photo

Ajánlattételi felhívás műszaki szakértői és tanácsadói feladatok ellátására

2021. szeptember 15.

I.      A szerződés meghatározása/típusa:

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel műszaki szakértői és tanácsadói feladatok ellátására

határozott idejű, átalánydíjas megbízási szerződést kíván kötni.

 

 1. A beszerzés megnevezése/tárgya: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064 azonosítószámú,

„Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda építése” című pályázat keretében támogatással megvalósítani tervezett óvoda továbbépítéséhez műszaki szakértői és tanácsadói feladatok ellátása

 

III.     A beszerzés műszaki tartalmának/elvégzendő feladatának meghatározása és a beszerzés mennyisége:

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívást tesz a III. pontban megjelölt tárgyban, az alábbiakban meghatározottak szerint:

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú pályázatra benyújtott VEKOP- 6.1.1-15-PT1-2016-00064 azonosítószámú, a „Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda építése” c. projekt megvalósítására vissza nem térítendő támogatást nyert.

Az Önkormányzat 2017. augusztus 10-én Támogatási szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal (a Támogató jogutódja a Pénzügyminisztérium).

 

Ajánlatkérő, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Óvodai kapacitásbővítés Szigetszentmiklóson – generáltervezői feladatok ellátása – Petőfi út” tárgyban. A beérkezett ajánlatok alapján Ajánlatkérő (Megbízó) a Fóris és Társa Építésziroda Szolgáltató Kft-vel, mint nyertes ajánlattevővel kötött megbízási szerződést 2016.01.18.-án.

Önkormányzatunk (mint Építtető) 2017.05.10-i dátummal jogerőssé vált építési engedélyt kapott a Temesvári u. 13291/1 hrsz-ú ingatlanra, 4 csoportos óvodaépületre vonatkozóan.

 

 

1


Ezt követően 2017.11.06-i dátummal jogerőssé vált határozattal új építési engedély került kiadásra a Temesvári utca 13291/5 hrsz-ú ingatlanra a vonatkozó önkormányzati telekalakítási eljárás miatt.

2018.08.02-án az elsőfokú építésügyi hatóság kijavította határozatát az energetikai célú megfelelés határideje tekintetében.

Építtető az érintett beruházáshoz jogerős módosított építési engedélyt kapott 2018. szeptember 18-án, a tárgyi telek területváltozása miatt.

 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 112. § (1) b) pont szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Temesvári úti óvoda generál kivitelezése, Szigetszentmiklóson” tárgyban. A közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatba épített KFF ellenőrzés mellett történt meg.

 1. december 17-én kivitelezői szerződéskötésre került sor.

A szerződésben foglaltak szerint a Vállalkozó kötelezettséget vállalt arra, hogy megvalósítja a Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/5 hrsz. alatti ingatlanon az óvodai intézményi célra szánt területrészen új óvoda épület teljes körű generálkivitelezését, a jogerős építési engedély, az engedélyes tervek, a kiviteli tervek és a mindenkori hatósági, szakhatósági kikötések szerinti műszaki tartalom mellett, valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben a szerződés előírásainak és a műszaki tartalomnak megfelelően.

Tekintettel arra, hogy Vállalkozó a szerződésében foglalt teljesítési határidőt nem tartotta be és a Megrendelő által kitűzött, 20 napos póthatáridő is eredménytelenül telt el, Megrendelő a vállalkozási szerződést 2019. november hó 15. napján kelt levelével azonnali hatállyal felmondta, súlyos szerződésszegésre tekintettel.

Önkormányzatunk, mint Megrendelő közjegyző által kirendelt igazságügyi szakértői szakvéleményt szerzett be többek között arra vonatkozóan, hogy a munkák milyen készültségi szinten állnak, és milyen esetleges hibák, hiányosságok javítására, pótlására van szükség a kivitelezési munkák folytatásához.

Az épület továbbépítéséhez szükségessé vált a meglévő tervdokumentációk felülvizsgálata, az elkészült munkarészek rajzi ábrázolása, illetve a – korábbi kivitelezési tevékenység során felmerült – hibákból eredő problémák műszaki megoldásának kidolgozása.

