photo

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ beiratkozási közleménye a tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásáról

2023. március 20.
Közérdekű híreink
KÖZLEMÉNY
a tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásáról
A 2022/2023-as tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 8. §-a alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.

A döntéssel szemben az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó jár el, és hoz
másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

Az általános iskolai beiratkozással, valamint az általános iskolai körzethatárokkal kapcsolatban a következő honlapon keresztül is tájékozódhatnak az érdeklődők: http://kk.gov.hu/hirek-szigetszentmiklosi