Általános Közzétételi lista

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1

Elérhetőségi adatok

 

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Leírás: Cím 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40.
Leírás: Leírás: Telefon 06-24/505-505
 varoshaza@szigetszentmiklos.hu
Leírás: Web https://szigetszentmiklos.hu

Az adatvédelmi tisztviselőnk: Perfectus Consilium Kft.
 dpo@szigetszentmiklos.hu

Polgármesteri Hivatal Alapító okirata

1.1.2 A szervezeti struktúra
 

Szervezeti ábra

Az egyes szervezeti egységek feladatai:

Polgármesteri kabinet

A Polgármesteri Kabinetet a kabinetvezető vezeti.

Feladata: az egyes kiemelt önkormányzati részfeladatok és a polgármester saját feladat- és hatáskörei gyakorlását segítő, az egyes osztályok feladatkörébe nem sorolt feladatokat ellátó belső szervezeti egység.

A Kabinet feladata a polgármester programjainak, közéleti szerepléseinek szervezése, a polgármester eseti megbízása alapján rendezvények szervezése, a polgármester személyes ügyviteléhez kapcsolódó
adminisztratív és koordinációs, protokolláris feladatok ellátása, egyes reprezentatív ajándékok beszerzése, a városi kitüntetések átadásával kapcsolatos protokolláris feladatok ellátása, valamint a polgármester rendezvényeken és médiában való megjelenésének tervezése, szervezése, a szükséges háttéranyagok összegyűjtése. A polgármesteri titkársági ügyintézői feladatok ellátása.

Feladata továbbá kulturális tevékenység, szolgáltatás, testvérvárosi kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatok ellátása, valamint sporttal, diáksporttal, szabadidős sporttal kapcsolatos feladatok ellátása, civil- és sport szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, döntéshozatal előkészítése, ezen feladatkörbe tartozó, továbbá az önkormányzati nyertes pályázatokkal kapcsolatos kommunikációs tevékenység ellátása és külön utasítás szerint felügyelete, s e feladatokhoz tartozó adminisztrációs háttérmunka elvégzése, egyes reprezentatív ajándékok beszerzése.

A sajtó- és kommunikációs feladatok ellátása, önkormányzat nevében írt közlemények előkészítése, szükség szerint egyéb kommunikációs anyagok megszerkesztése, szövegezése, a polgármester köszöntőinek és beszédeinek összeállítása, Kisváros c. újság hirdetési szerződéseinek előkészítése, a Polgármesteri Hivatal által megjelentetni kívánt újságcikkek, felhívások, a Képviselő-testület közérdeklődésre számot tartó döntéseiről szóló tájékoztatók határidőben való továbbítása a szerkesztőséghez. Ezen felül a www.szszm.hu honlap szerkesztése, aktualizálása, a „Szigetszentmiklós város hivatalos oldala" elnevezésű facebook oldal szerkesztése, a helyi rádióval és televízióval kapcsolatos szerződések előkészítése, teljesítésük figyelemmel kísérése, a várost érintő könyvek, kiadványok előkészítésében való részvétel, az önkormányzatot érintő sajtóhírek figyelemmel kísérése. Az önkormányzat tevékenységével kapcsolatos kiemelt események video, hang, fotó és más eszközeiből archívum létrehozása, karbantartása.

Önkormányzati és hivatali weboldalak üzemeltetése, aloldalak fejlesztése.
A Hivatal épületüzemeltetési feladatainak ellátása, e tekintetben a Hivatal épületeinek tűz- és munkavédelmi biztonságának biztosítása, műszaki karbantartási, megelőzési és hibaelhárítási feladatok tervezése és végrehajtása, eszközgazdálkodási, beszerzési és üzembe helyezési feladatok elvégzése, fogyóeszközök és anyagok folyamatos biztosítása, az épületek takarítási feladatainak ellátása. A hivatali és önkormányzati gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, szállítási feladatok elvégzése. A Hivatal vagyonvédelmével, biztonságvédelmével, tűzvédelmével kapcsolatos feladatok ellátása, azok fejlesztésének előkészítése, koordinálása, üzemeltetése.

Jegyzői Referatúra

A Jegyzői Referatúra jogi, törvényességi referensi, humánpolitikai ügyintézői, integritás tanácsadói és titkársági feladatokat lát el. Jegyzői Referatúrát a jegyző vezeti, a törvényességi referensek szakmai irányításának - a 107. és a 107/D. pontban foglalt - megosztásával.

