photo

Állásajánlat - Informatikus (Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal)

2022. szeptember 30.
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Informatikus munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Rendszergazdai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal valamennyi telephelyén. Kiemelt feladatok: Számítástechnikai és telekommunikációs rendszerek üzemeltetése és fejlesztése, Windows és Linux alapú szerver környezet, fizikai és virtuális munkaállomások, valamint hordozható eszközök teljes körű felügyelete, fejlesztése,menedzselt hálózatok üzemeltetése, nyilvántartások vezetése, felhasználók informatikai támogatása, nyomatképzők üzemeltetése, rendezvények technikai felügyelete, partnerekkel történő kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (III.04.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2022. (VI.21.) számú jegyzői utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, szakirányú,
• a közszolgálati tisztviselők képesítése előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet Informatikai feladatkör tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség,
• Szakmai alapfokú angol nyelvtudás,
• Windows rendszergazdai ismeretek,
• Alapfokú Linux rendszergazdai ismeretek,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat 1-3 év,
• WMware szerver és desktop virtualizáció gyakorlati ismerete,
• Hálózatok üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
• WatchGuard tűzfalak üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
• Ubiquiti rendszerek üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
• Angol nyelvtudás,
• B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
• motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok máso• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
• nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul,
• összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87.§ szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Köber Máté Közszolgáltatás-fejlesztési Iroda irodavezetője nyújt, a 06/24/505-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Rétiné Nagy Beáta Bernadett részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezést igazoló dokumentumot. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Szigetszentmiklós Város honlapja
• Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet. Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag - az elbírálást követően haladéktalanul - megsemmisítésre, törlésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.