photo

A pedagógusokat köszöntöttük

2022. június 7.
Kultúra

A szigetszentmiklósi óvodákban, iskolákban dolgozó nevelőket, tanítókat, tanárokat, oktatói-nevelői munkát segítőket, az intézmények működését biztosító technikai dolgozókat, és az intézmények vezetőit köszöntöttük ma a Városi Pedagógus Napon. Az Ádám Jenő Általános Iskola hangversenytermében a Napraforgó Néptáncegyüttes tagjai mezőföldi és nagyecsedi táncokat, az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ágazatának diákjai Telemann, Schmitz és Händel darabokat játszottak, valamint felléptek az iskola első osztályos tanulói, ők gyermektáncokat adtak elő. Városunk Önkormányzata 2017 óta minden évben Csikesz Endre – díjat adományoz olyan személyeknek, akik az oktatás területén kiemelkedő munkát végeznek a közösség érdekében. A több mint száz éve élt szigetszentmiklósi református rektortanító nevét viselő díjat unokája, Csikesz Irma, és városunk polgármestere, Nagy János adta át két diáknak és négy pedagógusnak.

Az ünnepi rendezvényt Gömöri András Máté színész, előadó klasszikus musical dallamokkal és slágerekkel zárta.

Az alábbiakban olvashatják a díjazottak méltatását:

 

 

 

  • Bárdos Réka Luca, a Bíró Lajos Általános Iskola 8.d osztályos tanulója. Rendkívül széles látókörű, tehetsége szinte minden területen kiemelkedő. Szorgalma kimagasló, nagyfokú igazságérzet, megbízhatóság és segítőkészség jellemzi. A közösségi munkában aktív, kezdeményező és segítőkész. Társai szeretik, bizalommal fordulnak hozzá. Szociális érzékenysége, empatikus készsége magas színvonalú.Tanulmányi munkája kimagasló több területen. Ebben a tanévben félévkor 5 tantárgyi dicsérete volt. Minden tanév végén kapott nevelőtestületi dicséretet magatartásból és szorgalomból. Az iskolán kívül Szigetszentmiklós várost képviseli, 2016 óta kézilabdázik az SZNKSE városi csapat több korosztályában. Tehetsége megnyilvánul a Magyar Kézilabda Szövetség Tehetséggondozó Programjában, ahová több szűrőn keresztül beválogatták. A 2021/22-es szezonban Kézilabda Szövetség serdülő magyar válogatott kiválasztásánál a 2. fordulóba került, képviselte az anyaegyesületét, s ezzel együtt Szigetszentmiklós várost. Tehetségét bizonyítja, hogy az ország egyik legjobb csapatánál, a Győrben folytatja sportpályafutását.

 

  • Radnai Lili Emma, a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola 8. osztályos tanulója. A 8 év alatt végig kitűnő tanulmányi teljesítményét a sok dicsérettel záruló bizonyítvány tanúsítja. Emellett a zene területén is kimagasló eredményeket ért el. A városi és területi népdaléneklési versenyek állandó résztvevője és díjazottja, iskolai ki-mit tud-ok énekes fellépője és nyertese, citerán és furulyán játszik, a vers- és prózamondó versenyeken szép helyezéseket ért el, képviselve iskolánkat. A sport is fontos szerepet játszik életében: több évig ritmikus gimnasztikázott, jelenleg az iskola lány focicsapatában játszik. Az elmúlt két évben iskolánk diákönkormányzati képviselőjeként lelkiismeretesen szervezi a tanórán kívüli programokat, kapcsolatot tart a pedagógusokkal, képviseli diáktársai érdekeit. Alsós kora óta jelen van az iskolai rendezvényeken, a diákok és az iskola életében, nincs olyan, aki ne találkozott volna nevével az elmúlt évek alatt. Szorgalmas munkájáért és példamutató tevékenységéért méltó a Csikesz Endre díjra.