 

A Jegyzői Referatúra a jegyző egyes saját feladat- és hatáskörei gyakorlását segítő, az egyes osztályok feladatkörébe nem sorolt feladatokat ellátó belső szervezeti egység. Ellátja különösen a Hivatal egészét érintő munkajogi, humán-erőforrás gazdálkodási és ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat, a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, illetve a közmunkával kapcsolatos teljeskörű ügyintézést.

Biztosítja az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések jogi szempontból történő ellenjegyzését. Feladatai közé tartozik az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jog gyakorlásával kapcsolatos jogi segítségnyújtás.

A referatúra ellátja továbbá a közérdekű bejelentések és panaszok nyilvántartásának vezetését, illetve a jegyzői titkársági ügyintézői feladatokat.

Szakterületét érintően a GDPR adatvédelmi rendelettel kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás az adatvédelmi szakértővel.

Ellátja a szakmailag illetékes szervezeti egységek által készített képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések törvényességi szempontból történő ellenőrzését, rendeletek felülvizsgálatának előkészítését, a hivatal működését érintő szabályzatok folyamatos felülvizsgálatát. A jegyző utasítása alapján az önkormányzat által kötendő szerződéseket jogi szempontból véleményezi.
A jegyzői referatúra feladata az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásának, valamint a helyi és országos népszavazásnak a lebonyolításában való részvétel, egyes jogi jellegű feladatok ellátása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézői feladatok, az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos jogi jellegű ügyintézői feladatok ellátása. Ellátja továbbá a belső ellenőrzés beszerzését, felügyeletét és a könyvvizsgálat beszerzését.

 

Pénzügyi Osztály

A Pénzügyi Osztályt az osztályvezető vezeti.

A Pénzügyi Osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a Pénzügyi Iroda munkatársai, valamint a Költségvetési és Számviteli Iroda vezetője.

A Pénzügyi Iroda feladatai: elvégzi a beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvételek előkészítését, hitelek lehívását, hitelszerződések teljesítését. Feladata a számlázás, számlaiktatás, ÁFA nyilvántartás, és az ÁFA bevallások havi benyújtása, különös tekintettel a beruházásokhoz kapcsolódó fordított adózás szabályainak betartására. Banki tranzakciók bonyolítása az OTP Elektra terminálon keresztül, együttműködik a bankokkal és házipénztár kezelési feladatokat lát el.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletét megelőzően a kormány előzetes hozzájárulásához a Magyar Államkincstár részére adatot szolgáltat, melynek alapján benyújtja a Kormány hozzájárulása iránti kérelmet a fejlesztési célú ügylethez.

Az Európai Uniós forrásból elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi-számviteli nyilvántartásokat vezeti, vérgehajtja a támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat, a vagyonváltozást számvitelileg rendezi.

Ellátja a a vagyonkataszter nyilvántartással, a gazdasági statisztika összeállításával, önkormányzati részvényekkel és leltározással kapcsolatos feladatokat.

A Költségvetési és Számviteli Iroda feladatai: ellátja a költségvetési rendelet előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá könyvelési és számviteli feladatokat lát el. Előkészíti önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervenként a költségvetést, az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót a zárszámadási rendelettel. Adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére az elemi költségvetésről, a gazdálkodás éves végrehajtásáról. Időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Magyar Államkincstár Igazgatóságának megküldi. Időközi mérlegjelentést készít negyedévente a tárgynegyedévet követő 20-áig valamint az éves elszámolásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-éig szervezeti egységenként külön a Magyar Államikincstár részére. Konszolidált elszámolást készít a költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatás formájában az Igazgatóság részére. Ellátja a normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, állami és egyéb támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos teendőket. Egyes pályázati források lehívásával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat végzi. Ellátja a a vagyonkataszter nyilvántartással, a gazdasági statisztika összeállításával, önkormányzati részvényekkel és leltározással kapcsolatos feladatokat.


Feladata egyes önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó önkormányzati intézmény létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, illetve ezen önkormányzati fenntartású intézmény törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés.

Ellátja a könyvvizsgálat beszerzési feladatát.

Szervezési Osztály

 

A Szervezési Osztályt az osztályvezető vezeti.

A szervezési osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a Testületi Iroda munkatársai, az ügyviteli irodavezető, valamint a közszolgáltatás-fejlesztési irodavezető.

