Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes üléséről
vsa - 2016. 06. 22.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2016-majus-25i-rendes-uleserol

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület elfogadta a 2016. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítását valamint hatályon kívül helyezte a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló 14/2005.(VI.29.) önkormányzati rendeletét.

Módosult a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló 26/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások lakbérének mértékét illetően, mely 2016. június 1-jén lépett hatályba.

Egészségügyi, kulturális, szociális, intézményi, köznevelési ügyek

A lakihegyi Akácliget Óvoda további 50 férőhellyel való bővítésére való tekintettel döntött a testület a Mocorgó Óvoda és tagóvoda két önálló intézményre történő szétválasztásáról. Az új intézmény neve: Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda.

A Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére nyilvános pályázat kerül kiírásra.

A fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerület szakmai kérésének megfelelően a Képviselő-testület tudomásul vette a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium, a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola, a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola alapfeladatának csökkentését azzal, hogy a fenti oktatási intézmények alapdokumentumaiban törlésre kerül a halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata. Egyúttal a testület felkérte a fenntartót, hogy az új iskolák megépítését követően, azokban az iskolákban, ahol a halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata lehetővé válik a szigetszentmiklósi gyermekek számára, az alapdokumentumok módosításával és a szakmaiság biztosításával tegye lehetővé a gyermekek ellátását a városban.

A Képviselő-testület meghatározta a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát és a maximális csoportlétszám túllépését, eszerint a „Napraforgó" Óvodában 5, a Napraforgó Óvoda „Szivárvány" Tagóvodájában 6, a „Csicsergő" Óvodában 14, a „Mocorgó" Óvodában 12, a Mocorgó Óvoda „Akácliget" Tagóvodájában 5, a „Napsugár" Óvodában 4, a „Pitypang" Óvodában 6 csoport indítható.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülettől 2016. április 30-ig az önkormányzat számlájára beérkezett 1.980.780-Ft térítési és tandíj összegéből a testület a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 1.291.980 Ft-ot, az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 688.800 Ft-ot biztosított.

A Batthyány Kázmér Gimnázium diákönkormányzata részére 100.000 Ft összegű támogatás nyújtott az önkormányzat a 2016. június 15-én megrendezésre kerülő Diáknap lebonyolításához.

Az önkormányzat az idei évben is nyári gyermekétkeztetést biztosít 300 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanuló részére, gyermekenként 8.000 Ft értékű Erzsébet utalvány formájában.

A szigetszentmiklósi szociálisan rászoruló nyugdíjas lakosok részére nyújtott rekreációs üdülés pályázati folyamatának lebonyolítása, megszervezése érdekében az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvánnyal.

Felkérést kapott a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, hogy a 2016. évben megrendezésre kerülő Hősök napja alkalmából ideiglenesen emléktáblát helyezzen el a II. Világháborús civil áldozatok emlékére. Felhatalmazta továbbá a testület a polgármestert, hogy szerezzen be további információkat a II. Világháborús polgári áldozatokról és terjessze az új emlékművel kapcsolatos javaslatát a szakbizottság és a Képviselő-testület elé.

Beruházások, felújítások

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében" című pályázat Kerékpárosbarát fejlesztés c. komponensének keretében benyújtja a Szigetszentmiklós Csepeli út - Lehel utca - Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása című pályázatát valamint a Szigetszentmiklós Gyári út - Mű út - Viola utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása című pályázatát, ez utóbbit konzorciumi formában.

Módosult a 2016. évre tervezett beruházási feladatok finanszírozásához szükséges fejlesztési célú hitel felvételéről, a hitelfelvétel keretében megvalósuló feladatokról, hitel kondícióiról szóló döntés, melynek értelmében az önkormányzat 2016. évben 771.050.000 Ft saját forrású kereskedelmi banki hitelt vesz fel az alábbi feladatok megvalósításához: 16 tantermes általános iskola építéséhez területvásárlásra 95.000.000 Ft-ot, régi szennyvíztelep rekonstrukciójához 70.000.000 Ft-ot, Határ úti szennyvíz csatorna kapacitás bővítéséhez 350.000.000 Ft-ot, városi csapadékvíz hálózat tervezéséhez 126.050.000 Ft-ot, kézilabda edzőcsarnok építéséhez 130.000.000 Ft-ot.

