Vállalkozók figyelem
Media80 - 2020. 09. 11.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé a Kéktó Szabadidőparkban 3 db árnyékoló telepítésére.
Vallalkozok-figyelem

Tisztelt Ajánlattevő!

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tesz közzé 3 db árnyékoló telepítésére a Kéktó Szabadidőparkban a csúszdás játszótéren az alábbi műszaki tartalom alapján:

-          1 db Bonita ZP440 típusú árnyékoló (vagy azzal műszakilag egyenértékű) telepítése a játszótéren belül a kígyó játszóeszköz fölé

-          2 db Bonita ZP220 típusú árnyékoló (vagy azzal műszakilag egyenértékű) telepítése a játszótéren belül 2 db szabadonálló pad fölé

-          árnyékoló rögzítése: acél oszlopok betonágyba rögzítve a termékhez tartozó leírás szerint

-          telepítés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Diófa u. 3. Kéktó Szabadidőpark

 

Az ajánlattevőnek az alábbiakat kell szerződésben vállalnia:

§  Kivitelezési határidő: szerződéskötéstől számított 2 hónap

§  késedelmi kötbér napi 0,5 %. A késedelmi kötbér számítási alapja a szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás összege, mely 20 naptári napot meghaladó késés esetében összesen maximum 10 % lehet, mely a szerződéstől való elállást vonhatja maga után, így az ajánlattevő köteles a késedelmi kötbér mellett meghiúsulási kötbért is fizetni az ajánlatkérőnek.

§  jótállási idő: Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő által elvégzett munka vonatkozásában minimum 24 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap.

§  Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával vállalja, hogy nyertessége esetén legalább a kivitelezés időtartamára általános építés-szerelési biztosítással rendelkezni fog.

 

Kérem, a fentiekről az ajánlatában nyilatkozni szíveskedjen. Szerződéskötés esetén a fentiek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:

Kérem, hogy szíveskedjen ajánlata

§  részeként nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint 30 nap,

§  benyújtásával egyidejűleg megküldeni a köztartozásmentességéről szóló nyilatkozatát, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,

§  benyújtásával egyidejűleg ajánlatához aláírás-mintáját egyszerű másolatban csatolni.

 

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

 

Ajánlattevő ajánlat benyújtásával kijelenti, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik.

 

Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárás nyertese szerződéskötéskor mutassa be az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékébe szerepléséről szóló igazolását.

 

Bírálati szempont: legkedvezőbb ár.

 

Fizetési feltételek: A szerződés egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási szerződés.

A nyertes Ajánlattevő 1 végszámla benyújtására jogosult.

A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a szerződés szerinti összegben nyújtható be. A Vállalkozó akkor jogosult végszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette.

 

Az ajánlatadáshoz felmerülő műszaki részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban a 24/505-628-as telefonszámon vagy a gombos.kata@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

 

Az ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, papír alapon 1 db eredeti példányban összefűzve, zárt és sértetlen borítékban a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) főbejáratánál lévő postaládába kell bedobni 2020. szeptember 21-én 9:00 óráig. A zárt borítékon fel kell tüntetni a következőket: Beszerzési ajánlat - "Játszótér árnyékolása a Kéktó Szabadidőparkban" - Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.