photo

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

2022. szeptember 16.
Közérdekű híreink Pályázatok, támogatások

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 23/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban: Rendelet), Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője szociális bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati szociális bérlakás bérleti jogának elnyerése céljából.

A megpályázható lakás legfontosabb adatai
Cím 2310 Szigetszentmiklós, József A. u. 4/B III/2.
Alapterület 34 m2
Szobaszám 1
Komfortfokozat komfortos
Állapot felújított
Lakbér m2/hó 419,- Ft
A bérbeadás időtartama: 1 év
I. A lakáspályázaton való részvétel feltételei
1. Szociális bérlakás bérbevételére kizárólag nagykorú természetes személy(ek) (továbbiakban Pályázó) pályázathat(nak).
2. A korábbi években az Önkormányzathoz beadott lakásigénylés nem minősül pályázatnak, a jelen lakáspályázaton csak a jelen kiírásnak megfelelően beadott pályázatok tekinthetők érvényesnek.
3. Szociális, jövedelmi és vagyoni helyzet alapján – pályázat útján – a lakást bérbe adni
annak a Pályázónak lehet:
a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét (2022-ben ez bruttó 200.000, - Ft),
b) akinek családja nem rendelkezik az Sztv. 4. § b) pontja szerinti olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszázötvenszeresét meghaladja (2022-ben ez 7.125.000, – Ft),
c) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül
- nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében,
- a lakását a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra.

II. Kizáró feltételek
A lakáspályázaton nem vehet részt, illetve a pályázatát érvénytelennek kell tekinteni akkor, ha a Pályázó:
a) az ország területén bárhol rendelkezik lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal,
b) aki önkormányzati lakásban bérlő, bérlőtárs vagy a lakásbérlővel együtt élő közeli hozzátartozó,
c) 5 éven belül önkényes lakásfoglaló volt,
d) helyi adótartozása van, illetve a bérbeadóval perben áll vagy
e) valótlan adatot közölt.


III. A pályázatok benyújtása és elbírálása
1. A pályázatok benyújtása:
• A pályázatokat kizárólag az erre a célra szolgáló „Adatlap a szociális bérlakáspályázat benyújtásához” című nyomtatványon lehet benyújtani.
• Nyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal Portáján (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) ügyfélfogadási időben (hétfő-péntek: 8.00-19.00), valamint a Pol-gármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájában (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. fszt. 110.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00-18.00, szerda: 08.00-12.00).
• A pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap letölthető a www.szigetszentmiklos.hu internetes oldalról is.
• A pályázat benyújtásának módja: e-mailen a varoshaza@szigetszentmiklos.hu címre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve postai úton a 2310 Sziget-szentmiklós Kossuth L. u. 2. címre, kérjük a borítékra/tárgyba ráírni: „Szociális bérlakás-pályázat – József A. u. 4/B III/2.”
• A pályázati adatlapok benyújtásának határideje: 2022. október 5., 23:59 óra.
Figyelem: határidőn túli pályázati adatlapokat az Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája nem fogad el, a hiányos pályázatok benyújtóit a hiányok pótlására egy alkalommal írásban felszólítja.
2. A Pályázók által kötelezően benyújtandó mellékletek:
• A Pályázóknak a pályázatukat az e pályázati felhívás III/1. pontja szerinti „Adatlap a szociális bérlakás-pályázat benyújtásához” című nyomtatványon kell megtenniük.
• A benyújtott pályázatok elbírálásához a Pályázó köteles mellékletként az adatlaphoz tartozó nyilatkozatokat (1(A-B) sz., 2 – 6. sz.), valamint a bankszámlakivonatokat és a havi nettó jövedelem kiszámításához az alábbiakban meghatározott igazolásokat benyújtani:
o A havi nettó jövedelem kiszámításához az alábbi dokumentumokat kell kötelezően benyújtani:
 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző három havi folyószámla kivonat másolata,
 nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat,
 nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat másolata,
 munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás összegéről szóló – a kérelem benyújtását megelőző három havi – csekkszelvény, vagy folyószámlakivonat másolata,
 a gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) igazolása,
 egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) igazolása.
Figyelem: Minden csatolt nyilatkozat kötelezően kitöltendő (kivéve 6. sz.), ha a pályázóra nem vonatkozik az adott nyilatkozat, akkor azt áthúzással és aláírással szükséges jelezni.
3. A pályázatok elbírálása:
• A benyújtott pályázatok hiánytalan kitöltését és a kötelező mellékletek meglétét a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája ellenőrzi a pályázatok beérkezésének sorrendjében.
• A hiányos pályázatok benyújtóit a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája a hiányok pótlására egy alkalommal, írásban, határidő megjelölésével felszólítja. Előterjeszteni csak a hiánytalan pályázatokat lehet. Azt a pályázatot, amely a szükséges adatokat és mellékleteket a hiánypótlást követően sem tartalmazza, érvénytelennek kell tekinteni.
• A pályázat benyújtásának lejártát követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája előterjesztése alapján a pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Szociális és Egészégügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik
• Érvénytelen a pályázat, ha
- határidőn túl nyújtották be,
- nem vagy hiányosan tartalmazza a pályázati kiírásban megjelölt adatokat, és a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a pályázó nem tett eleget,
- a pályázat nem felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek,
- a pályázóval szemben a Rendelet 9. §-a szerinti kizáró ok áll fenn, vagy
- a pályázó valótlan adatot közölt vagy valós adatokat elhallgatott ezzel megtévesztve az elbírálót.

IV. Egyéb rendelkezések
1. A hiánypótlási felhívás közlésének módja: a pályázatban megadott e-mail és levelezési cím
2. Az eredmény közlésének módja: a pályázatban megadott e-mail és levelezési cím
3. A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek minősítse a pályázatot és egyik pályázóval se kössön szerződést.
4. A pályázattal kapcsolatban, annak kiírása után és az ajánlatok benyújtásának határide-jéig a Városüzemeltetési Irodán (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. fszt. 110.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00-18.00, szerda: 08.00-12.00,) Bereczné Gombos Kata városüzemeltetési irodavezető, +3624/505-628, gombos.kata@szigetszentmiklos.hu lehet felvilágosítást kérni.
Szigetszentmiklós, 2022. szeptember …
Tisztelettel:dr. Szilágyi Anita
jegyző

Adatlap szociális bérlakás benyújtásához
Nyilatkozatok és munkáltatói jövedelemigazolás
Adatkezelési tájékoztató