photo

Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

2022. szeptember 12.
Közérdekű híreink Pályázatok, támogatások

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző hatáskörébe tartozó: - birtokvédelmi ügyek, társasházak törvényességi felügyelete, önkormányzati hatósági eljárások lefolytatása: állatvédelmi, állategészségügyi és közösségi együttélés szabályaival kapcsolatban indult ügyekben, szakhatósági állásfoglalások elkészítése, eb nyilvántartással kapcsolatos feladatok elvégzése. Fentiek tekintetében a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokban és a kinevezésben megállapított, a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező munkák elvégzése, a feladatköréhez tartozó technikai feladatok ellátása. Kérelem nyomtatványok kiadása, beadványok átvétele, képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése, hatósági döntés elkészítése, közlése. Közreműködés népszámlálással, választásokkal, a népszavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásában a jegyző és az általa megbízott személy utasítása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.04.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2022. (VI.24.) számú jegyzői utasítás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         igazgatási ügyintézői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •         közigazgatási szakvizsga megléte,
 •         "B" kategóriás jogosítvány,
 •         ASP rendszer ismerete,
 •        

Elvárt kompetenciák:

 •         problémamegoldás és tárgyalóképesség,
 •         megbízhatóság, alaposság, szakszerűség,
 •         felelősség-és hivatástudat,
 •         önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 •         motivációs levél,
 •         iskolai végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata,
 •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul,
 •         összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 84-85.§-a szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Rétiné Nagy Beáta Bernadett részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezést igazoló dokumentumot. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Szigetszentmiklós Város honlapja - 2022. szeptember 12.
 •         Szigetszentmiklós Város facebook oldala - 2022. szeptember 12.
 •         Kisváros magazin - 2022. szeptember 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet. Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag - az elbírálást követően haladéktalanul - megsemmisítésre, törlésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.