photo

Pályázat a Vadgesztenye Szociális Intézmény Intézményvezetői beosztás ellátására

2022. szeptember 21.
Állásajánlatok Közérdekű híreink

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vadgesztenye Szociális Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01-2027.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésben meghatározott munkaköri feladatok ellátása mellett az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, szakmai programjának végrehajtása. Az Intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladata az intézmény zavartalan működtetése, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000 (XII.26) Korm. rendelet, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola,
 •         Felsőfokú képesítés - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.27) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti intézményvezető munkakör betöltésére előírt szakképzettségek valamelyike,
 •         Szociális szakvizsga,
 •         Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 •         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Szociális Intézményben szerzett vezetői gyakorlat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz,
 •         iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint az előírt szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésének igazolása,
 •         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program,
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 •         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 •         nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen,
 •         nyilatkozat arról, hogy megbízás elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Rétiné Nagy Beáta Bernadett részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Szigetszentmiklós Város honlapja - 2022. szeptember 21.
 •         Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala - 2022. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 25/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§ (13) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, négy hónap próbaidő kikötésével. A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 01-2027. december 31-ig szól.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.