PÁLYÁZATI ADATLAP - Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának ÁJTI RENDEZVÉNYCSARNOK KEDVEZMÉNYES BÉRLETI DÍJA keretéből 2022/2023 támogatás elnyerésére
- PÁLYÁZATI ADATLAP - Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Versenysport keretéből 2022/2023 támogatás elnyerésére
- 4. számú melléklet: Igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének
való megfelelésről
- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat