photo

Álláspályázat - Napsugár Óvoda intézményvezető

2024. március 26.
Állásajánlatok Közérdekű híreink
Pályázati kiírás a Napsugár Óvoda intézményvezetői állására

Vonatkozó jogszabályok különösen:
- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.);
- a Púétv. végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet);
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.

Munkavégzés helye:
Napsugár Óvoda
2310 Szigetszentmiklós, Nap utca 2.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony formája és időtartama:
Óvodapedagógus munkakörre határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre, 2024. augusztus 1. napjától 2029. július 31. napjáig.

Pályázati feltétel:
- Óvodapedagógusi felsőfokú végzettség;
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői/igazgatói szakképzettség;
- Legalább négy év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
- A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés;
- A Púétv. 26. § (1) a) és b) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség, illetve nem állhat a 27. §-ban meghatározott büntetőjogi kizáró okok hatálya alatt;
- Magyar állampolgárság;
- Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
- Megbízása esetén a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Óvodai szakterületen szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat és vezetői tapasztalat.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

Ellátandó feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint, biztosítva a magas színvonalú törvényes és gazdaságos működést.

Egyszemélyi felelős vezetőként a munkáltatói, ellenőrzési és kiadmányozási jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv., valamint a Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázathoz csatolandó:
- Fényképes szakmai önéletrajz;
- 90 napnál nem régebbi, teljeskörű hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt és a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben;
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló iratok másolata a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett;
- Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósítását célzó fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program;
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik;
- Nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános, vagy zárt bizottsági és Képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá;
- Nyilatkozata a számítógépes ismeretek felhasználói szintű tudásáról;
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt;
- Nyilatkozat arról, hogy a megbízás elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Púétv. 74. §-a szerinti (köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség, illetve nem áll a 27. §-ban meghatározott büntetőjogi kizáró okok hatálya alatt.

A Közszolgálati állásportálon a publikálás időpontja: 2024. március 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 2.

A munkakör betölthető: 2024. augusztus 1. napjától.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Púétv. előírásainak megfelelően az érvényes pályázatokról, valamint a pályázókról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, vagy visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 15.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. - lezárt borítékban.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Napsugár Óvoda igazgatói állására”.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Dániel Dóra Aljegyző nyújt a 06-24/505-587-os telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
Közszolgálati személyügyi központ honlap, (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/), valamint a Szigetszentmiklós Város honlap (www.szigetszentmiklos.hu).