A Testületi Iroda feladata: a képviselő-testület és bizottságok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei üléseinek adminisztratív előkészítése, szervezése, munkaterveinek vezetése, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, felterjesztés. Az ülések anyagainak nyilvántartásával és a döntések közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása. A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testülete üléseire az előterjesztések elkészítése, a döntések végrehajtásában közreműködés. A települési képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők részére ügyviteli segítségnyújtás. A települési képviselők, nemzetiségi képviselők és bizottsági tagok összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával, köztartozásmentességével kapcsolatos ügyek. Önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok, továbbá a hivatal alapdokumentumainak előkészítése. Egyéb nyilvántartási, jegyzőkönyvezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Az Ügyviteli Iroda feladata: iktatási, irattározási, postázási feladatok ellátása, iratkezelési statisztikák készítése. Az intézményi alapító okiratok, a szerződések, a hivatali szabályzatok, utasítások nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Hivatalhoz érkező hirdetmények kifüggesztési feladatainak ellátása. A külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról nyilvántartás vezetése. A közérdekű adatigénylés elutasításáról szóló nyilvántartás vezetése. Ügyfélirányítási és egyéb központi nyilvántartási feladatok elvégzése.

A Közszolgáltatás-fejlesztési Iroda feladata: a Hivatal számítástechnikai, telekommunikációs és gyengeáramú rendszereink üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, azok fejlesztéseinek előkészítése, koordinálása. Informatikai biztonság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, éves biztonságtudatossági oktatások szervezése, megtartása. Hivatali és önkormányzati rendezvények technikai biztosítása.  Kapcsolattartás az informatikai biztonsági felelőssel, az IT auditok soron feltárt hiányosságok megszüntetése.

Adóhatósági Osztály

Az Adóhatósági Osztályt az osztályvezető vezeti.

Az adóhatósági osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a Helyi Adó Iroda munkatársai, valamint a Gépjárműadó és Végrehajtási Iroda vezetője.

A Helyi Adó Iroda feladata: I. fokú adóhatóságként nyilvántartja és előírja a helyi adókat és a talajterhelési díjat. Hivatalból vagy kérelemre hatósági bizonyítványt, valamint adó- és értékbizonyítványt állít ki. A jövedéki adókról szóló törvény szabályai szerint ellátja a magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével, valamint a magánfőzés adóbevallásával kapcsolatos feladatokat.

A Gépjárműadó és Végrehajtási Iroda feladata: nyilvántartja és előírja a gépjárműadót, az adók módjára behajtandó köztartozásokat. Az adók és az adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában folyamatosan intézkedik a kintlévőségek behajtása iránt. Az adóbeszedés hatékonysága érdekében felderíti az új adózókat, helyszíni ellenőrzéseket, adóellenőrzéseket végez.

Városüzemeltetési Osztály
A Városüzemeltetési Osztályt az osztályvezető vezeti.

A városüzemeltetési osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozik az osztály ügykezelője, a Műszaki Iroda ügyintézői, továbbá a Városüzemeltetési Iroda és az Út- és közmű Iroda vezetői.

 

A Városüzemeltetési Iroda feladata: Az önkormányzati ingatlanok bérbeadása, lakás- és helyiséggazdálkodás, városüzemeltetési feladatok: közterületek, közparkok fenntartása, fejlesztésükben való közreműködés. Feladatai közé tartoznak továbbá az épített és természeti környezet védelmével, a hulladékkezeléssel, elhagyott hulladékokkal, a közterületek szervezett és rendszeres tisztántartásával kapcsolatos feladatok, a deratizációs, gyepmesteri és síkosságmentesítési feladatok. Környezetvédelmi-, növényvédelmi feladatok. Városi őrzés-védelmi feladatok, valamint a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok koordinálása. Városi sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos szerződések kezelése.

Az Út- és közmű Iroda feladata: az önkormányzati utak üzemeltetése, karbantartása, az utakkal kapcsolatos fejlesztésekben való közreműködés, a közútkezelői feladatok ellátása, az önkormányzat feladatellátásához tartozó közművek fejlesztésében való közreműködés, a beruházások bonyolításához szakmai támogatás, a közmű üzemeltetőkkel való kapcsolattartás, lakossági panaszok kezelése, helyszíni ellenőrzések végzése, behajtási engedélyek kiadása.
A Műszaki Iroda feladata: „smart city" támogatási források felkutatása, támogatókkal és a programban résztvevő önkormányzatokkal való kapcsolattartás, fejlesztési adatbázis létrehozása, mérendő adatok meghatározása, gyűjtése, feldolgozása, közreműködés a „smart city" lakossági tájékoztató platform létrehozásában, vízgazdálkodási modellezés, „smart city" beruházások és rendszerek kialakítása, csapadékvíz- és közműhálózat vizsgálata, fejlesztésükben közreműködés, a beruházások lebonyolításához szakmai támogatás, a beruházások előrehaladásának műszaki felügyelete, a közmű üzemeltetőkkel, szakhatóságokkal való kapcsolattartás, az iroda munkájához közvetlenül kapcsolódó lakossági panaszok kezelése és a lakossági igények feldolgozása, műszaki szakmai tanácsadás társirodák részére, közbeszerzési eljárásoknál műszaki közreműködés. Feladata továbbá a térinformatikai rendszerben található információk karbantartása, a megjelenített adatok tisztítása, frissítése, a lekérdezések összeállítása, az új térképi tartalmakhoz szükséges adatok beszerzése, rendszerezése, feldolgozása és publikációra való előkészítése. Térfigyelő kamerák üzemeltetése, hatósági előírás szerinti monitoringozások, jelentések készítése.

Városfejlesztési Projekt Osztály

A Városfejlesztési és Projektosztályt az osztályvezető vezeti.

A Városfejlesztési Projekt Osztály vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozik az osztály ügykezelője, továbbá a Beruházási Iroda, a Projekt Iroda

A Beruházási Iroda feladata: az önkormányzat infrastrukturális beruházásainak bonyolítása, intézményi beruházások bonyolítása, közbeszerzési eljárások bonyolítása a közbeszerzés szabályai szerint, a beszerzéssel érintett szakterület szerinti más szervezeti egységekkel együttműködve.

A Projekt Iroda feladata: EU-s és hazai támogatási pályázatok készítése, benyújtása, nyertesség esetén a pályázat lebonyolítása a projektmenedzsmenti feladatok tekintetében és a pályázat/projekt lezárása, pályázat figyelés.

Hatósági Osztály
A Hatósági Osztályt az osztályvezető vezeti.

A Hatósági osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak az Általános Igazgatási Iroda munkatársai, a Rendvédelmi és Közbiztonsági Iroda vezetője és a Szociális Iroda vezetője.

Az Általános Igazgatási Iroda feladata: a jegyző hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek: hagyatéki ügyek, anyakönyvi ügyek, honosítás, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti, a végrehajtó által küldött igazolás tudomásulvétele, gyámhivatali ügyekben ingó leltár készítése, marhalevél kiadása, méhnyilvántartás vezetése, méhzárlat elrendelése, vadkár ügyek intézése, veszélyes ebek nyilvántartása, ebnyilvántartás, ebösszeírás, transzponderek ellenőrzése, közterületről történő fakivágás engedélyeztetése, parlagfű- és gyommentesítés, ingatlanrendbetétel, termőföldekkel kapcsolatos kifüggesztés, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek, szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek, zenés, táncos rendezvény engedélyezése, birtokvédelmi ügyek, állatvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, illegális hulladékkal kapcsolatos ügyintézés, környezetvédelmi hatósági, telepengedélyezés, piac ügyek, 500 m3-ig a talajvízkutak engedélyezési ügyei. Feladata az előzetes szakhatósági állásfoglalások - Településrendezési Osztály általi - szakmai ellenjegyzését megelőző előkészítése.

A vonatkozó jogszabályok előírásai szerint ellátja a jegyző hatáskörébe utalt társasházak feletti törvényességi felügyeletet.

Feladata az önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális intézmények létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, törvényességi ellenőrzése, illetve ezen önkormányzati fenntartású intézmények törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés. Feladata továbbá az önkormányzati egészségügyi feladatok ellátása, orvosi ügyelet felügyelete, illetve a babaköszöntő csomagokkal kapcsolatos ügyintézés.

Az önkormányzati fenntartású vagy önkormányzati működtetésű köznevelési, közművelődési intézmények létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, törvényességi ellenőrzése, továbbá ezen önkormányzati fenntartású intézmények törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés.

Feladata Szigetszentmiklós illetékességi területén közterület-használati eljárások lefolytatása, 3,5 t önsúlyt meghaladó gépjármű részére hatósági bizonyítvány kiadása, közterületen engedély nélkül tárolt üzemképtelen/forgalomképtelen járművek elszállítása.

