photo

Ajánlattételi felhívás a Kossuth L. u. 2. szám előtt található - Szigetszentmiklós Városháza - megnevezésű önkormányzati tulajdonú buszváró épület javítási feladatainak elvégzésére

2021. november 4.
Tisztelt Ajánlattevő!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) a 232/2021. (VI.14) sz. Önkormányzati Határozat alapján ajánlattételi felhívást tesz a „Kossuth L. u. 2. szám előtt található - Szigetszentmiklós Városháza - megnevezésű önkormányzati tulajdonú buszváró épület javítási feladatainak elvégzése” tárgyban, az alábbiakban meghatározottak szerint:

I. Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
Kapcsolattartó személy neve: Kiss Zoltán
Kapcsolattartó személy telefonszáma: +36-20/450-0230
Kapcsolattartó személy e-mail címe: kiss.zoltan@szigetszentmikos.hu

II. A szerződés meghatározása/típusa:
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. szám előtt található önkormányzati tulajdonú busz utasváró épület javítási feladatainak ellátására, azaz a Petőfi u. 1331/3 hrsz-on található „Szigetszentmiklós Városháza” megnevezésű buszváró homlokzatjavítási és tető javítási, nyílászáró felújítás és burkolás és festés kivitelezési feladatok elvégzésére vonatkozóan vállalkozási szerződést kíván kötni.

III. A beszerzés megnevezése/tárgya: Kossuth L. u. 2. szám előtt található „Szigetszentmiklós Városháza” megnevezésű önkormányzati tulajdonú buszváró épület javítási feladatainak elvégzése.

IV. A beszerzés műszaki tartalmának/elvégzendő feladatának/beszerzendő termékek meghatározása és a beszerzés mennyisége:

Elvégzendő feladat:

A Szigetszentmiklós, Petőfi u. 1331/3 hrsz-on található önkormányzati tulajdonú buszmegálló kőépületnél a szükségszerű minimális ráfordítás szerint az alábbi munkálatokat szükséges elvégezni:
- utasváró belső betonpadló kijavítása, új fagyálló, csúszásmentes gress padlóburkolat készítéssel;
- belső vakolat hibáinak kijavítása és tisztasági festés;
- külső terméskő falak teljes felületű tisztítása, konzerválása, anti-graffiti bevonat készítés;
- betonfödém hibáinak, repedések, letöredezések kijavítása és 3 rtg. cementsimítása;
- régi mohás tetőfelület letisztítása, a bádogozás korróziómentesítése és korrózióálló festése;
- 2 db acél ablakkeret korróziómentesítése, 3 rtg. korróziógátló festékkel történő mázolása, 1 rtg. fóliázott síküvegezés vagy polikarbonát beépítés;

Feladatok mennyiségei:

Padlóburkolat tisztítás és felületkiegyenlítés 13 m2
Csúszásmentes grespadló burkolat készítés 13 m2
Belső vakolat leverés 4 m2
Belső vakolás 4 m2
Belső festés fehér homlokzatfestékkel 44 m2
Ablakkeret tisztítás, korróziómentesítés, festés 2 db
Ablak üvegezés 1 rtg, fóliázottan vagy víztiszta polikarbonát beépítése 2 db
Terméskő falak vegyszeres graffiti mentesítése 20 m2
Terméskő falak felülettisztítása 36 m2
Terméskő falak anti-graffiti védőbevonatolása 36 m2
Ferde födém felületjavítás (betonjavítás) 2 m2
Tető tisztítása 23 m2
Tető bádogozás korróziómentesítés és 3rtg festés 5 m2


Alternatív ajánlat benyújtás: Ajánlatkérő alternatív ajánlatot nem fogad el.

V. A szerződés időtartama: a teljesítés határideje: A munkaterület átadását követő 21 napon belül.

VI. A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 1331/3 hrsz „Szigetszentmiklós Városháza” megnevezésű buszmegálló.

