photo

Ajánlattételi felhívás - „Szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház infrastrukturális fejlesztése" - az Ádám Jenő Emlékház belső falfelületeinek festése, szükség esetén vakolat javítása.

2021. szeptember 30.
I. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
 
Ajánlatkérő címe:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.

Kapcsolattartó személy neve:
Pákozdi Nóra

Kapcsolattartó személy telefonszáma:
06-24-505-535

Kapcsolattartó személy e-mail címe:
pakozdi.nora@szigetszentmiklos.hu

Kapcsolattartó személy neve:
Horváth Gyula

Kapcsolattartó személy telefonszáma:
06-24-505-652

Kapcsolattartó személy e-mail címe:
horvath.gyula@szigetszentmiklos.hu


II. A szerződés meghatározása/típusa:
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel kivitelezési feladatok (belső falfelületek festése, szükség esetén vakolat javítás) ellátására határozott idejű, átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni.

III. A beszerzés megnevezése/tárgya:
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) pályázat keretében a „Szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház infrastrukturális fejlesztése" - az Ádám Jenő Emlékház belső falfelületeinek festése, szükség esetén vakolat javítása.

IV. A beszerzés műszaki tartalmának/elvégzendő feladatának/beszerzendő termékek meghatározása és a beszerzés mennyisége:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4. c) pont szerinti muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) jogcímen kiírt pályázat keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a Szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház infrastrukturális fejlesztésére. A Támogatói Okirat 2020 decemberében hatályba lépett.
A pályázat keretében a Szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház infrastrukturális fejlesztése kerülhet megvalósításra, amely jelen felhívásra vonatkoztatva az emlékház belső falfelületeinek festését, szükség esetén vakolat javítását jelenti.

Tárgyi kivitelezés főbb mennyiségei:
Belső falfelületek festése meszes festékkel (mennyezet felületét is beleértve), szükség esetén vakolat javítás: 268 m2
(Bontási) törmelékek elszállítása: 1 m3

Alternatív ajánlat: igen/nem

V. A szerződés időtartama:
A teljesítés határideje a munkaterület átadását követő 30 napon belül, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvételi eljárást.
Nyertes ajánlattevőnek a megkötött szerződés alapján a projekt megvalósítás befejezésének határnapja után a Támogató vagy képviseletében eljáró szervezet vagy egyéb szervezet részéről előírt további, a projekttel kapcsolatos szakértői közreműködést igénylő feladatok ellátása során az esetleges jogorvoslati, vagy egyéb eljárásban, továbbá a garanciális időszakban, garanciális bejárásokon külön díjazás nélkül Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.

VI. A teljesítés helye:
2310 Szigetszentmiklós, Árpád utca 29. (fizikai megvalósítás helyszíne), Ajánlatkérő székhelye, telephel yei (egyeztető tárgyalások, adminisztratív feladatok).

VII. Értékelési szempontok:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő aértékének összegét, azaz a bruttó ajánlati árat veszi figyelembe!

Kérjük, hogy ajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen megadni, a lenti árazatlan költségvetés kitöltésével együtt (a felolvasólap szerint):
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban kifejezve)  
AFA tartalom (Ft-ban kifejezve)  
Egyösszegű ajánlati ár (bruttó Ft-ban kifejezve)  

Belső falazat munkálatai
Mennyiség
Mennyiségi egység
Anyag munkadíj nettó
Belső falfelületek festése meszes festékkel (mennyezet felületét is beleértve), szükség esetén vakolat javítás
268
m2
Ft
(Bontási) elszállítása törmelékek
1
m3
Ft


Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat (átalánydíjat) úgy határozzák meg, hogy a díj magában foglalja a teljesítéssel (telje skörű megvalósítással) összefüggésben nyertes ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget - ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit, valamint munkadíjat is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthatnak igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

