photo

Tájékoztató talajvízkút fennmaradási engedélyes eljáráshoz

2023. március 29.
Közérdekű híreink
Tájékoztató talajvízkút fennmaradási engedélyes eljáráshoz

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- nem esik vízbázis védőterületére, védőidomára (nincs hidrogeológiai A, B, C övezetben)
- kizárólag talajvízkészletet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- a kitermelt vízmennyiség nem haladja meg éves szinten az 500 m3-t,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
- magánszemély háztartási vízigényét vagy házi ivóvízigényét kielégítését szolgálja,
- nem gazdasági célú vízigény.

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:
• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
• a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése (147/2010. (IV. 29.) Korm. r.),

Szigetszentmiklós vonatkozásában a fentiek együttes teljesülése esetén jár el Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatalának Jegyzője. Minden más esetben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (1081 Budapest, Dologház u. 1., tel. szám: 06-1/459-2476) rendelkezik hatáskörrel.

A talajvízkút üzemeltetési/fennmaradási engedélyes eljáráshoz benyújtandó dokumentumok:
• A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja alapján készült - Talajvízkút vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem 1 példányban, melyhez csatolni kell:
• fényképfelvétel a kútról és környezetéről,
• ivóvízcélú felhasználás esetén: vízminőség-vizsgálat eredménye (1 hónapnál nem régebbi akkreditált laboratóriumi vízminta; egyedi kútra szükséges kérni, bakteriológiára és kémiára vonatkozóan)
• amennyiben keletkezik szennyvíz, úgy annak elhelyezésével kapcsolatban nyilatkozat a zárt szennyvíztárolásról
• tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos, vagy több tulajdonos is van
• fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki *
a) * az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint
b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.)

Ásott és vert kutak megléte esetén a Kútr. 13. § (2) bekezdése alapján nem szükséges az Országos Képzési Jegyzék szerinti vízkútfúró szakember nyilatkozata.

Az eljárás illetékmentes.

Aki a meglévő, de üzemeltetési/fennmaradási engedéllyel nem rendelkező talajvízkút fennmaradását 2023. december 31-ig a hatóságnál kérelmezi, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

A kérelem nyomtatvány a https://szigetszentmiklos.hu/nyomtatvanyok/altalanos-igazgatasi-iroda útvonalon megtalálható, letölthető.

Kérelem benyújtása:
• elektronikus úton e-papíron Szigetszentmiklós Önkormányzatát kiválasztva a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon vagy a hatosag@szigetszentmiklos.hu e-mail címre,
• postai úton a 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40. címre feladva,
• személyesen ügyfélfogadási időben (H: 13:00-18:00, SZ: 8:00-12:00 és 13:00-16:00. P: 8:00-12:00) a Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. szám alatt, ügyfélfogadási időn kívül a Kossuth Lajos utcai postaládába helyezve.


dr. Szilágyi Anita
jegyző