Önkormányzatunk a továbbépítési kiviteli tervdokumentáció elkészítésével 2020.08.14-én megbízta a Singer Design Tervező és Beruházó Kft-t. Tervező feladata volt a fentieken túlmenően jelezni és érvényesíteni a módosításokat, amennyiben a készítés óta a tervekre vonatkozóan valamely jogszabályváltozás állt be, ami a beruházás esetében a 2021. II. félévére – 2022. I. félévére tervezett használatbavételhez módosításként megvalósítani szükséges. Ilyen jogszabályi előírás például, de nem kizárólagosan az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése. Tervező szerződése a kivitelezés közbeni generál és szakági tervezői művezetésre is kiterjed, a szerződésben meghatározott feltételekkel.

Az elkészült továbbépítési kivitelezési tervdokumentáció, valamint árazatlan költségvetési kiírás alapulvételével az épület befejezésének kivitelezésére vonatkozóan a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás került megindításra „Temesvári u. óvoda befejezésének generálkiv.ése” megnevezéssel.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések vizsgálata és egyeztetése során megállapítást nyert, hogy azok megválaszolásához egyaránt a megjelent


Ajánlati felhívás, a Közbeszerzési dokumentáció és a műszaki tervdokumentáció módosítása, valamint az elkészült tervekkel kapcsolatos további műszaki egyeztetések is szükségesek. A külső közreműködő szakértőkkel történt egyeztetések alapján a megindított közbeszerzési eljárás visszavonásra került 2021 májusában.

Az óvoda építésének befejezésére irányuló újabb közbeszerzési eljárás kiírásáig műszaki (pl. tartószerkezeti, épületszerkezeti, faanyagvédelmi) szakértelmet igénylő kérdéseket kell tisztázni, és ezek alapján a továbbépítési kivitelezési tervdokumentációt kiegészíteni ill. módosítani.

A kivitelezésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindításának tervezett dátuma 2021. II. félév.

A támogatott tevékenység megvalósításának befejezése tervezetten 2022. II-III. negyedévben történik. Az épület befejezésére vonatkozó építőipari kivitelezési tevékenység időtartama tervezetten 150 nap.

Műszaki alapadatok:

 • a teljes ingatlan óvodaépítésre szolgáló területrészének nagysága: 5612,03 m2
 • óvodaépület földszinti helyiségek összes hasznos alapterülete: 1328,28 m2
 • az épület bruttó beépített alapterülete: 488,06 m2
 • a zöldfelületek nagysága 2057,90 m2

A projekt keretében megvalósuló óvodaépület négy csoportszobás, 100 férőhelyes, komplex akadálymentesített, melegítőkonyhával ellátott, klimatizált, napelemes rendszerrel ellátott, amelyhez kapcsolódóan a kertépítést, tereprendezést, játszóeszközök telepítését, út és parkoló kialakítását is meg kell valósítani.

A jelen beszerzési eljárás tárgyát képező műszaki szakértői és tanácsadói tevékenység kizárólag a magasépületre vonatkozik.

 

Ajánlatkérő a projekt megvalósulása érdekében az alábbi főbb feladatok ellátását kéri (kiemelten, de nem kizárólagosan):

Ajánlattevő feladatait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó részei alapján - kiegészítve a jelen ajánlattételi felhívásban szereplő feladatokkal - köteles ellátni:

 

 1. Tartó- és épületszerkezeti szakértői vélemény készítése, az alábbi műszaki tartalom figyelembevételével:
  1. a meglévő, eddig elkészült tartó- és épületszerkezetek vizsgálata és véleményezése tartószerkezeti, épületszerkezeti, faanyagvédelmi szempontból
  2. faanyagvédelmi szakvélemény adása szükség esetén; amennyiben ez utóbbit nem ítélik szükségesnek, az erről szóló nyilatkozat szakmai indoklással alátámasztva
  3. az elvégzendő intézkedések, építési folyamatok megjelölése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az épületszerkezetek kielégítsék az OTÉK-nak az állékonyság és mechanikai szilárdságra vonatkozó követelményeit
  4. az előző, c) pontra adott válasz esetében az Ajánlatkérő a több eltérő, műszakilag egyenértékű megoldás közül a leggyorsabban kivitelezhetőt részesíti előnyben
  5. az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött tartószerkezeti dokumentáció vizsgálata és annak megítélése, hogy a beszerzett gyártói nyilatkozatok igazolják-e a

tetőszerkezet megfelelőségét; amennyiben szükséges, a gyártótól további dokumentumok beszerzése,