VII. Értékelési szempont(ok):
Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét, azaz a bruttó egyösszegű ajánlati árat veszi figyelembe!
Az ajánlati árat egyösszegű átalánydíjban, egész számra kerekített bruttó Ft-ban kérjük meghatározni.
Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat (átalánydíjat) úgy határozzák meg, hogy a díj magában foglalja a teljesítéssel (teljeskörű megvalósítással) összefüggésben nyertes ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget – ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit, valamint munkadíjat is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

Kérjük, hogy ajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen megadni:
Egyösszegű ajánlati ár
(nettó Ft-ban kifejezve)
ÁFA tartalom (Ft-ban kifejezve)
Egyösszegű ajánlati ár
(bruttó Ft-ban kifejezve)
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi. Ha több ajánlatnak azonos a fentiekben meghatározottak szerint ajánlati ára, és nem határozható meg a nyertes ajánlattevő személye, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.

VIII. Alkalmassági követelmények:
Műszaki alkalmassági minimumkövetelmények:
VIII.1. Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 darab nettó 25 m2 alapterületet elérő vagy azt meghaladó épület (pl. gépkocsi tároló vagy egyéb tároló/melléképület) teljes felújítására vagy kivitelezésére vonatkozó kiviteli munkára vonatkozó szerződésszerűen teljesített és befejezett referenciamunkával.

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával vállalja, hogy nyertessége esetén a feladatot személyesen ellátó megfelelő szakemberekkel a teljes szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
VIII.1. ponthoz:
Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtania a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített épület felújítás vagy kivitelezési munkák ellátására vonatkozó referenciáiról. A referencia igazolás/nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen); a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés mennyisége; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás megküldését/közzétételét megelőző 36 hónapban befejezett referencia.

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozó a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét, amely biztosítja az előírt alkalmassági minimumkövetelményekben elvártakat.

IX. A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó, teljes szerződéses ellenérték 1 %-a, de legfeljebb a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték 30 %-a. 30 napos késedelem elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték, mint vetítési alap 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.

A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza.

Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

Jótállás: Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő által elvégzett kivitelezési munka vonatkozásában 36 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak napja. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni.

A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartani. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozatot benyújtani arról, hogy ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.


X. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Nyertes Ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően. Ajánlatkérő a teljesítés igazolás kiállítását és a számla benyújtását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki a következő dokumentumok birtokában: - kivitelezői készrejelentés,
- kivitelezői megfelelőségi nyilatkozat,
- Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás.
A vállalkozói díj az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla az Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, foglaltak szerint, nyertes ajánlattevő által a szerződésben megjelölt számlaszámra.


XI. Ajánlattételi határidő: 2021.11.15. - délelőtt 11.00.

XII. Az ajánlat felbontásának az ideje: 2021.11.15. – délután 14.00.

XIII. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre az ajánlattételi határidőig megküldeni szíveskedjen.
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.


XIV. További információk:

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

Ajánlatkérő a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.

Ajánlattevőnek az ajánlatában szükséges nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, és tevékenységi körrel is rendelkezik és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja.
Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!


Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
c) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit,
d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni:
- köztartozás-mentességéről szóló nyilatkozat, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,
- nyilatkozat az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, amely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap,
- nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be,
-a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. Vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.
b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv. 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani)
c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a – fenti módokon igazolt – kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.
Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja. Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez), aki az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén aki a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel.

Az Ajánlattevőnek (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez) az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban Kiss Zoltán műszaki ügyintézőnél a 20/450-0230-as telefonszámon vagy a kiss.zoltan@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

Ajánlatukat a fenti előírásoknak megfelelően szíveskedjenek megadni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is.

Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Az ajánlatkérő jogosult kizárólag a legkedvezőbb ajánlat kizárólagos bírálatára.


Szigetszentmiklós, 2021. november 3.
Tisztelettel:


Pallaga Tamás
városüzemeltetési osztályvezető

 

 
Nyilatkozatminták
Árazatlan költségvetés