photo

Állásajánlat - Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető)

2023. március 9.
Pályázati kiírás

a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) állására

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.

Munkavégzés helye:
Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.

Vezetői megbízás szintje: magasabb vezető

Betöltendő munkakör, Magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony, öt évre szóló magasabb vezetői megbízással.
Magasabb vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.

Megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól,
kezdete: 2023. július 1. napja
megszűnése: 2028. június 30. napja.

A munkakörbe tartozó, illetve ellátandó feladatok:
- a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ jogszabályoknak megfelelő működtetése, irányítása, ellenőrzése, az Alapító Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, szakmai programjának végrehajtása,
- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő vezetése, intézményegység vezetése,
- az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület határozatai szerinti működtetése,
- az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és a vezetői pótlék megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint történik.

Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. Alapellátások 1. pontja szerinti felsőfokú iskolai végzettség,
- Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- A pályázó vezetői megbízást akkor kaphat, ha a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a magasabb vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló szakterületen szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat;
Szociális szakvizsga.

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz,
- Előirt iskolai végzettséget igazoló okmányok hitelt érdemlő igazolása
Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai-gazdasági hatékonyságra vonatkozó helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
-90 napnál nem régebbi, teljeskörű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

Pályázó nyilatkozata arról, hogy:
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításhoz, továbbításhoz hozzájárul,
- nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt;
- a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen;
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
- megbízás elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz történő hozzájárulás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 14.

A pályázat elbírálásának módja:
A Rendelet 20/A. § (6) bekezdése alapján lebonyolított véleményezési eljárás után Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi májusi rendes ülésén bírálja el a benyújtott pályázatokat.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. - lezárt borítékban.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői állására”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Aljegyző nyújt a 06-24/505-506-os telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu és www.szigetszentmiklos.hu.