 

  • Holdonnerné Fazekas Judit óvodapedagógus. Az az attitűd, amivel választott szakmáját műveli példaértékű minden pedagógus számára. Jellemzi a magas színvonalú szaktudás és a munkája iránt érzett szeretet, a pedagógus pályával kapcsolatos elvárások belsővé válása, az önismeret és a hivatásértékek felismerése. A megújulásra és a kreativitásra való képesség, a feltétel nélküli elfogadásra való irányultság, az empátia. A pozitív érzelmi odafordulás nemcsak a gyerekek irányába, de a vele együtt dolgozók, a szülők felé is mindig érezhető volt. Az együttműködés a környezetével, a szülőkkel, a gyerekekkel és a kollégákkal.

Judit középiskolai tanulmányai elvégzése után (Miskolc, Kossuth Gimnázium) 1985. szeptemberében képesítés nélküli óvónőként kezdett dolgozni Szirmabesenyőn, ahol családjával élt. Vezetője, pedagógus kollégái ösztönözték, hogy 1986-ban kezdje meg tanulmányait a Hajdúböszörményi Óvóképzőben, ahol 1988. június 18-án megszerezte az óvodapedagógusi diplomáját. A főiskolai évek alatt már a szaktantárgyak mellett is képződött, közlekedési szakreferens bizonyítványt is kapott. A diploma megszerzése után visszatért a Szirmabesenyői óvodába és két évig itt dolgozott.

  1. júliusában költözött Szigetszentmiklósra, mert az élet úgy alakította, hogy szívét követve, elhagyta gyermekkora helyszínét. Szigetszentmiklósra költözése kezdetétől a Mocorgó (akkoriban 3. számú) óvodában dolgozik 1990. július 23. óta. 1999 szeptemberétől aktívan részt vett a helyi nevelési programunk elkészítésében, többek között az ő munkája a zenei nevelés témakörének kidolgozása. Munkáját nem a divat inspirálja, az óvodapedagógia értékeit, az óvodai nevelés alapprogramjában megfogalmazottakat mindig szem előtt tartva vette át az innovatív módszereket, vezette be csoportjában, mindig szem előtt tartva a gyermekek szükségletét.

2003-ban az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai karán elkezdte a fejlesztési szakirányon a képzést, melyet 2006. januárjában sikeresen befejezett, fejlesztő pedagógus szakvizsgát tett. 2006. január 1. napja óta vezető helyettesként felelősségteljesen végzi munkáját. A rá bízott feladatokat lelkiismeretesen, naprakészen végzi. 2016-ban a pedagógus életpályamodell szerint minősítő eljárásban vett részt, ahol a minősítő szakemberek is példaértékűnek tartották munkáját.

Folyamatosan képezi magát továbbképzéseken, konferenciákon és autodidakta módon. Nem csak pedagógiai- , de vezetői munkája területén is. Néhány képzés a teljesség igénye nélkül:

- Szenzoros szemléletű állapot- és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségei (40 óra) és a csoportos szenzomotoros fejlesztés a TSMT módszer alkalmazásával 3-7 éves kor között (160 óra)

- Zenei nevelés helye és szerepe az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésében, a nehezen nevelhető gyermekek iskolára való felkészítésében 1. - II. (2 x 30 óra)

- Mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelését segítő ismeretek (55 óra)

- Környezetvédelem és fenntarthatóság a zöld óvoda gyakorlatában (30 óra}

 

  • Soókyné Lóderer Zsuzsanna, a József Attila Általános Iskola tanítója. Sokan becézik ,,SoókyZsuzsinak” - majdnem mindenki ismeri, vagy hallott róla Szigetszentmiklóson. Ismerhetjük, mint háromgyerekes anyukát, mint tanítót, mint fejlesztőpedagógust, mint programszervezőt, de találkozunk vele a karitatív munkáját, illetve hitoktatói tevékenységét végezve is.

Zsuzsa 1994-ben kezdte meg tanulmányait Zsámbékon, a Katolikus Tanítóképző Főiskolán, ahol a mentortanára Maria Montessori gondolataival indította el a pedagógus pályán, amit a mai napig elérendő célként követ: ,,A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka. A tanár legnagyobb sikere, ha elmondhatja, a gyerekek úgy dolgoznak, mintha ö a világon se volna."

