Talajterhelési díj

Talajterhelési díjat kell fizetni annak a fogyasztóknak/ingatlan tulajdonosnak, aki a közcsatornára 2019.12.31-ig nem kötött rá. (Kivéve, ha az utcában a közcsatorna nincs kiépítve.)

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, aki a közcsatornára 2019. december 31. napjáig ráköt.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 26.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 20/2011. (VI.30.) számú (továbbiakban Régi Önk. rendelet) valamint a 2021.07.03-tól hatályos 13/2021. (VII.02) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban Önk. rendelet) a következőket rendelte el:

Az Önkormányzati rendeletek alapján a talajterhelési díj mértéke 1200 Ft/ m3 egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított 3,0 területérzékenységi szorzó alapján Szigetszentmiklós város közigazgatási területére 3600 Ft/m3.

Az Önk. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

Az Önk. rendelet 6. §-a szerint a kibocsátók 2021. december 31. napjáig díjkedvezményben részesülnek, mely szerint a talajterhelési díj 30 %-át kötelesek megfizetni azzal, hogy a ténylegesen fizetendő talajterhelési díj összegéből az 50.000,-Ft-ot meghaladó részt nem kell megfizetni.

Az Önk. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2020-2021. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól mentesül az a kibocsátó, aki a közcsatornára, önhibáján kívül nem tudott rákötni és ezt hitelt érdemlően igazolja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a rákötést 2021. december 31. napjáig elvégzi.

Az Önk. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az a kibocsátó, aki az (1) bekezdésben meghatározott határidő elteltéig szennyvízelvezetési szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik, a 2020.-2021. évi talajterhelési díjat egy összegben, a 2021. évre vonatkozó bevalláskor utólag köteles megfizetni.

Az Önk. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltató a tárgyévet követő év február 28. napjáig helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

Az Önk. rendelet 9. § alapján a bevallás és a talajterhelési díj befizetésének elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeire, valamint az ellenőrzésre az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény.


A bevallást az önkormányzati adóhatóság által erre a célra rendszeresített bevallási nyomtatványán kell bevallani és Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 11742252-15393276-03920000 számú talajterhelési díj számlájára kell megfizetni.

Befizetési/Bevallási határidők:

A 2020. évre fizetendő talajterhelési díjról szóló bevallás benyújtása és megfizetésének határideje: 2021. március 31.
A 2021. évre fizetendő talajterhelési díjról szóló bevallás benyújtása és megfizetésének határideje: 2022. március 31.

Ezt követő években a kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.

A talajterhelési díj bevallása önadózás alapján történik.
  •  

Talajterhelési díj

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-D

Szabó Ildikó

24/505601

E-H

Zupkáné Török Ildikó

24/505526

I-L

Tarnainé Pósa Andrea

24/505608

M-Ő

Szirtes Brigitta

24/505625

P-Sz

Nagyszeginé Dávid Gabriella

24/505616

T-Zs

Juhász Ilona

24/505523