 1. szakmai állásfoglalás kialakítása arról, hogy – az előző d) pontra adott válasz függvényében – szükséges-e a teherbírás igazolásához az elkészült fa fedélszerkezetek próbaterhelése, anyagvizsgálat, mintavétel
 2. a használatbavételi engedélyezési eljárásban felhasználható, a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot helyettesítő építésügyi műszaki szakértői nyilatkozat a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14.§ alapján, az elkészült tartó- és épületszerkezetekre vonatkozóan. A vizsgálandó szerkezetek a terepfelszín alatti és feletti

 

 1. A tetőszerkezet tűzbiztonságára vonatkozó szakértői vélemény adása
 2. Szakértői tanácsadói feladatok:
 3. kapcsolattartás Ajánlatkérővel,
 4. a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban beérkezett műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában segítségnyújtás igény esetén,
 5. műszaki szakértői szakértelmet igénylő kérdésekben Ajánlatkérő döntéseinek előkészítésében részvétel, javaslattétel
 6. a használatbavételi engedélyezési eljárás során az építésügyi hatóság vagy szakhatóság részéről felmerülő, a szakértő tevékenységét érintő kérdések megválaszolása, hiánypótlás teljesítése
 7. az állagmegóvás (további állagromlás megelőzése) érdekében szükséges téliesítési intézkedésekre történő javaslattétel a közeledő téli évszakra tekintettel
 8. egyéb, a szakértői munka során feltárt esetleges tartó- és épületszerkezeti problémákról Ajánlatkérő értesítése, megoldási javaslat kidolgozása

Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan az alábbi műszaki kérdésekre vár választ a szakértőtől:

 • az épületben elkészült YTONG válaszfalak teherbírása és állékonysága a továbbépítési tervekben szereplő műszaki megoldásokkal megfelelő, igazolható-e
 • az épületben elkészült YTONG válaszfalak alatti hiányos vagy nem megfelelő talajnedvesség elleni szigetelés gazdaságosan javítható, pótolható-e, a felázás, salétromosodás hogyan szüntethető meg
 • amennyiben az előző két kérdésre nincs megfelelő műszaki megoldás, indokolt-e a válaszfalak teljes bontása
 • a főfalakon tapasztalható felázás, salétromosodás hogyan szüntethető meg, a lábazati vízszigetelés (ahol készült) megfelelő-e
 • a tetőszerkezet teherbírása, állékonysága, tűzbiztonsága a szeglemezes kapcsolatokra is kiterjedően, a rendelkezésre álló gyártói megfelelőségi nyilatkozat alapján igazolható-e, a szerkezet időjárási hatásoknak való kitettsége miatt szükséges-e további beavatkozás

 

A szükséges feltárások helyeit és mennyiségét a szakértők határozzák meg, azok elkészítését az Ajánlatkérő biztosítja.

 

Alternatív ajánlat: igen/nem


IV.                        A szerződés időtartama:

 

A projekt megvalósításához kapcsolódóan határozott idejű, átalánydíjas megbízási szerződést kívánunk kötni műszaki szakértői és tanácsadói feladatok ellátásának biztosítására.

A megbízási szerződés időtartama annak aláírásától a használatbavételi engedély megszerzéséig tart. A szakértői vélemények elkészítése a szerződés aláírásától számított 30 naptári napon belül esedékes.

Ajánlattevő vállalja az épület befejezésére vonatkozóan kiírandó közbeszerzési eljárás során, valamint azt követően a kivitelezés időtartama alatt az előre egyeztetett időpontokban történő rendelkezésre állást, a szakértői közreműködést igénylő kérdések megválaszolása kapcsán.

Ajánlattevő vállalja továbbá, hogy a projekt megvalósítás befejezésének határnapja után a Támogató, a képviseletében eljáró szervezet vagy egyéb szervezet részéről előírt további, a projekttel kapcsolatos szakértői közreműködést igénylő feladatok ellátása során az esetleges jogorvoslati, vagy egyéb eljárásban, továbbá a garanciális időszakban, garanciális bejárásokon külön díjazás nélkül Ajánlatkérő rendelkezésére áll.