A Közbiztonsági és Rendvédelmi Iroda feladata: közbiztonsági feladatok ellátása, kapcsolattartás a helyi rendvédelmi szervekkel, rendőrségi megállapodásban foglalt feladatok ellátása, közterület-felügyelői, segédfelügyelői feladatok ellátása, katasztrófavédelmi tervek elkészítése, aktualizálása. Feladata a csatornázatlan ingatlanok közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése, választások idején önkormányzati épületeken plakátok kihelyezésének engedélyezése, csapadékvíz közterületre való kivezetése, közterület-használati eljárások lefolytatása.

Szociális és Intézményfenntartói Iroda feladata: a szociális és gyermekvédelemről szóló törvény, szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek, helyi rendeletek, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a pénzbeli és természetbeni juttatások tárgyában döntés előkészítése. Feladata a település jegyzőjének hatáskörébe tartozóan gyámhatósági ügyekben és társhatóságok megkeresésre környezettanulmány készítése, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása. Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, szünidei gyermekétkeztetés megszervezése. A Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerében a megállapított ellátások rögzítése, naprakész vezetése. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok kezelése, döntés előkészítése. A feladatkörhöz kapcsolódó adatközlés és statisztika elkészítése. A szociális törvényben szabályozott ellátások iránti kérelmek illetékesség hiányában történő áttétele. Döntés előkészítése bölcsődei felvételi kérelmek várólistán történő elhelyezés kapcsán benyújtott fellebbezések vonatkozásában. Szépkorúak személyes köszöntése, szociálisan rászoruló nyugdíjasok rekreációs üdülésének lebonyolítása. Feladata az önkormányzati rendelet szabályai szerint jogosult lakáshoz jutók helyi támogatásának döntés előkészítése. Feladata továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a jegyző hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátása (kivéve anyakönyvi ügyek).


Településrendezési Osztály

A Településrendezési Osztályt az osztályvezető vezeti.

Feladata: a településrendezés, a település szerkezetének és terület-felhasználásának szabályozásával kapcsolatos, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében végzett előkészítő feladatok ellátása. A településrendezéshez kapcsolódó beadványok illetve a szomszédos települések településrendezési eszközeinek véleményezése, a településképi véleményezési- és bejelentési eljárásokban, a településkép védelméről és alakításáról szóló helyi rendeletben foglaltak szerinti szakmai konzultációban, valamint a településrendezési szerződések előkészítésében való közreműködés.

Szigetszentmiklós illetékességi területén a közterület elnevezések előkészítése, közterületek rendezése, házszámozás, címet igazoló hatósági bizonyítványok kiadása, telekalakítási eljárásoknál szakhatósági állásfoglalások kiadása, címnyilvántartás, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok ellátása, különösen telekgazdálkodási ügyek, ingatlanvásárlás- és értékesítés, kisajátítási ügyek, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos ügyintézés.

1.1.3. A szerv vezetői
 

Polgármesteri Hivatal/ügyfélfogadás, elérhetőségek

 

 

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Leírás: Cím Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40.
Leírás: Leírás: Telefon Telefon: 06-24/505-505 / 24/505-504
 varoshaza@szigetszentmiklos.hu
Leírás: Web Honlap: https://szigetszentmiklos.hu

Elektronikus ügyintézéshez használható cím:

Biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím megnevezése: (Rövid név): SZSZMPH

KRID azonosító: 402235198

A biztonságos kézbesítési cím a központi ügyfélkapun / hivatali kapun keresztül érhető el.

 

Ügyfélfogadási rend:

 

A hivatal általános ügyfélfogadási rendje
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
06-24/505-505
varoshaza@szigetszentmiklos.hu
   
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
13:00 - 18:00 nincs 08:00 - 12:00 nincs 08:00 - 12:00
    13:00 - 16:00    
 

 


1.2 A felügyelt költségvetési szervek1.3 Gazdálkodó szervezetek

Aries Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Aries Kft.)
2310 Szigetszentmiklós Határ út 12-14.
06-24/365-163
 titkarsag@arieskft.hu
http://arieskft.hu
Tevékenységi köre: a köztisztaság biztosítása, a parkok, közterületek gondozása, lakások és intézmények távhővel való ellátása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, intézmények fűtéskarbantartása
Képviselő neve: Viola Károlyné
A részesedés mértéke: 100%

