Meghatalmazás

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha a meghatalmazást az adózó nem a (2) bekezdés szerinti felületen adta – köteles igazolni.

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Meghatalmazást elektronikusan az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeren keresztül, a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján elektronikusan hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva lehet tenni.

Meghatalmazás

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-D

Varga Ildikó

24/505604

E-H

Zupkáné Török Ildikó

24/505526

I-M

Tarnainé Pósa Andrea

24/505608

N-S

Nagyszeginé Dávid Gabriella

24/505616

Sz-Zs

Piróth Sándorné

24/505511