 

 1. A teljesítés helye: az építkezés helyszínen, az Ajánlatkérő székhelyén,

 

VI.      Értékelési szempont(ok):

Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét veszi figyelembe!

Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat úgy határozzák meg, hogy a megbízási díj magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben nyertes ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget – ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati áron (megbízási díjon) felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő megbízási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

 

VII.              Alkalmassági      követelmények:      (gazdasági      és     pénzügyi/műszaki-szakmai alkalmasság)

 

Műszaki szakértői tevékenységet az végezhet, aki az illetékes mérnöki kamara névjegyzékében szerepel.

Az Ajánlattevőnek minden esetben rendelkeznie kell a tevékenységhez szükséges kamarai jogosultsággal, felelősségbiztosítással, illetve a szakmagyakorláshoz szükséges minden feltétellel, amelyeket Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismer.

 

 1. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben rendelkezik SZÉS-1 tartószerkezeti és SZÉS-2 épületszerkezeti szakértői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, szakemberekkel. Az érvényes szakértői jogosultságot a szerződés időtartama alatt folyamatosan fenn kell

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:


Csatolni szükséges a szakember(ek) jogosultságának meglétét igazoló okiratot, továbbá a szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot is.

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozó a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét, amely biztosítja az előírt alkalmassági követelményekben elvártakat.

 

Az alkalmassági minimum követelmények:

Lásd a VIII. pontot.

 

VIII.        A szerződés biztosítékai: (teljesítési/jóteljesítési biztosíték, kötbér, jótállás/szavatosság, felelősségbiztosítás stb.)

Késedelmi kötbér:

Amennyiben nyertes ajánlattevő jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó, teljes szerződéses ellenérték 2 %-a, de legfeljebb a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték 30 %-a. 15 napos késedelem elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték, mint vetítési alap 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.

A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza. Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

 

Ha Ajánlatkérő az Ajánlattevőn kívül álló bármely ok miatt leállítja vagy két hónapnál hosszabb ideig felfüggeszti a munkát, Ajánlattevő felmondhatja a szerződést, és az addig teljesített szolgáltatásának pénzbeli ellenértékét követelheti.

 

IX.                        Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A megbízási díj kifizetése két ütemben történik, nyertes Ajánlattevő a meghatározott feladatrészek szerződésszerű teljesítését követően – teljesítésigazolás alapján – összesen 2 számla kiállítására jogosult (1 részszámla, 1 végszámla). 1. ütem/részszámla: a szakértői vélemények joghatályos átadása után, amely a szerződés aláírásától számított 30 naptári


napon belül esedékes; 2. ütem/végszámla: az épület használatbavételi engedélyének megszerzése után.

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla befogadását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére.

A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki.

Az Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla befogadását követő 30 napon belül banki átutalás formájában teljesíti a kifizetést.

 

X.      Ajánlattételi határidő:

 1. szeptember 21. (kedd) 12:00 óra

 

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyával kapcsolatban 2021. szeptember 16-án (csütörtökön)  14:00 órakor helyszíni bejárást tart, amelynek helyszíne a 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/5 hrsz-ú ingatlan. Találkozás: a helyszínen.

 

XI.      Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:

Az ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, papír alapon 1 db eredeti példányban összefűzve, zárt és sértetlen borítékban a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) főbejáratánál lévő postaládába kell bedobni 2021. szeptember 21. 12:00 óráig. A zárt borítékon fel kell tüntetni a következőket: „Beszerzési ajánlat - Szigetszentmiklósi Temesvári utcai óvoda építése c. projekt keretében műszaki szakértői és tanácsadói feladatok ellátására vonatkozóan - Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!”

A beérkezett ajánlatok felbontására 2021. szeptember 21-én 16 órakor kerül sor a Városfejlesztési Projekt Osztály irodahelyiségében.

 

XII.      Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

 

XIII.   A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:

Nem releváns.

