Pályázati felhívás - intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 09. 11.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) Intézményvezető (magasabb vezető)munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas--intezmenyvezeto-magasabb-vezeto-munkakor-betoltesere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1. - 2025. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Költségvetési Intézmény irányítása, a hozzá tartozó intézmények gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Felsőoktatásban szerzett végzettség, - és okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
 • - gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.
 • Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
 • fényképes, szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a szakbizottság, illetve a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra,
 • nyilatkozat arról, hogy a megbízás elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kohautek Evelin részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: , Pest megye, , . . [MB1]

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyagok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázók az eredményekről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2020. szeptember 11.
 • Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala - 2020. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, négy hónap próbaidő kikötésével. A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1-től 2025. december 31-ig szól.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


[MB1]