photo

Ajánlattételi felhívás - Őrzés-védelmi feladatok ellátására vonatkozóan.

2021. december 8.
Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Kapcsolattartó személy neve: Bereczné Gombos Kata
Kapcsolattartó személy telefonszáma: 06 24 505 628
Kapcsolattartó személy e-mail címe: gombos.kata@szigetszentmiklos.hu

II. A szerződés meghatározása/típusa: Szolgáltatás-megrendelés
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel megbízási keretszerződést kíván kötni 2022. évre vonatkozóan őrzés-védelmi feladatok ellátására vonatkozóan.

III. A beszerzés megnevezése/tárgya: 2022. évi őrzés védelmi feladatok ellátása keretszerződés keretében

IV. A beszerzés műszaki tartalmának/elvégzendő feladatának meghatározása:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívást tesz 2022. évi őrzés -védelmi feladatok ellátására az alábbiakban meghatározottak szerint:
 • 1.1 rendezvénybiztosítás,
 • 1.2 szabadtéri őrzések (pl. illegális hulladéklerakások megakadályozása)
 • 1.3 telephelyek őrzése lakókonténer és mobil WC ajánlattevő általi biztosításával,
 • 1.4 telephelyek őrzése infrastruktúrával ellátott területen.
Ajánlatkérő a keretszerződés fennállása alatt az egyes őrzés-védelmi feladatokat a nyertes ajánlattevő felé írásban közli a pontos helyszín és feladattípus, valamint a munkavégzés időtartamának meghatározásával.

Nyertes Ajánlattevő 8 órás reagálási időn belül köteles a szolgáltatást megkezdeni.

Ajánlatkérő az őrzés-védelmi tevékenység megvalósulása érdekében az alábbi főbb feladatok ellátását kéri:
 •  - az őrzött területen bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására fel kell szólítani, a cselekmény folytatását meg kell akadályozni, a cselekményből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, támadásra alkalmas eszközt el kell venni, szükség esetén kezdeményezni kell a rendőrségi intézkedést.
 •  - az őrzés tárgyát képező ingatlanba az ajánlatkérő által megadott személyeknek a belépést engedélyezni, azokon kívül csak az ajánlatkérő által előzetesen jóvágyott személyek léphetnek be a területre.
 •  - vagyonvédelmi tevékenység keretében őrzés, védés biztonsági feladatok ellátása az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében.
 •  - bármely esemény kapcsán ajánlatkérő azonnali tájékoztatása.
 •  - eseménynapló folyamatos vezetése.
 •  - munkavégzés során köteles biztosítani, hogy az őrzésére bízott területről semmiféle vagyontárgy szabálytalanul (illegálisan) ne kerülhessen ki. A rábízott vagyonért büntető- és polgári jogi felelősséggel tartozik.
 •  - alkoholos befolyásoltságban történő munkavégzés megakadályozása, megszakítása érdekében - szükség szerint - a szolgálatot végző személyeket alkoholszondás ellenőrzés alá lehet vonni.
 •  - a szolgálatot végző személy az ajánlatkérő által üzemeltetett létesítmény területére belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívhatja, ennek megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén az érintett belépését, ott tartózkodását megtilthatja, továbbá távozásra és a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felszólíthatja.
 •  - a munkavégzés során a létesítményt és annak környezetét folyamatosan kísérje figyelemmel, óránként 2x a területet be kell járnia, folyamatosan legyen készenlétben esetleges vészhelyzet, rendkívüli esemény megelőzésére, megakadályozására.
 •  - a vállalt kötelezettségeit a szakmai szabályoknak eleget téve látja el, betartja a Szakmai Törvényben foglalt rendelkezéseket.
 •  - a biztonsági szolgálatot ellátók formaruhával, CB rádióval és egyéb olyan eszközzel legyenek ellátva, amelyek a feladatok ellátásához szükségesek.
 •  - nyertes ajánlattevőt titoktartási kötelezettség terheli a szerződésből folyó kötelezettségeinek ellátása alatt, illetőleg a szerződés megszűnését követő időszakban is, minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett tudomást.
 •  - a Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt vagy képviselőjét tevékenyégéről rendszeresen tájékoztatni. Szükség szerint haladéktalanul köteles a tájékoztatást megtenni tulajdonvédelmi okokból, vagy ha az Ajánlatkérő intézkedése válik szükségessé. (Tűz, baleset, egészségügyi ok, bűncselekmény, hirtelen állagromlás, stb.)
A teljesítés helye: Szigetszentmiklós közigazgatási területe.

A szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől 2022. december 31-ig vagy a nettó 3.937.008,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig (amely feltétel előbb bekövetkezik).

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét havonta a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésben előírtaknak megfelelően 30 napon belül átutalással fizeti meg.

Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött keretszerződés alapján kibocsátandó egyedi megrendelések teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett órája után óránként az adott egyedi megrendelésben szereplő nettó szerződéses ellenérték 2 %-a, de legfeljebb az adott egyedi megrendelésben szereplő nettó szerződéses ellenérték 40 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
Nyertes ajánlattevőt a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az adott egyedi megrendelésben szereplő munka/munkák teljesítés alól.

A késedelmi kötbér esedékessé válik a késedelem bekövetkezésekor.

A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, keretösszeg 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

A késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéses kötelezettségét önhibájából nem, vagy nem határidőre, vagy nem megfelelően teljesíti, az ezzel okozott - a keretszerződésben meghatározott kötbéren felüli - károkat köteles az Ajánlatkérő részére megtéríteni.

Ajánlatkérő a kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani.


Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával vállalja, hogy nyertessége esetén legalább a szerződés időtartamára a végzett tevékenységére kiterjedő és a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartott őrzésvédelmi tevékenységre vonatkozóan legalább 8 millió Ft / év és 3 millió Ft / káresemény limitű szakmai felelősségbiztosítással fog rendelkezni. Nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvényének másolatát a szerződéskötésig Ajánlatkérő részére be kell mutatni, az a dokumentum a szerződés mellékletét fogja képezni. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozatot benyújtani arról, hogy ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a végzett tevékenységre vonatkozóan legalább az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog és azt a keretszerződés időtartama alatt végig fenntartja.

A fentiekben meghatározott őrzés-védelmi tevékenységi feladatok ellátásához kapcsolódóan határozott idejű, megbízási keretszerződést kíván Ajánlatkérő kötni.

Alternatív ajánlat: igen/nem

V. A szerződés időtartama: Határozott idejű: szerződéskötéstől (de legkorábban 2022. január 1-től) – 2022. december 31-ig.

VI. Értékelési szempont(ok):

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja szerint értékeli az alábbiakban meghatározott súlyozás alapján:
Értékelési szempont Súlyszám
1. Őrzés-védelmi szolgáltatás óradíja telephelyek őrzése esetén lakókonténer és mobil WC ajánlattevő általi biztosításával (bruttó HUF/óra/fő) 10
2. Őrzés-védelmi szolgáltatás óradíja szabadtéri őrzés esetén (bruttó HUF/óra/fő) 70
3. Őrzés-védelmi szolgáltatás óradíja telephelyek őrzése infrastruktúrával ellátott területen (bruttó HUF/óra/fő) 10
4. Őrzés-védelmi szolgáltatás óradíja rendezvénybiztosítás esetén (bruttó HUF/óra/fő) 10

Az ajánlatok az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot.

Az értékelési szempontok esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelés szempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre (legalacsonyabb ajánlati árra) az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat értékelési szempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra.

Az 1-4. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.

Az 1-4. értékelési szempontok esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.

Ajánlatkérő az 1-4. értékelési szempontok esetében az ajánlati elemeinek pontszámait az alábbi képlettel számolja:


ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az 1-4. értékelési szempontok vonatkozásában a megajánlást (óradíjat) egész számra kerekített bruttó, magyar forintban (HUF) szükséges megadni.

Összpontszám:

Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi szempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérő az adott súlyszámmal történő felszorzást megelőzően a matematikai szabályainak megfelelően kerekít kettő tizedesjegy pontossággal, a pontszámokat kettő tizedesjegy pontossággal határozza meg valamennyi értékelési szempont vonatkozásában.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Ha több ajánlatnak azonos a fentiekben meghatározottak szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani amennyiben a fentiekben foglaltak szerint nem határozható meg a nyertes ajánlattevő személye, és a legkedvezőbb ajánlat szerinti összpontszám két vagy több ajánlatban azonos.
Kérjük, hogy az egyes feladatok óradíját úgy határozzák meg, hogy a díj magában foglalja a teljesítéssel (teljes körű megvalósítással) összefüggésben nyertes ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget – ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit, valamint munkadíjat is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő megbízási keretszerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

VII. Alkalmassági követelmények:
 1. A szolgáltatás ellátásában résztvevő gazdasági szereplőknek rendelkezniük kell a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésben meghatározott, érvényes működési engedéllyel.
     a.  Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolást az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csatolnia kell 2005. évi CXXXIII. Törvény 5. § (1) bek-ben meghatározott, a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, az ajánlattételi határidőben érvényes működési engedély másolati példányát.

 2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített (legfeljebb 6 éve megkezdett) 1 db olyan élőerős őrzés-védelmi tevékenységre vonatkozó referenciával, amelyet minimum 6 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, és legalább 2 különböző (fizikailag nem érintkező) helyszínen végzett.
   a. Fentiekről Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
I. a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét,
II. - a szolgáltatás tárgyát (olyan módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése megállapítható legyen),
III. - a teljesített szolgáltatás mennyiségét (folyamatos teljesítési időtartam hónapban megadva)
IV. - a teljesített szolgáltatás helyszíneit
V. - a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával),
VI. - nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Kérjük, hogy ajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni:

- köztartozás-mentességéről szóló nyilatkozat, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,
- Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap, nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be,
- Nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezen jogosultságainak hatályát fenntartja.
Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania.

Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!
- a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. Vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.
- b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv. 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani)
- c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a – fenti módokon igazolt – kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.
Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.

VIII. Ajánlattételi határidő: 2021. december 15. 10:00 óra

IX. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük, a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre az ajánlattételi határidőig megküldeni szíveskedjen. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.


X. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

XI. További információk:
Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozó a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét (melyre ez esetben köteles alvállalkozó), amely biztosítja az előírt követelményekben elvártakat.

Fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy megismerte, tudomásul vette és nyertessége esetén magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Ajánlati felhívás vonatkozó előírásait, az abban foglalt feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.


Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
c) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit,
d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.


Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban Bereczné Gombos Katától a 24/505-628-as telefonszámon vagy a gombos.kata@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni. Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplöket, hogy tárgyi eljárásban az esetlegesen felmerülő ajánlattevői kérdésekre adandó válaszokat az Ajánlatkérő honlapján (https://szigetszentmiklos.hu/) tesszük közzé.
Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Az ajánlatkérő jogosult kizárólag a legkedvezőbb ajánlat kizárólagos bírálatára.

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban részajánlattételre nem biztosít lehetőséget, csak teljeskörű ajánlatot fogad el.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is.

Szigetszentmiklós, 2021. december 8.

Tisztelettel:
Nagy János
polgármester nevében és megbízásából

Pallaga Tamás
városüzemeltetési osztályvezető

Melléklet:
- Nyilatkozatminták