 

XIV.                  Európai uniós alapokra vonatkozó információk:

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064 azonosítószámú, „Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda építése” című pályázat keretében támogatással megvalósítani tervezett óvoda építéséhez kapcsolódó beszerzés, azonban a pályázat keretében nem elszámolható költség a tárgyi műszaki szakértői és tanácsadói tevékenység.

 

XV.      További információk:


 • Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítésbe bevonni tartószerkezeti és épületszerkezeti szakértői jogosultsággal rendelkező
 • Ajánlatkérő a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.
 • Az ajánlattételi felhívás részét képezi a pályázati „Felhívás” és mellékletei, segédletek, az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum és egyéb a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumok, amelyek megtekinthetőek elektronikus formában a https://palyazat.gov.hu/vekop-611-15-kisgyermeket-nevel-szlk- munkavllalsi-aktivitsnak-nvelse weboldalon; továbbá a projekt dokumentumok, azaz például a támogatási kérelem/projektjavaslat, a támogatási szerződés és módosításai, tervek, amelyek Ajánlatkérő székhelyén előzetes egyeztetést követően megtekinthetőek. Ezen dokumentumok akkor is a jelen ajánlattételi felhívás részét képezik, ha nem kerültek csatolásra jelen ajánlattételi felhíváshoz.
 • A nyertes Ajánlattevővel kötendő megbízási szerződésnek összhangban kell lennie - minden vonatkozásban - a Pályázati dokumentumokban, valamint a mindenkori Támogatási Szerződésben
 • Fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy megismerte, tudomásul vette és nyertessége esetén magára nézve kötelezőnek ismeri el a pályázati Felhívás és mellékletei, segédletek, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz dokumentumok vonatkozó előírásait, az abban foglalt esetleges feltételeknek
 • Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.
 • Ajánlattevőnek az ajánlatában szükséges nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik, és ennek hatályát a szerződés időtartama alatt folyamatosan
 • Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!
 • Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
 • A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt
 • Ajánlatkérő felhívja    Ajánlattevők   figyelmét,    hogy    a    szerződés    teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.
 • Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha
 1. azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
 2. az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

 1. egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit,
 2. ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.
 • Az Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

 

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:

Kérjük, hogy ajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni:

 • annak a tartószerkezeti és épületszerkezeti szakértői jogosultsággal rendelkező szakembernek (szakembereknek) a megnevezését, a szakértői jogosultságának igazolásával együtt, akit (akiket) be kíván vonni a teljesítésbe. A szakértői jogosultság megléte az illetékes kamarai igazolás/hatósági bizonyítvány csatolásával, vagy – online ellenőrizhető jogosultság esetén – a kamarai névjegyzéki szám megjelölésével igazolható; a teljesítésbe történő bevonás és a szakember(ek) rendelkezésre állása pedig a szakember(ek) által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat(ok) benyújtásával igazolandó,
 • nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be,
 • nyilatkozatot köztartozásmentességről (amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában),
 • a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. Vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.
 • b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv.
 • (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani)
 • c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a – fenti módokon igazolt – kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást

Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni,

 • nyilatkozat az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, amely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap,

 • nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja,

 

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilváníthatja. Az ajánlatkérő jogosult kizárólag a legkedvezőbb ajánlat bírálatára.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, illetve jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsájtja tárgyi beszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki dokumentációt (továbbépítési kiviteli terv, eddig készült szakértői vélemények, fotódokumentáció stb.), amennyiben ajánlattevő a jelen beszerzési eljárás iránti érdeklődését a jelen felhívás mellékletét képező regisztrációs nyilatkozat kitöltésével és ajánlatkérő részére való megküldéssel igazolja. A regisztrációs nyilatkozat visszaküldési határideje: 2021. szeptember 20. 12:00 óráig.

 

A regisztrációs nyilatkozat visszaküldése nem feltétele az ajánlat benyújtásának. Megalapozott ajánlat azonban csak a műszaki dokumentáció ismeretében adható.

 

Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban a 24/505-651, 24/505-535-ös telefonszámon vagy a bato.peter.attila@szigetszentmiklos.hu, pakozdi.nora@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

 


Szigetszentmiklós, 2021. szeptember 14.

 

 

Mellékletek:

Átláthatósági nyilatkozat
Regisztrációs lap

Tisztelettel:

 

 

Nagy János
Polgármester