Zsuzsi minden olyan ismeret, érték és készség elsajátítására törekszik, amelyekre az életünk alatt bármikor szükségünk lehet. Folyamatosan képezi magát, megszerzett tudását mindennapi munkájába beépíti, és pedagógustársaival megosztja. Többek között elvégezte a United Way „Biztibusz" programját, tanfolyamot végzett a diabétesszel élő tanulók segítésére!. A Macedóniai Egyetem MESE-hősök kampányának hazai népszerűsítésében is jelentős szerepet vállalt.

Ezeknek az ismereteknek, értékeknek, készségeknek a kreatív, élvezetes használatára ösztönzi tanítványait, kollégáit, szülőket, embereket. Ez a tudás így az egész közösség munkáját is hatékonyabbá, innovatívabbá teszi. Hangsúlyosan kezeli a speciális helyzetű (hiperaktív, autisztikus, nehéz családi környezete miatt súlyosan szorongó és tanulási nehézséggel küzdő) gyermekek problémáit, az oktatásban a Meixner-módszer elkötelezettje, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre is.

A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskolában valósíthatta meg egyik nagy álmát, mikor ökológiai szemléletű osztályt indíthatott. A környezettudatosság áthatja az iskola szellemiségét, amiben Zsuzsinak kiemelkedő szerepe van.

 

  • Veres István, a Bíró Lajos Általános Iskola tanára. Gyermekkora óta Szigetszentmiklóson él. Általános iskolai tanulmányait a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskolában végezte, és itt kezdett el sportolni is. Általános iskolában több sportágat is kipróbált, és igazolt játékosa lett a Csepel Autó VSE kézilabdacsapatának. A középiskola elvégzése után a Testnevelési Egyetemen szerzett diplomát, mint testnevelő tanár. Az egyetem elvégzése után, 1987-től tanít a Bíró Lajos Általános Iskolában.

Évek óta osztályfőnökként is tevékenykedik, kiváló diákok kerülne ki a kezei alól. Pedagógustársai is elismerik tevékenységét. 9 évig volt az iskola Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, 2013-2021 között a testnevelési munkaközösség vezetője. A testnevelés órákon minden sportágat igyekszik megszerettetni a gyerekekkel. A délutáni foglalkozások keretében főleg a kézilabdára szakosodott. Folyamatosan továbbképezte magát. A teljesség igénye nélkül néhány képzés ezek közül:

2000 –A ritmikus sportgimnasztika oktatása a NAT tükrében

2002 –Az iskolai úszásoktatás legújabb módszerei

2004 – TFA labdarúgás korszerű oktatása iskolai keretek között

2008 –Prevenció a gyógytestnevelés eszközeivel

2011 – MKSZ – Nemzetközi edző továbbképzés

2014 – Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: módszertani megújulás, egységes fizikai fittség mérés (NETFIT) a gyakorlatban

2015-ben Mozgásfejlesztés szakterületen pedagógus szakvizsgát szerzett.

Továbbképzései bizonyítják sokoldalúságát, ismereteit felhasználva ápolja tanítványai fizikai és lelki egészségét a szabadidő, és versenysport valamennyi eszközével.

Alapító tagja a Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Körnek, ahol edzői feladatokat is ellát.

A 20 évvel ezelőtt elkezdett szivacskézilabdázásban sikerült igazán nagyot alkotnia. A legfiatalabb alsó tagozatos, néha óvodás gyerekek között nagy szeretettel tevékenykedik. Második apaként szereti őket, Ő adja kezükbe a labdát, és munkája nyomán fejlődik a tehetségük. Nem válik meg kevésbé tehetséges tanítványaitól sem, ugyanolyan lelkesedéssel tanítja őket, és próbál belőlük jó játékosokat és igazi sportembereket faragni.

A versenysportban kiemelkedő eredményeket ért el ezzel a korosztállyal. Az útjára induló gyermekbajnokságban minden évben legalább az országos elődöntőig jutottak, sokszor több korosztályban is. Nagy nemzetközi tornákon többször kerültek döntőbe. Országos döntőbe jutottak 2008-ban és 2012-ben ahol az előkelő 4. helyezést szerezték meg. 2013-ban szintén országos döntősök lettek, és a Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnokban megrendezett versenyen a harmadik helyezést érték el.