Észak-Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Nonprofit Kft. (Szigeti Vízművek Kft.)
2310 Szigetszentmiklós Gyári út 21.
06-24/365-172
szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu
Képviselőjének neve: Szontágh Ferenc
A részesedés mértéke: 100%

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. (SZSZM Nonprofit Kft.)
2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.
06-24/952-639
szszm.varosfejleszto@gmail.com
Tevékenységi köre: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (főtevékenység); Építészmérnöki tevékenység; Műszaki vizsgálat, elemzés; M.n.s. egyéb szakmai, tudományos-, műszaki tevékenység; Építményüzemeltetés;Zöldterület-kezelés; Ingatlankezelés; Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; Épület építési projekt szervezése;Ingatlanügynöki tevékenység; Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Képviselőjének neve: Szontágh Ferenc
A részesedés mértéke: 100 %

Kis-Duna mente Szigetszentmiklós és térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.)
2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.
06-20/9494-760
info@kisdunamente.hu
www.kisdunamente.hu
Tevékenységi köre: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (főtevékenység); szállodai szolgáltatás; üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; könyvkiadás; napilap-, folyóirat-, időszaki kiadvány kiadás; PR; kommunikáció. utazásközvetítés; utazásszervezés
Képviselőjének neve: Szontágh Ferenc
A részesedés mértéke: 49 %


1.4 Közalapítványok

Humanitas '91. Közalapítvány
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.
Az alapítvány alapító okirata ITT megtekinthető
Elnök: Vargáné Dr. Pető Terézia

Felső-Dunaági Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.
Az alapítvány alapító okirata ITT megtekinthető
Elnök: Sveda Zsolt

Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.
Az alapítvány alapító okirata ITT megtekinthető
Elnök: Kovács Levente András

1.5 Lapok
Hivatalos neve: Kisváros Szigetszentmiklós Önkormányzatának Lapja
Kiadó székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.
Elérhetőségek: Tel./Fax: 06-24/505-505, 06-24/505-500
ISSN szám: 1418-1428
Elérhetősége: sajto@szigetszentmiklos.hu


1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Hivatalos neve: Pest Vármegyei Kormányhivatal
Székhelye: 1052 Budapest Városház u.7.
Elérhetőségek: Tel.: 06-1/485-6900, Fax: 06-1/485-6903
Posta cím: 1364 Budapest Pf. 270.
Email: pest@pmkh.hu
URL: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Vezető: Dr. Tarnai Richárd főispán

1.7 Költségvetési szervek

Apróka Bölcsőde
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Telephelyei: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 8/a.
2310 Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 20.
Elérhetőség: 06-24/365-200, 06-24/444-464
Intézményvezető: Feketéné Puskás Ildikó
E-mail cím: vezeto@varosibolcsode.szszm.hu és gerene.marti@varosibolcsode.szszm.hu , rackevei.rita@varosibolcsode.szszm.hu , titkar@varosibolcsode.szszm.hu
Alapító okirata

Vackor Integrált Bölcsőde
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári u. 16-22.
Elérhetőség: 06-24/515-244
Intézményvezető: Bágyiné Sutus Hajnalka
E-mail cím: vackorbolcsode@vackorbolcsode.szszm.hu
Alapító határozat száma: 263/2011. (VI.15.)
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 4.
Elérhetőség: 06-24/365-164
Intézményvezető: Kőrösi András Antalné
E-mail cím: ovodavezeto@napraforgo.szszm.hu , ovodatitkar@napraforgo.szszm.hu , elelmezes@napraforgo.szszm.hu,
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda - Szivárvány Tagóvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Sas u. 7/a.
Elérhetőség: 06-24/366-607
Intézményvezető: Sallai Gáborné
E-mail cím: tagovoda@szivarvany.szszm.hu , titkarsag@szivarvany.szszm.hu
Alapító okirat

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda - Szivárvány Tagóvodája – Tündérliget Óvoda
Székhely:2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 4
Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137.
Elérhetőség: 
Intézményvezető: Sallai Gáborné
E-mail cím: titkarsag@tunderkert.szszm.hu
Alapító okirat

Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2.
Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4.
Elérhetőség: 06-24/366-255
Intézményvezető: Homonna Béláné
E-mail cím: ovodavezeto@csicsergoovoda.szszm.hu , titkar@csicsergoovoda.szszm.hu , konyha@csicsergoovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u.10/1
Elérhetőség: 06-24/365-113, 06-20/580-8298
Intézményvezető: Repkáné Ragó Zsuzsanna
E-mail cím: mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu , ovodavezeto@mocorgoovoda.szszm.hu , titkarsag@mocorgoovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Adótorony tér 6.
Elérhetőség: 06-24/475-170
Intézményvezető: Vargáné Dicső Edit
E-mail cím: ovodavezeto@akacliget.szszm.hu , titkar@akacliget.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Nap utca 2.
Elérhetőség: 06-24/468-283
Intézményvezető: Hajdu Hajnalka
E-mail cím: napsugar@napsugarovoda.szszm.hu , titkar@napsugarovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81./C
Intézményvezető: Baráti Ildikó
Elérhetőség: 06-20/282-97-80
E-mail cím: vezeto@pitypangovoda.szszm.hu , pitypangovoda@pitypangovoda.szszm.hu , ebedjelentes@pitypangovoda.szszm.hu , vadvirágovoda@vadvirágovoda.szszm.hu , ebedjelentes@vadviragovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda Cserbóka Tagóvodája
Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 5.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81./C
Intézményvezető: Baráti Ildikó
Elérhetőség: 06-20/282-97-80
E-mail cím: vezeto@pitypangovoda.szszm.hu , pitypangovoda@pitypangovoda.szszm.hu , ebedjelentes@pitypangovoda.szszm.hu , vadvirágovoda@vadvirágovoda.szszm.hu , ebedjelentes@vadviragovoda.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Elérhetőség: 06-24/366-761
Intézményvezető: Böhm-Szatmári T. Katalin
E-mail cím: vezeto@egomir.szszm.hu , gvezeto@egomir.szszm.hu , uzemeltetes@egomir.szszm.hu , muller.maria@egomir.szszm.hu , penztar@egomir.szszm.hu , titkar@egomir.szszm.hu , pukszlerne.erika@egomir.szszm.hu , riba.agi@egomir.szszm.hu , nabilekne.andrea@egomir.szszm.hu
Alapító okirata

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.
Elérhetőség: 06-24/443-367
Intézményvezető: Kerekes László
E-mail cím: szmcsaladsegito@cssk.szszm.hu
Honlap: http:/www.szmcsaladsegito.hu
Alapító határozat száma: 93/2009. (III.26.)
Alapító okirata

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
Elérhetőség: 06-24/467-100
Intézményvezető: Lázár Gergő
E-mail cím: sargahaz@sargahaz.com
Honlap: http://www.sargahaz.com
Alapító okirata

Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
Elérhetőség: 06-24/467-100
Intézményvezető: Rácz-Máté Orsolya Beáta
E-mail cím:
Alapító okirata

Vadgesztenye Szociális Intézmény
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 19.
Elérhetőség: 06-24/366-614
Intézményvezető: Fürtös Hajnalka
E-mail cím: gondozok@vadgesztenye.szszm.hu
Alapító okirata2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 

Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
2004. évi I. törvény a sportról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
17/2015. (II.16.) Kormányrendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
386/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
23/2011. (III.8.) Kormányrendelet a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:

a) szelektív hulladékkezelési közszolgáltatásról, a háztartásokban keletkezett építési törmelék összegyűjtéséről, a lakossági zöldhulladék összegyűjtéséről a közszolgáltatóval kötött szerződés és a helyi rendelet keretei között;

b) a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásban, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ), a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásban (FAÖT) és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban való részvételről a társulási megállapodás keretei között;

c) a közterület-felügyeletről, és a településőrök foglalkoztatásáról a polgármesteri hivatal közreműködésével;

d) a mezei őrszolgálatról a polgármesteri hivatal közreműködésével;

e) a vérvétellel és vérszállítással kapcsolatos feladatokról intézményei fenntartásával és azok közreműködésével;

f) helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, fejlesztéséről, őrzéséről;

g) a hit- és vallásoktatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felüli feladatok vállalásáról az egyházzal kötött megállapodás keretei között;

h) helyi múzeum fenntartásáról, működtetéséről, közösségek tevékenységének támogatásáról, művészeti intézmények (Sziget Színház, Filmszínház), alkotó munka támogatásáról;

i) a Kisváros című helyi újság kiadásáról, elektronikus médiaszolgáltatók közreműködésével közcélú műsorszolgáltatásról;

j) a helyi turizmus fejlesztése érdekében turisztikai desztináció menedzsment szervezet működtetéséről.

