photo

Állásajánlat -Közterület-felügyelő

2023. szeptember 15.
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerinti teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete, továbbá a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelete (mely szerint 2023. évben a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 80.500 Ft, továbbá 2023-ban a cafeteria keret bruttó 450.000 Ft/fő), valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2022. (VI. 24.) számú jegyzői utasítása.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1 melléklet 30. pontja szerint: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés, vagy közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• Orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat
• „B” kategóriás vezetői engedély
• Helyismeret

Elvárt kompetenciák:
• Jó kommunikációs készség
• Megbízhatóság, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz,
• motivációs levél,
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte (2012. évi CXX. törvény 5. §-nak megfelelve),
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
• összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-85. §-a szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 13.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Muschitz Melinda részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezést igazoló dokumentumot. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• Szigetszentmiklós Város honlapja
• Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor János a Hatósági Osztály irodavezetője nyújt a 06-24/505-553-os telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet. Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag - az elbírálást követően haladéktalanul - megsemmisítésre, törlésre kerül.