photo

Ajánlattételi felhívás – Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése – 2021.

2021. október 28.

Tisztelt Ajánlattevő!

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.) (továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívást tesz közzé a város karácsonyi díszvilágításának fel és leszerelésére a Polgármesteri Hivatal által megjelölt helyszínekre, Szigetszentmiklós közigazgatási határán belül, az alábbi műszaki tartalom alapján:

A felszerelendő világítóeszközök, szerelési, díszítési munkák:

 • 4 db nagy hópihe motívum tartószerkezettel (Jókai u. körforgalom)
 • 135 db dupla motívum tartószerkezettel (Tököli út, Kossuth L. u., II. Rákóczi F. út, Vak Bottyán u., Bercsényi u., Szebeni út)
 • 5 db nagy átfeszítés (Kossuth L. u., Szent Erzsébet tér, Csépi út, Bajcsy-Zs. u.)
 • 62 db 20 méter hosszú fényfüzér fára való felszerelése (Kossuth L. u., Szent Erzsébet tér, Ifjúság tér)
 • 150 m hosszon épület kontúr felszerelése (Ifjúság tér, Szebeni út)
 • 1 db karácsonyfa díszítés (Szent Erzsébet tér)

 

A felszerelés előtt a meglévő díszvilágítási elemek felülvizsgálatát el kell végezni. A hibás darabokat nem lehet felszerelni! A visszaszállítás során elkülönítve kell kezelni a hibás darabokat és megjelölve kell átadni a Polgármesteri Hivatal részére.

 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel karácsonyi díszvilágításának fel és leszerelésére feladatok ellátására vonatkozóan egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni alábbiak szerint:

Ajánlattételi, szerződéses feltételek:

Az ajánlattevőnek az alábbiakat kell szerződésben vállalnia:

 • A felszerelési munkák teljesítési ideje 2021. november 19.-vel kezdődik meg és a teljesítés határideje 2021. november 26., valamint a leszerelési munkák 2022. január 6-án kezdődnek meg, a teljesítési határidő 2022. január 14.
 • A késedelmi kötbér mértéke napi 4% minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér számítási alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér maximuma 20%.  A késedelmi kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés alól nem mentesít.  Megrendelő jogosult a késedelmi kötbéren felüli esetleges kárát is érvényesíteni.
 • Öt naptári napot meghaladó késedelem a szerződéstől való elállást vagy annak azonnali hatályú felmondását és meghiúsulási kötbér fizetését vonhatja maga után. A meghiúsulási kötbér követelése a késedelmi kötbér követelését és a teljesítést kizárja. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbéren felüli esetleges kárát is érvényesíteni.
 • A Vállalkozónak felróható ellehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás vagy azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezhető. A meghiúsulási kötbér mértékét Felek a nettó vállalkozói díj 30%-ában állapítják meg.
 • Ajánlattevő ajánlata benyújtásával a szerelési munkákra vonatkozóan a törvényben előírt garanciát és szavatosságot vállalja.
 • Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával vállalja, hogy nyertessége esetén legalább a kivitelezés időtartamára általános szerelési biztosítással rendelkezni fog.
 • Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez), aki az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel.
 • Az eljárásban nem adhat ajánlatot Ajánlattevő, amennyiben ő, vagy bejelentett alvállalkozója nem szerepel az ELMŰ által kiadott minősített elosztóhálózati kivitelezői névjegyzékben.

 

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:

Kérem, hogy szíveskedjen ajánlatat
- részeként nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint 30 nap,

 • - részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, tudomásul vette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be,
 • - részeként nyilatkozatot benyújtani arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel, felelősségbiztosítással rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezeknek hatályát fenntartja,
 • - benyújtásával egyidejűleg megküldeni a köztartozásmentességéről szóló nyilatkozatát, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,
 1. a) évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírását.
 2. b) évi törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. törvény 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani).
 3. c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a – fenti módokon igazolt – kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.

Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét, lakóhelyét – ennek hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni.

 

 • részeként nyilatkozatot csatolni arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be.
 • benyújtásával egyidejűleg ajánlatához az ELMŰ által kiadott minősített elosztóhálózati kivitelezőről szóló igazolását egyszerű másolatban csatolni.
 • részeként benyújtani az Ajánlattevő (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez) egyszerű nyilatkozatát arról, hogy szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
 • részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtania a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb karácsonyi díszkivilágítás szerelési feladatok ellátására vonatkozó referenciáiról. A referencia igazolás/nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen); a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés mennyisége; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás megküldését/közzétételét megelőző 2 évben befejezett referencia.
 • részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtani a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltségről, mely nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az eszközök elnevezését, darabszámát, típusát, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés, valamint a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének száma és érvényességi idejének lejárta.

 

Alkalmassági minimumkövetelmény:

 • Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt 2 évben karácsonyi díszkivilágítás szerelési munkák elvégzésére vonatkozó referenciával nem rendelkezik, mely szerelési munkák keretében legalább 150 db/év mennyiségű díszítő elem került felszerelésre. Amennyiben ajánlattevő a fentiekben foglaltak szerint az alkalmasságát nem igazolja, vagy a benyújtott igazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény nem állapítható meg egyértelműen, akkor Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.
 • Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 emelőkosaras autóval a munkák elvégzéséhez.

 

Ajánlatában lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek/feltételeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozó a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét, amely biztosítja az előírt alkalmassági minimumkövetelményekben/feltételekben elvártakat.

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó Ft ajánlati ár + ÁFA értékének összegét, azaz a bruttó ajánlati ár összegét veszi figyelembe.

Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat úgy határozza meg, hogy az ajánlati ár magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben nyertes Ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget– ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli, további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

Kérjük, hogy ajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen megadni:

Egyösszegű ajánlati ár

(nettó Ft-ban kifejezve)

 

ÁFA tartalom (Ft-ban kifejezve)

 

Egyösszegű ajánlati ár

(bruttó Ft-ban kifejezve)

 

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi.

Ha több ajánlatnak azonos a fentiekben meghatározottak szerint ajánlati ára, és nem határozható meg a nyertes ajánlattevő személye, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.

 

Fizetési feltételek: A szerződés egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási szerződés.

A nyertes Ajánlattevő 1 végszámla benyújtására jogosult.

A végszámla a szerződés szerinti összegben nyújtható be, miután az elvégzett munkát Ajánlatkérő kiállított teljesítésigazolással elismert.

A vállalkozói díj az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla az Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, foglaltak szerint, nyertes ajánlattevő által a szerződésben megjelölt számlaszámra.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme forint (HUF).

Az ajánlatadáshoz felmerülő műszaki részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban a 24/505-565-as telefonszámon vagy a marton.tamas@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre 2021. november 03-án 12:00
óráig megküldeni szíveskedjen. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

Ajánlatkérő a beszerzési eljárás során Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja Ajánlattevőket. Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (a hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

 

Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy tárgyi eljárásban az esetlegesen felmerülő ajánlattevői kérdésekre adandó válaszokat az Ajánlatkérő honlapján (http://szigetszentmiklos.hu/) tesszük közzé.

 

Ajánlatkérő a vonatkozó hatályos jogszabályok, szabványok, szabályzatok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is.

Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha

 1. azt az ajánlattételi határidő után nyújtották be;
 2. Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek v aló megfelelést;
 3. egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
 4. ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

 Ajánlatkérő jogosult kizárólag a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kizárólagos bírálatára.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen eljárás keretében ne kössön szerződést.

 

Szigetszentmiklós, 2021. október 28.

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: Nyilatkozatminták

-        

Tisztelettel:

Nagy János

Polgármester nevében és megbízásából

 

Kovácsné Szentimrei Lenke

Út- és közmű Iroda

 irodavezető