2.2 A hatósági ügyek intézésnek rendjével kapcsolatos adatok
 

Polgármesteri Hivatal/Ügyintézés

2.3 Közszolgáltatások
 

Közérdekű/Szolgáltatók

2.4 A szerv nyilvántartásai
 

-

2.5 Nyilvános kiadványok
 

-

2.6 és 2.7 Döntéshozatal, ülések; A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A Képviselő-testület és a bizottságok nyilvános ülésének időpontja, előterjesztései, ülésének jegyzőkönyvei.
 

Szervezeti és Működési Szabályzat
EDtR
MikroDat

2.8 Pályázatok
  Pályázatok, támogatások
2.9 Hirdetmények
  Hirdetőtábla
  Hirdetmények
2.10 Közérdekű adatok igénylése
 

A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló jegyzői utasítás

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Közérdekű adatok nyilvántartása 2011.évi CXII.törvény alapján

Igénybejelentő lap Közérdekű adat megismeréséhez

2.11 Közzétételi listák
 

Kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

Üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenységet végzőkről szóló nyilvántartás a 30/2009. (XI.3.) ÖM rendelet alapján

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet végzőkről szóló nyilvántartás a 30/2009. (XI.3.) öm rendelet alapján

Telephelyekről vezetett nyilvántartás


Közérdekű adatok nyilvántartása 2011.évi CXII.törvény alapján 2020. évben
Közérdekű adatok nyilvántartása 2011.évi CXII.törvény alapján 2021. évben
Közérdekű adatok nyilvántartása 2011.évi CXII.törvény alapján 2022. évben

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok ellenörzések listája
 

A működés törvényessége, ellenőzések
2021. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről
2020. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről
2019. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről
2018. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2017. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2016. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2015. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2014. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

2013. évi jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
   
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
   
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
   
3.1.5 Működési statisztika
 

2017

Jelentés a gyámhatósági tevékenységről

Kiadott építési engedélyek 2017. évben

2016

Összegzés az éves közbeszerzésekről

Jelentés a gyámhatósági tevékenységről

Kimutatás a pénzbeni és természetbeni támogatásokról

Kiadott építési engedélyek 2016. évben

2015

Összegzés az éves közbeszerzésekről 2015.01.01. - 2015.10.31.

Összegzés az éves közbeszerzésekről 2015.11.01. - 2015.12.31.

Jelentés a gyámhatósági tevékenységről

Kimutatás a pénzbeni és természetbeni támogatásokról

Kiadott építési engedélyek 2015. évben

2014

Összegzés az éves közbeszerzésekről

Kiadott építési engedélyek és használatbavételi engedélyek

Jelentés a gyámhatósági tevékenységről

Kimutatás a pénzbeni és természetbeni támogatásokról

3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1 és 3.2.2 Éves költségvetések; Számviteli beszámolók
 

2023. évi költségvetés
2022. évi költségvetés
2021. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés
2017. évi költségvetés és zárszámadás
2016. évi költségvetés és zárszámadás
2015. évi költségvetés és zárszámadás
2014. évi költségvetés és zárszámadás
2013. évi költségvetés és zárszámadás
2012. évi költségvetés és zárszámadás
2011. évi költségvetés és zárszámadás
2010. évi költségvetés és zárszámadás
2009. évi költségvetés és zárszámadás
2008. évi költségvetés és zárszámadás
2007. évi költségvetés és zárszámadás
2006. évi költségvetés és zárszámadás
2005. évi költségvetés és zárszámadás
2004. évi költségvetés és zárszámadás

3.2.3 A költségvetés végrehajtása
   
3.3 Működés
3.3.1 A foglalkoztatottak
 

2022.II. félév
2022. I. félév 
2021.II. félév
2021. I. félév 
2020.II. félév
2020. I. félév 
2016.II. félév
2016. I. félév
2015. II. félév
2015. I. félév

2014. II. félév

2014. I. félév

3.3.2 Támogatások
  2022

231/2022
232/2022
233/2022

2021

2020

2019

2018

2017


2014

2013

2012

2011

3.3.3;

3.3.4

és

3.3.5

Szerződések; Koncessziók
 

Szerződések 1 millió forint felett (2023. január 1-től)
2023

Szerződések 5 millió forint felett
2022
2021
2020
2019
2018

2017

2016

2015

2014
2013

2012
2011

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
 

Főoldal / Kiemelt projektek

3.3.7 Közbeszerzés
 

Közérdekű / Közbeszerzések