photo

Vállalkozók figyelem!

2021. január 8.
Közérdekű híreink Projekt információk

Tisztelt Ajánlattevő!

 

Az előírt monitoring feladatokhoz kapcsolódó jelentéskészítési feladatok elvégzése:

Nyertes ajánlattévő feladata a Hatóságok által előírt és határozatban foglalt, Szigetszentmiklós város közigazgatási területére vonatkozó, monitoring kötelezettséggel érintett területeken történő akkreditált mintavételeket követő, mérési jegyzőkönyvek alapján jelentések elkészítése.

Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a jelentéskészítési feladatokat megelőző, monitoring mintavételi és laboratóriumi kiértékelési feladatokat egy külön beszerzés keretében szerződött szakcég fogja elvégezni. Az így keletkező laboratóriumi jegyzőkönyveket a szakcég megküldi a jelen beszerzésben Nyertes ajánlattevő részére.

 

Melléklet:

1.sz. melléklet: 2021. évi jelentéskészítési feladatok ellátása - határozatok jegyzéke

2.sz. melléklet: nyilatkozat a hatósági határozatok kikéréséhez

3.sz. melléklet: nyilatkozatminták ajánlatok benyújtásához

 

Területi tagolás (lsd. 1. sz. melléklet szerint):

-          Bucka-tó környezete

-          Taksony, Széles út 015/11 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó környezete

-          A 10855 hrsz.-ú ingatlanon lévő „Kapcsos" bányató

-          Szebeni út

-          Ádám Jenő többcélú intézmény

-          Gyártelep HÉV megálló melletti P+R és B+R parkolók

-          Temesvári utca

-          A 0127/30 hrsz.-ú ingatlanon lévő „Kavicsos" bányató

Az ajánlat benyújtásának feltétele az 1. sz. mellékletben szereplő határozatok megismerése, melyeket a jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatminta dornbach.adam@szigetszentmiklos.hu email címre történő megküldésével, elektronikus úton kérhet ki az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően. Kérjük, a fent megjelölt nyilatkozat eredeti példányát az ajánlatához is csatolni szíveskedjen.

Az ajánlattevőnek a fenti feladatok ellátásán túl az alábbiakat kell szerződésben vállalnia:

-          egy esetleges év közbeni a monitorozásokat előíró hatósági határozatmódosítással a kötelezések változhatnak, ezáltal tehát a szerződéses feladatok is módosulhatnak, melyet nyertes ajánlattevő előzetes egyeztetést és szerződésmódosítást követően köteles elvégezni,

-          év közben érkező adott évre kötelezettséget tartalmazó hatósági határozatok szerinti jelentéskészítési feladatok végrehajtása, melyet nyertes ajánlattevő előzetes egyeztetést és szerződésmódosítást követően köteles elvégezni,

-          nyertes ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy az összes határozatot áttekintette, a szerződés aláírásával vállalja, hogy a kötelezően előírt jelentéskészítési feladatokat maradéktalanul elvégzi.

-          nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a jelentéseket a határozatokban előírt leadási határidő előtt 3 munkanappal átnézésre megküldi Megrendelő részére, majd Megrendelő visszaigazolását követően határidőre beküldi az illetékes Hatóság részére. A Kavicsos-tó tekintetében 2021. július 20-ig és 2021. december 20-ig adja le a jelentéseket a Megrendelő részére.

-          késedelmi kötbér: a szerződött feladattal összefüggő késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen megkezdett nap után napi 1,0 %. A késedelmi kötbér számítási alapja a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás összege. A késedelmi kötbér összegének felső határa 20 (húsz) naptári napra eső késedelmi kötbér összege, azaz 20 (húsz) százalék. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

-          meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a Nyertes Ajánlattevő a felelős, vagy ha a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen, ha ajánlattevő az árajánlatban vállalt tevékenységeket legalább 20 napig nem látja el vagy késedelembe esik. Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás összegének 20 %-a.

-          Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával vállalja, hogy nyertessége esetén legalább a szerződés időtartamára a végzett tevékenysége szerinti általános felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

 

Az ajánlatnak szerződéskötéstől egy évig terjedő időszakra kell vonatkoznia, az árakat területekre bontva tételesen forintban kell megadni, a számlázás alapegységei a területek, mely a benyújtott munkaigazolások alapján kiállított teljesítési igazolás birtokában történik.

 

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:

Kérem, hogy szíveskedjen ajánlata

-          részeként nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint 30 nap,

-          benyújtásával egyidejűleg megküldeni a köztartozásmentességéről szóló nyilatkozatát, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,

-          benyújtásával egyidejűleg az ajánlatot aláíró személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban benyújtani egyszerű másolatban,

-          részeként nyilatkozatot benyújtani a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb jelentéskészítési tevékenységre vonatkozó referenciáiról. A referencia igazolás/nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen); a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés mennyisége; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás megküldését/közzétételét megelőző 5 évben befejezett referencia.

-          részeként csatolnia kell annak a szakembernek a megnevezését, végzettsége vagy képzettsége ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakember rendelkezésre állása a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával igazolandó.

-          részeként csatolni szükséges a „Nyilatkozat a hatósági határozatok kikéréséhez" című, cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozatot

-          részeként nyilatkozatot benyújtani, hogy a határozatokat megismerte

 

Alkalmassági minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

o   nem rendelkezik az elmúlt 5 év időszakában éves szinten legalább 3 db csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyre vonatkozó és legalább 1 db kármentesítési monitoring + FAVI adatszolgáltatásra vonatkozó jelentéskészítési tevékenységről szóló referenciával.

o   nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú szakirányú mérnök végzettségű szakemberrel.

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozó a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét (melyre ez esetben köteles alvállalkozó), amely biztosítja az előírt alkalmassági minimumkövetelményekben elvártakat.

 

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

 

Ajánlattevő ajánlat benyújtásával kijelenti, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik. Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

 

Értékelési szempont: a legkedvezőbb ajánlati ár. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét veszi figyelembe!

 

Kérjük szíves ajánlatát a csatolt árazatlan költségvetésben szereplő tételek díjának meghatározásával (nettó ár +ÁFA feltüntetésével, az ÁFA tartalom megjelölésével), továbbá a fent megjelölt feltételek figyelembevételével - a kiírt határidőn belül - megküldeni szíveskedjen!

 

Munka elvégzésének időtartama: szerződéskötéstől számított egy év. Részteljesítési határidő: Helyszínenként különböző, a hatósági határozatokban előírt határidők, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, az azt követő 1. munkanap

 

Fizetési feltételek: A szerződés egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási szerződés. A nyertes Ajánlattevő területenként vagy több területet összevonva, a benyújtott munkaigazolások alapján kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult számla benyújtására. A fizetés a teljesítés igazolás alapján kiállított számla szerint történik, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.

 

Az ajánlatadáshoz felmerülő műszaki részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban dornbach.adam@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

 

Az ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, papír alapon 1 db eredeti példányban összefűzve, zárt és sértetlen borítékban a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) főbejáratánál lévő postaládába kell bedobni 2021. január 18-án 9:00 óráig. A zárt borítékon fel kell tüntetni a következőket: Beszerzési ajánlat - "2021. évi hatósági előírások szerinti jelentéskészítési feladatok ellátása Szigetszentmiklós városban" - Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!

 

Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.

 

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (a hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

 

Tisztelettel:

Nagy János

polgármester

 

Szigetszentmiklós, 2021. január 07.