Jellemző, hogy sok nála kezdő játékos erősíti a Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör ifjúsági és serdülő csapatát. Az idősebbek közül pedig többen már a felnőtt NB1-es és NBIB-s bajnokságban szereplő csapatokban töltenek be fontos szerepet.

Iskolája több sportágban szerepel eredményesen a Diákolimpia versenyein. Ezekből a sikerekből is aktívan veszi ki részét. Tanítványai atlétikában, labdarúgásban és kézilabdában is értek el megyei döntős, és országos elődöntős helyezést. Az elhivatott munkája alapján méltó a magas szintű elismerésre.

 

  • Szerticsné Pinczés Mária, a Batthyány Kázmér Gimnázium pedagógusa. Pályáját 1982-ben kezdte. 1991. óta, 31 éve tanít a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban. Az Intézmény egyik meghatározó egyénisége és tartó oszlopa. Matematikatanárként közismert, de fizika szakos is és mentálhigiénikus képesítése is van. Sok éve a Reál 1. munkaközösség vezetője.

A 12.b osztály lelkes és nagyszerű osztályfőnöke. Nemcsak tanítja, hanem a szó legnemesebb értelmében neveli is tanítványait, bármiben számíthatnak a segítségére nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is. Tanári pályája során összesen három alkalommal volt 8, illetve 5-5 évig osztályfőnök.

Az iskola pályaválasztásért felelős tanára. Évek óta szervezi a pályaválasztási beszélgetéseket, ezek alkalmával meghívja öregdiákjainkat a kisebbekhez, hogy tisztább képet kaphassanak a választott egyetemekről, szakokról vagy pályákról. Mind a végzősöknek, mind a fiatalabbaknak és szüleiknek évről-évre több alkalommal is naprakész előadásokat tart a felsőoktatás rendszeréről, a pontszámítás fortélyairól, a pályaválasztási stratégiákról, de szívesen ad személyes tanácsokat is a hozzá fordulóknak.

Ötletadója, és több évig volt fő szervezője a kilencedik évfolyam egy hetes erdei iskolájának, de szervezett már munkaközösségével Batthyány Kázmér Tudományos Napokat is.

A tanári közösségnek is pozitív és lelkes tagja. Mindig, minden feladatnál vagy megoldható problémánál van ötlete, mindig azon gondolkodik és munkálkodik, hogyan lehetne az iskolát még jobbá és szerethetőbbé tenni, hogyan lehetne a közösséget még jobban összekovácsolni. Tíz évig volt a Kulcs a Jövőhöz Alapítvány kuratóriumának tagja.

Legszebb sikereit a matematika tanításában érte el. Kicsik és nagyok, zsenik, gyengébbek és átlagos képességűek egyaránt szeretik, minden csoportban hatékonyan tanít, és soha nem adja fel azt a célját, hogy a diákjaival megszerettesse a matematikát. Érettségizői közép és emelt szinten is 90% feletti eredményt szoktak elérni. Rengeteg diákot mozgósít és készít fel a különböző matematikaversenyekre.

A Bolyai matematika csapatversenyen megkapta a legtöbb diákot eredményesen szervező tanároknak járó díjat, csapatai és egyéni versenyzői többször is megyei és országos helyezéseket értek el a Kenguru, a Zrínyi Ilona, a Gordiusz, Kalmár László, Varga Tamás, Arany Dániel, a Medve és a Pest megyei matematikaversenyen, valamint a Dürer matematika csapatversenyen. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen minden évben több tanítványa is eredményesen szerepel, közülük néhányan már az országos döntőbe is bejutottak. Munkájának méltó elismeréseként a gimnáziumban 2013-ban ő lett az év tanára, 2018-ban pedig az Emberi Erőforrások Minisztere elismerő oklevelét kapta. Megérdemelné, hogy Szigetszentmiklós város is elismerésben részesítse abból az alkalomból, hogy 40 év tanítás után, 2022 nyarán nyugdíjba vonul.

 

Gratulálunk a díjazottaknak és valamennyi pedagógusnak, nevelési, oktatási intézményben dolgozónak köszönjük munkájukat!