photo

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi munkakör betöltésére.

2022. május 2.
Pályázatok, támogatások

Ellátandó települések száma: egy településrész

Ellátandó lakosságszám: 1401 fő, területi ellátási kötelezettséggel

A jogviszony időtartama, jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas), vagy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény szerinti jogviszony.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 166. szám alatti, bérelt önkormányzati orvosi rendelő.

Ellátandó feladatok:

Szigetszentmiklós Város új, 12. számú háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés/alkalmazotti jogviszony esetén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés/az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.

Pályázati feltételek:

 • - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
 • - büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • - egészségügyi alkalmasság
 • - Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalat, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a praxis vállalkozói formában/az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony szerint történő működtetéséről,
 • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony esetén munkáltatói nyilatkozatok,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 06.

A pályázat elbírálásának rendje, határideje:

A pályázatot a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezi, és a pályázati határidő leteltét követően a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. - lezárt borítékban.
 • A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Erika nyújt a 06-24-505-591-es telefonszámon.