VIII. Alkalmassági követelmények (műszaki alkalmassági minimum követelmények):
VIII.l. Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától visszafelé számított 36 hónapban legalább nettó 200 m2 felületet elérő vagy azt meghaladó lakó vagy közhasználatú intézmény festésére/vakolására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített és befejezett referenciamunkával. A legalább nettó 200 m2 alapterület/felület egy vagy több, max. 2 db referenciamunka bemutatásával is teljesíthető.
VIIl.2. Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik legalább 1 fő, festő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
VIII.1. ponthoz:
Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, lakó vagy közhasználatú intézmény festésére/vakolására vonatkozó kiviteli munkáiról. A referencia igazolás /nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen); a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés mennyisége; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 36 hónapban befejezett referencia.
VIII.2. ponthoz:
Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni azoknak a szakembernek a megnevezését, szakképzettség igazolását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakképzettség a szakképzettséget igazoló dokumentum benyújtásával, a szakemberek rendelkezésre állása a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával igazolandó.
Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét, valamint biztosítja az előírt alkalmassági minimumkövetelményekben elvártakat.

IX. A szerződés biztosítékai (teljesítési/jóteljesítési biztosíték, kötbér, jótállás/szavatosság, felelősségbiztosítás stb.):

Késedelmi kötbér:

Amennyiben nyertes ajánlattevő jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó, teljes szerződéses ellenérték 2 %-a, de legfeljebb a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték 30 %-a. 15 napos késedelem elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték, mint vetítési alap 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1)
bekezdés)
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.
A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza. Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

Ha Ajánlatkérő az Ajánlattevőn kívül álló bármely ok miatt leállítja vagy két hónapnál hosszabb ideig felfüggeszti a munkát, Ajánlattevő felmondhatja a szerződést, és az addig teljesített szolgáltatásának pénzbeli ellenértékét követelheti.

Jótállás: Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő által elvégzett kivitelezési munka vonatkozásában 24 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak napja. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni.

A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési és szerelési (C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartani. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozatot benyújtani arról, hogy ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.


X. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Nyertes Ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki a következő dokumentumok birtokában:
- kivitelezői készrejelentés,
- kivitelezői megfelelőségi nyilatkozat,
- sikeres műszaki átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolás kiállítását és a számla benyújtását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére, amennyiben nyertes Ajánlatte vő az átláthatósági követelményeknek megfelel.
A vállalkozói díj az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű , hiba- és hiánymentes, a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számlának az Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, foglaltak szerint, nyertes Ajánlattevő által a szerződésben megjelölt számlaszámra.


Xl. Ajánlattételi határidő:
2021. október 11. 12:00 óra

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyával kapcsolatban 2021. október 6-án (szerdán) 15:00 órakor helyszíni bejárást tart, amelynek helyszíne a 2310 Szigetszentmiklós, Árpád utca 29. Találkozás: a helyszínen.

XII. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre az ajánlattételi határidőig megküldeni szíveskedjen.
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.


XIII. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.


XIV. További információk:

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.
Ajánlatkérő a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.
Az ajánlattételi felhívás részét képezi a pályázati kiírás és mellékletei. Ezen dokumentumok akkor is a jelen ajánlattételi felhívás részét képezik, ha nem kerültek csatolásra jelen ajánlattételi felhíváshoz.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)tői írásos felhatalmazást kaptak.
A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
c) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit,
d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:
- nyilatkozat arról, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be,
nyilatkozat köztartozásmentességről (amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában),
Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: Az ajánlatot aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozata (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája. Vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.
b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv.
16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani)
c) egyéb személy meghatalmazása esetében a - fenti módokon igazolt - kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazás
Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
- nyilatkozat az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, amely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap,
Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja. Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (alvállalkozó sem, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez), aki az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel.
Az Ajánlattevőnek (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez) az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Amennyiben Ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.
Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek Ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, a kizárólag a legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlat bírálatára.
Ajánlatukat a fenti előírásoknak megfelelően szíveskedjenek megadni.
Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.
Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban a megjelölt kapcsolattartóknál bővebb felvilágosítást kérhető.
Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplöket, hogy tárgyi eljárásban az esetlegesen felmerülő ajánlattevői kérdésekre adandó válaszokat az Ajánlatkérő honlapján (https://szigetszentmiklos.hu/) tesszük közzé.

Szigetszentmiklós, 2021. szeptember 30.

Tisztelettel:

Oprendek Zsófia 
Városfejlesztési projekt osztályvezető


Ádám Jenő Emlékház alaprajz méretekkel
Nyilatkozatminták