A Képviselő-testület 2016. április 11-ei rendkívüli ülésén döntött arról, hogy indulni kíván a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" című pályázaton a Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola valamint a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola energiahatékonyságának javítási programjával. Tekintettel azonban arra, hogy a Csonka János iskola felmérése során megállapítást nyert, hogy műszaki okokból nincs mód az épület fűtési rendszerének felújítására, így szükségessé vált a testület korábbi döntésének módosítása. A módosító döntés értelmében a pályázaton a Csonka János iskola helyett a Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda energiahatékonyságának javításával kíván indulni a Képviselő-testület.

Határozat született az önkormányzat tulajdonában lévő, Rév sor 104. alatti Csónakház építésével kapcsolatos tervezési munkák megkezdéséről, melyre bruttó 4 500 000 Ft fedezetet biztosított a testület.

Elkészítteti az önkormányzat a Dr. Lengyel Lajos u. 1. szám alatti épületben működő Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülete (SZINE) és a Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament Egyesület (SZIPE) által használt helyiségek belső felújítását, melyhez bruttó 2.500.000 Ft keretösszeget biztosított a testület.

Kiegészítő fedezetet biztosított a Képviselő-testület a Lakihegyi Akácliget tagóvoda bővítés kivitelezésére bruttó 11.865.261- Ft összegben.

A Képviselő-testület támogatta a lakihegyi orvosi rendelőben (Adótorony tér 6.) vizsgálóhelyiség kialakítását a váróterem egy részének leválasztásával, melynek megvalósításához bruttó 550.000 Ft keretösszeget biztosított.

Az I. számú Városi Bölcsőde főzőkonyhájában történt gépészeti javításra bruttó 579.120 Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

Elfogadásra került az Aries Nonprofit Kft., a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft., az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft., a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. (névváltozás előtt: Szigetszentmiklós és Térsége TDM Nonprofit Kft.) 2015. évi mérlegbeszámolója.

Javasolta a Képviselő-testület a Fővárosi Vízművek Zrt. Közgyűlése számára a Társaság 2016. évi üzleti tervének és 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadását.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. taggyűlésén való képviseleten túlmenően a közös tulajdonú üzletrész képviseletére is. A polgármester akadályoztatása esetén a hatáskör gyakorlására dr. Vántsa Botond alpolgármester kapott felhatalmazást.

A 2016-2018. időszakban a helyi idegenforgalmi adóból befolyt bevétel 100 %-a átadásra kerül a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft-nek, melyet a Kft. a társasági szerződésben megfogalmazott célok és tevékenységek érdekében használhat fel.

Az ARIES Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 2016. június 16. napjától 2021. június 15. napjáig tartó határozott időre Szarvas Tibor jelenlegi ügyvezetőt választotta meg a Képviselő-testület.

Közterületek elnevezése

A Szigetszentmiklós 2412/4 hrsz.-ú magánutat Hanga közre nevezte el a Képviselő-testület.

Egyéb ügyek

Elfogadásra került a Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató valamint az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott 250.000 Ft összegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámoló és pénzügyi elszámolás.

A Képviselő-testület támogatta a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének Magyar Tamásné c. r. főtörzszászlós és Kopácsi Ferenc c. r. törzszászlós körzeti megbízottak kinevezésével kapcsolatos döntését.

4.000.000 Ft utólagos fedezetet biztosított a testület a 2016. évben a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt egyes juttatásokra.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a városi kitüntetésekről új rendeletet alkot, ezért határozott arról, hogy 2016. évben nem adományoz „Város Érdemes Pedagógusa" és „Város Érdemes Diákja" díjat.

Döntés született együttműködési megállapodás megkötéséről a Narancsliget Alapítvánnyal egy fő szigetszentmiklósi sajátos nevelési igényű gyermek ellátására vonatkozóan.

További döntések születettek még ingatlan tulajdonjogának rendezésére, a képviselői keretek felhasználására, valamint lakásbérleti szerződés felmondására, jogcím nélküli lakáshasználat megszüntetésére vonatkozóan.